23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredericia Havn A/S

Udbud af levering og montering af landstrømsanlæg med transportabelt CMS


Fredericia Havn A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Fredericia Havn A/S] ---
Den ordregivende enheds aktiviteter Havnerelaterede aktiviteter
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af levering og montering af landstrømsanlæg med transportabelt CMS
Beskrivelse Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakt om levering og montering af et landstrømsanlæg med et transportabelt krankøretøj med Cable Mangement System (CMS). Landstrømsanlægget skal udover det transportable CMS-anlæg bestå af en Converter-station indeholde Online Power Supply (OPS). Kontrakten omfatter levering af kabel og udførelse af kabling mellem Converter-stationen og CMS-anlægget, montering af stik, og efterfølgende teknisk oplæring i hele anlægget. Kontrakten omfatter endvidere en option på udbygning af Converter-station og OPS. Kontrakten anslås at have en skønnet værdi på 17 mio. kr. Ordregiver forventer at prækvalificere 5 tilbudsgivere, og kontrakten forventes indgået med en tilbudsgiver. Opgaven opdeles ikke i delkontrakter, men idet der forventes prækvalificeret 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud, skabes der konkurrence om opgaven, og flere virksomheder - deriblandt små og mellemstore virksomheder - får mulighed for at deltage, ligesom opgaven er egnet til at blive løst af virksomheder af forskellig størrelse.
Identifikator for proceduren 978c47e8-1904-4998-949d-0b0816bd6ab5
Intern identifikator 333873
Type af procedure Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation efter forudgående offentliggørelse af bekendtgørelse efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU) som implementeret ved bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester. Ordregiver forventer at prækvalificere 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud på Kontrakten, og Kontrakten forventes indgået med 1 tilbudsgiver.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  31174000   Strømforsyningstransformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31200000   Elektriske fordelings- og styreapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31320000   Stærkstrømskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31341000   Udrulningstromler, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31682000   Strømforsyninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31682210   Instrument- og betjeningsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  34931000   Havneudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  42414100   Kraner
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44321000   Kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44613000   Store containere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51111300   Installation af transformere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :   Vendersgade 74     
By :   Fredericia
Postnummer :   7000
Landespecifik underafdeling :   Sydjylland   ( DK032 )
Land :   Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 17,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Opgaven opdeles ikke i delkontrakter, men idet der forventes prækvalificeret 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud, skabes der konkurrence om opgaven, og flere virksomheder - deriblandt små og mellemstore virksomheder - får mulighed for at deltage, ligesom opgaven er egnet til at blive løst af virksomheder af forskellig størrelse. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 4 måneder efter sidste frist for afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver er således bundet af sit tilbud, indtil ordregiver har indgået Kontrakt, dog senest indtil vedståelsesfristensudløb. Orientering om tildelingsbeslutning medfører ikke, at Tilbudsgiver er frigjort fra sit tilbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør gået konkurs? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling? ] ---
Beskrivelse [ Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling? ] ---
Beskrivelse [ Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne. ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Udbud af levering og montering af landstrømsanlæg med transportabelt CMS
Beskrivelse Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakt om levering og montering af et landstrømsanlæg med et transportabelt krankøretøj med Cable Mangement System (CMS). Landstrømsanlægget skal udover det transportable CMS-anlæg bestå af en Converter-station indeholde Online Power Supply (OPS). Kontrakten omfatter levering af kabel og udførelse af kabling mellem Converter-stationen og CMS-anlægget, montering af stik, og efterfølgende teknisk oplæring i hele anlægget. Kontrakten omfatter endvidere en option på udbygning af Converter-station og OPS. Kontrakten anslås at have en skønnet værdi på 17 mio. kr. Ordregiver forventer at prækvalificere 5 tilbudsgivere, og kontrakten forventes indgået med en tilbudsgiver. Opgaven opdeles ikke i delkontrakter, men idet der forventes prækvalificeret 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud, skabes der konkurrence om opgaven, og flere virksomheder - deriblandt små og mellemstore virksomheder - får mulighed for at deltage, ligesom opgaven er egnet til at blive løst af virksomheder af forskellig størrelse.
Intern identifikator 333873
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  31174000   Strømforsyningstransformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31200000   Elektriske fordelings- og styreapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31320000   Stærkstrømskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31341000   Udrulningstromler, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31682000   Strømforsyninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31682210   Instrument- og betjeningsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  34931000   Havneudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  42414100   Kraner
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44321000   Kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44613000   Store containere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51111300   Installation af transformere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Kontrakten omfatter en option på en udbygning af converter-stationen og OPS, således at det kan trække to af hinanden uafhængige CMS-anlæg. Ordregiver kan vælge at udnytte denne option ved inden for en periode på 2 år efter levering og montering af Landstrømsanlægget at afgive en skriftlig meddelelse derom til Tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i henhold til det i Kontrakten anførte levere og montere udbygningen af Converter station senest 12 mdr. efter modtagelsen af FH’s skriftlige meddelelse om udnyttelse af optionen.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :   Vendersgade 74     
By :   Fredericia
Postnummer :   7000
Landespecifik underafdeling :   Sydjylland   ( DK032 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-03-02+01:00
Slutdato 2025-03-02+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 17,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger Opgaven opdeles ikke i delkontrakter, men idet der forventes prækvalificeret 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud, skabes der konkurrence om opgaven, og flere virksomheder - deriblandt små og mellemstore virksomheder - får mulighed for at deltage, ligesom opgaven er egnet til at blive løst af virksomheder af forskellig størrelse. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 4 måneder efter sidste frist for afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver er således bundet af sit tilbud, indtil ordregiver har indgået Kontrakt, dog senest indtil vedståelsesfristensudløb. Orientering om tildelingsbeslutning medfører ikke, at Tilbudsgiver er frigjort fra sit tilbud.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Samlet årsomsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Specifik årsomsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Etablering af virksomhed
Beskrivelse Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Finansielle nøgletal
Beskrivelse For at tilbudsgiver vurderes som egnet til opgaven, skal følgende mindstekrav være opfyldt: • Omsætning: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en årlig omsætning på minimum 30 mio. DKK i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år. • Egenkapital: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en positiv egenkapital på mindst 15 mio. DKK i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år. • Soliditetsgrad: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på min. 20 % i hvert af de tre senest afsluttede regnskabsår forud for indgivelse af tilbuddet, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år. For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse For at tilbudsgiver vurderes som egnet til opgaven, skal følgende mindstekrav være opfyldt: • Forsikring: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en forsikringssum på erhvervs- og ansvarsforsikring med mindst 10 mio. DKK i dækningsomfang i skade pr. skade pr. år. Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 kalenderår kunne dokumentere minimum tre (3) referencer på leverancer af Landstrømsanlæg svarende til det i Kontrakten udbudte. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger: • Beskrivelse af de udførte leverancer • Kontraktsummen for leverancen • Tidspunkt for levering af leverancen, monteringen og eventuelle oplæring • Køberens navn/hvem blev leverancen købt af. Ved referencer, der svarer til den udbudte Kontrakt, forstås tilsvarende leverancer omfattende levering og montering af Converter station med indbygget OPS, levering og montering af transportabelt CMS-anlæg samt efterfølgende teknisk oplæring i hele anlægget. Referenceperioden er udvidet til at omfatte de seneste 5 kalenderår, da mange leverancer inden for de sidste 3 år er blevet udskudt som følge af COVID-19, meget høje materialepriser og forsyningsvanskeligheder. For at sikre tilstrækkelig konkurrence har ordregiver derfor besluttet, at relevante referencer inden for de seneste 5 år vil blive taget i betragtning. Der må gerne oplyses referencer på leverancer, der er startet tidligere end de seneste 5 kalenderår og/eller ikke er afsluttet endnu, når blot dele af leverancen ligger inden for de seneste 5 kalenderår forud for ansøgningsfristen. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder egnethedskriterierne og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil ordregiver foretage udvælgelsen på baggrund af den bedste egnethed set i forhold til den udbudte reference til offentligretlige organer ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier: • Ansøgerne bliver vurderet på baggrund af de af tilbudsgivernes oplyste referencer. Der foretages en samlet vurdering, hvor der vil blive lagt på tilbudsgivers erfaring med levering, montering og efterfølgende oplæring af et Landstrømsanlæg som angivet under udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.2. • Der vil blive lagt vægt på, at referencerne dokumenterer erfaring med opgaver inden for levering og montering af et anlæg af tilsvarende karakter og omfang. Der vil desuden blive lagt vægt på referencernes konkrete karakter, herunder sammenligneligheden med den konkrete leverance i den udbudte kontrakt, referencernes værdi og omfang. Skønnes flere tilbudsgivere på grundlag af denne bedømmelse for kvalificerede, foretages udvælgelse blandt disse således, at den, efter ordregivers skøn, bedste konkurrencesituation opnås. Ved vurderingen heraf kan der eksempelvis lægges vægt på geografisk spredning og forskellighed i debydende virksomheders størrelser og karakter.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, jf. del II, afsnit C, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: teknikere eller tekniske organer til udførelse af arbejdet
Beskrivelse I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter kan den økonomiske aktør disponere over følgende teknikere eller tekniske organer til udførelsen af arbejdet:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Tilladelse til kontrol
Beskrivelse For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Andel i underleverance
Beskrivelse Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier uden ledsagelse af ægthedserklæringer
Beskrivelse For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver at være ledsaget af ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier ledsaget af ægthedserklæringer
Beskrivelse For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier samt i givet fald ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår vareindkøbskontrakter: certifikater udstedt af kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse Kan den økonomiske aktør levere de krævede certifikater udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -agenturer, hvis kompetence er anerkendt, og som attesterer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller standarder, som er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, er i overensstemmelse med disse?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 5
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 50
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitative kriterier for tilbudt anlæg
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Organisation, kundeassistance og teknisk bistand
Vægtning (procentdel, præcis) 20
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-28+01:00   23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud 2023-12-22+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse 2023-12-08+01:00   23:59:00+01:00
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger Ordregiver forbeholder sig muligheden for at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne jf. udbudslovens § 159, men ordregiver er ikke forpligtet hertil. Ligeledes forbeholder ordregiver sig ret til at afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene inden for rammerne af udbudsreglerne.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der henvises til udbudsbetingelserne og kontrakten.
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning Der henvises til udbudsbetingelserne og kontrakten.
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Fredericia Havn A/S ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Fredericia Havn A/S ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Fredericia Havn A/S ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Fredericia Havn A/S
Registreringsnummer 25276922
Postadresse Vendersgade 74    
By Fredericia
Postnummer 7000
Landespecifik underafdeling Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Kenneth Frederiksen
E-mail kfr@adp-as.dk
Telefon +45 29 69 20 58
Internetadresse https://www.andersen-partners.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer ORG-37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Klagenævnet for udbud
Telefon +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer ORG-10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   15857014-8f34-4ee8-a6c9-9dc23be1bf6b   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-08Z   10:36:15Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00680018-2023
EUT-S-nummer 216/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-09Z

Send til en kollega

0.062