23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indgåelse af rammeaftale om besøgstællerløsning


Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen] ---
Køberens retlige status Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Fritid, kultur og religion
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Indgåelse af rammeaftale om besøgstællerløsning
Beskrivelse Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af en besøgstællerløsning til Københavns Kommune, som skal installeres i forskellige kultur- og fritidsfaciliteter. Efter overtagelsesdagen skal Leverandøren endvidere forestå support, vedligeholdelse og drift af løsningen i kontraktperioden.Besøgstællerløsningen har til formål at følge udviklingen i antal besøgende på de enkelte institutioner i Københavns Kommune for at opnå indsigt i forvaltningens overordnede besøgstal og besøgsmønstre. Besøgstællerne er placeret i sportshaller, svømmehaller, museer, kulturhuse, biblioteker mv.
Identifikator for proceduren c2640590-a15f-4a0b-a241-7b9615465db9
Intern identifikator 21-8955
Type af procedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Udbuddet er gennemført i henhold til proceduren om offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56.Da ordregiver ved tilbudsfristens afslutning alene modtog ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud, valgte ordregiver at overgå til udbudsproceduren "Udbud med forhandling", jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 7,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Indgåelse af rammeaftale om besøgstællerløsning
Beskrivelse Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af en besøgstællerløsning til Københavns Kommune, som skal installeres i forskellige kultur- og fritidsfaciliteter. Efter overtagelsesdagen skal Leverandøren endvidere forestå support, vedligeholdelse og drift af løsningen i kontraktperioden.Besøgstællerløsningen har til formål at følge udviklingen i antal besøgende på de enkelte institutioner i Københavns Kommune for at opnå indsigt i forvaltningens overordnede besøgstal og besøgsmønstre. Besøgstællerne er placeret i sportshaller, svømmehaller, museer, kulturhuse, biblioteker mv.
Intern identifikator 21-8955
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 7,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Beskrivelse Underkriteriet "Pris" består af følgende delkriterier, med deres respektive vægtning: Opstartsomkostninger (10 %) Hardwareomkostninger (30 %) Licensomkostninger (50 %) Serviceomkostninger (10 %)
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet
Beskrivelse Underkriteriet "Kvalitet" består af følgende delkriterier, med deres respektive vægtning: Data og Drift (60 %) Øvrig funktionalitet (40 %)
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister VI.4) Klageprocedure VI.4.1) Review body Official name: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Postal address: Toldboden 2 Town: Viborg Postal code: 8800 Country: Denmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telephone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Internet address: http://www.naevneneshus.dk VI.4.3) Review procedure Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud. VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Postal address: Carl Jacobsens Vej 35 Town: Valby Postal code: 2500 Country: Denmark E-mail: kfst@kfst.dk Telephone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Internet address: http://www.kfst.dk
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen ] ---
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse 7,000,000   DKK
Maksimumsværdien af rammeaftalerne i denne procedure 7,000,000   DKK
Rammeaftalernes omtrentlige værdi 5,000,000   DKK
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 7,000,000   DKK
Fornyet vurdering af rammeaftalens værdi 5,000,000   DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn [ Vemco Group A/S ] ---
Tilbudsgiver :
Tilbud – Identifikator Tilbud 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 7,000,000   DKK
Buddet blev rangeret
Rangfølge på listen over vindere 1
Underentreprise no
Værdien af underentreprise er kendt 0
Procentdelen af underentrepriser er kendt 0
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten Kontrakt 1
Titel [ Rammeaftale på serviceeftersyn, vedligehold, reparation, udskiftning og nye installationer af Besøgstællere ] ---
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :   2023-09-29+02:00
Dato for indgåelse af kontrakten 2023-10-30+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale false
Organisation, der undertegner kontrakten [Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen] ---
Vinder :
Officielt navn [ Vemco Group A/S ] ---
Tilbudsgiver :
Tilbud – Identifikator Tilbud 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 7,000,000   DKK
Buddet blev rangeret
Rangfølge på listen over vindere 1
Underentreprise no
Værdien af underentreprise er kendt 0
Procentdelen af underentrepriser er kendt 0
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten Kontrakt 1
Titel [ Rammeaftale på serviceeftersyn, vedligehold, reparation, udskiftning og nye installationer af Besøgstællere ] ---
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :   2023-09-29+02:00
Dato for indgåelse af kontrakten 2023-10-30+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale false
Organisation, der undertegner kontrakten [Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen] ---
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere
Tilbudsgiver :
Officielt navn CamVision A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn IMAS Group Denmark ApS
Tilbudsgiver :
Officielt navn CamVision A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn IMAS Group Denmark ApS
6.1.4  Statistiske oplysninger
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 7,000,000   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 7,000,000   DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
Registreringsnummer 64942212
Afdeling Kultur- og Fritidsforvaltningen
Postadresse Borups Allé 177    
By København NV
Postnummer 2400
Land Danmark
Kontaktpunkt Rasmus Rahbek
E-mail tv3x@kk.dk
Telefon +45 33663366
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Fax +45 33307799
Internetadresse http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Fax +45 41715100
Internetadresse http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Vemco Group A/S
Den økonomiske operatørs størrelse small
Registreringsnummer 32076211
Postadresse Røde Banke 77 Erritsø    
By Fredericia
Postnummer 7000
Landespecifik underafdeling Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Mads Dalsgaard
E-mail md@vemcogroup.com
Telefon +4553871147
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse partier LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn IMAS Group Denmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse micro
Registreringsnummer 42776416
Postadresse Strandvejen 14    
By Middelfart
Postnummer 5500
Landespecifik underafdeling Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
Kontaktpunkt David Kern Sloth
E-mail dks@imas.net
Telefon +4531542114
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn CamVision A/S
Den økonomiske operatørs størrelse small
Registreringsnummer 26996791
Postadresse Smedeholm 12-14    
By Herlev
Postnummer 2730
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Andrew O'Brien
E-mail aob@camvision.dk
Telefon +4525159022
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0007
Officielt navn Indivd AB
Den økonomiske operatørs størrelse medium
Registreringsnummer 559169-7072
Postadresse Admit Ekonomi, Box 1    
By Sundsvall
Postnummer 851 02
Landespecifik underafdeling Västmanlands län   ( SE125 )
Land Sverige
Kontaktpunkt Victor Molén
E-mail victor@indivd.com
Telefon +46(0)703705160
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0008
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   766ea59f-f635-411d-859c-aa5d027dcd3d   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-08Z   12:52:06Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00679744-2023
EUT-S-nummer 216/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-09Z

Send til en kollega

0.047