23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 217-683774
Offentliggjort
10.11.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Kommune

Tillæg til kontrakt om anskaffelse, vedligeholdelse og support af et ESDH-system


Aarhus Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Lillelund
E-mail: lisblil@aarhus.dk
Telefon: +45 41858038
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tillæg til kontrakt om anskaffelse, vedligeholdelse og support af et ESDH-system

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Kommunes har gennemført et udbud af kontrakt om anskaffelse, vedligeholdelse og support af et ESDH-system. Den 26. marts 2021 indgik Aarhus kommune kontrakt med Netcompany A/S herom.

I forbindelse med anvendelsen af den indkøbte ESDH-løsning er Aarhus Kommune blevet opmærksom på, at der er et yderligere behov for tilpasning og videreudvikling af den indkøbte løsning end oprindeligt antaget. Aarhus Kommune har som følge heraf, og med det formål, at ESDH-systemet bedst muligt kan understøtte kommunes daglige arbejde, behov for at foretage et suppleringskøb hos den eksisterende leverandør, Netcompany A/S.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen i pkt. II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningens brugervenlighed og understøttelse af sagsprocesser / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Outlook samt lejlighedsvise brugere / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Standardsystem & arkitektur / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 15
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Aarhus Kommunes har gennemført et udbud af kontrakt om anskaffelse, vedligeholdelse og support af en ESDH-løsning. Den 26. marts 2021 indgik Aarhus Kommune kontrakt med Netcompany A/S herom. Aarhus Kommune er i forbindelse med anvendelsen af den indkøbte ESDH-løsning blevet opmærksom på, at der er et større behov for tilpasning og videreudvikling af den indkøbte løsning end oprindeligt antaget. Aarhus Kommune har som følge heraf, og med det formål, at ESDH-løsningen bedst muligt kan understøtte kommunes daglige arbejde, behov for at foretage et suppleringskøb hos Netcompany A/S. Aarhus Kommune har vurderet, at betingelserne for at anvende udbudslovens § 181 vedrørende tilkøb af supplerende ydelser hos den eksisterende leverandør, er opfyldt. Aarhus Kommune har derfor til hensigt at indgå et tillæg til kontrakten med Netcompany A/S, vedrørende indkøb af supplerende ydelser til brug for bl.a. videreudvikling af ESDH-løsningen. Vurderingen er baseret på, at indgåelse af tillægget ikke vil medføre en grundlæggende ændring af kontrakten. Aarhus Kommune har i den forbindelse vurderet, at indkøbet af de supplerende ydelser er nødvendigt for kontraktens gennemførelse, idet kontrakten uden de supplerende ydelser, vil fremstå som ufærdig, herunder at den indkøbte ESDH-løsning, ikke fuldt ud vil kunne anvendes efter hensigten. Det er i den forbindelse kommunens vurdering, at det pga. dels økonomiske, dels tekniske årsager, vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger for Aarhus Kommune at foretage de pågældende indkøb hos en anden leverandør. Aarhus Kommune har kapitaliseret ændringen af kontrakten og vurderet, at værdien af ændringen (suppleringskøbet) ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt. Det er sammenfattende Aarhus Kommunes vurdering, at betingelserne for at anvende udbudslovens § 181 er opfyldt. Aarhus Kommune har desuden indrykket en bekendtgørelse om ændring af kontrakten i henhold til udbudslovens § 184, jf. § 181.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 065-167216

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tillæg til kontrakt om anskaffelse, vedligeholdelse og support af et ESDH-system

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: 14814833
Postadresse: Grønningen 17, 1
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1270
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 35 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde, hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske

Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og

denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten, uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten

ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet efter dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at

indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage

regnet efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en

kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2023

Send til en kollega

0.062