23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skatteforvaltningen

Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber


Skatteforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Skatteforvaltningen] ---
Køberens retlige status Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Økonomiske anliggender
1.1  Køber
Officielt navn :   [Skatteankestyrelsen] ---
Køberens retlige status Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Økonomiske anliggender
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber
Beskrivelse Ordregivers udbyder en 6-årig kontrakt om en webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber. Webapplikationen skal kunne vise selskabsoplysninger fra offentlige registre, herunder CVR, for en periode på 10 år tilbage i tid. Der stilles også en række øvrige krav, herunder om grafiske ejerdiagrammer, udsøgningsmuligheder og eksport af data til Excel. Se kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af de fastsatte krav til funktionaliteten.
Identifikator for proceduren f2d38433-9dfe-4379-8564-9d241702d2e4
Intern identifikator 23-1590891
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72300000   Datatjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72314000   Indsamling og bearbejdning af data
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72320000   Databasevirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72321000   Added-value databasetjenester
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Byen København   ( DK011 )
Land :   Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 7,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på telefon 70 20 80 14 (besvares mellem kl. 9 og 13) eller mail til dksupport@eu-supply.com. Yderligere supportoplysninger findes på https://support.mercell.com/space/EUSD, hvor der også kan bestilles et opkald, som besvares mellem kl. 8 og 16. Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. Den udbudte opgave udbydes på én samlet Kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele Kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem den udbudte opgaves dele, at de mest hensigtsmæssigt leveres af samme leverandør, samt at den udbudte opgave og dens forventede værdi gør, at den i forvejen er egnet til at blive løst af små og mellemstore virksomheder på det pågældende marked. Ordregiver skal udelukke tilbudsgivere, som er omfattet af EU's sanktioner over for Rusland i henhold til artikel 5k i EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer. Derfor ser ordregiver gerne, at tilbudsgiver sammen med sit tilbud indsender dokument E i udfyldt og underskrevet stand. Hvis erklæringen ikke sendes ind sammen med tilbuddet, skal den indsendes i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD fra den tilbudsgiver, ordregiver forventer at tildele Kontrakten. Hvis den tilbudsgiver, som ordregiver forventer at tildele Kontrakten til, er et konsortium, indsendes erklæringen for hver deltager i konsor
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145, jf. udbudslovens § 136, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134 a. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, jf. udbudslovens § 136, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, jf. ud-budslovens § 136, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøger eller tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, medmindre der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 3 og 4. ] ---
Beskrivelse [ Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøger eller tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, medmindre der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 3 og 4. ] ---
Beskrivelse [ Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber
Beskrivelse Ordregivers udbyder en 6-årig kontrakt om en webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber. Webapplikationen skal kunne vise selskabsoplysninger fra offentlige registre, herunder CVR, for en periode på 10 år tilbage i tid. Der stilles også en række øvrige krav, herunder om grafiske ejerdiagrammer, udsøgningsmuligheder og eksport af data til Excel. Se kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af de fastsatte krav til funktionaliteten. Der ønskes en løsning med 100 adgange til personlige brugere samt en virksomhedsadgang til minimum 1.000 brugere. Der er en option på køb af yderligere adgange til personlige brugere.
Intern identifikator 23-1590891
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72300000   Datatjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72314000   Indsamling og bearbejdning af data
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72320000   Databasevirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72321000   Added-value databasetjenester
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Option på yderligere adgange til 50 personlige brugere. Optionen kan udnyttes op til 6 gange.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Byen København   ( DK011 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 72   MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 7,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Oktober 2029
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på telefon 70 20 80 14 (besvares mellem kl. 9 og 13) eller mail til dksupport@eu-supply.com. Yderligere supportoplysninger findes på https://support.mercell.com/space/EUSD, hvor der også kan bestilles et opkald, som besvares mellem kl. 8 og 16. Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. Den udbudte opgave udbydes på én samlet Kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele Kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem den udbudte opgaves dele, at de mest hensigtsmæssigt leveres af samme leverandør, samt at den udbudte opgave og dens forventede værdi gør, at den i forvejen er egnet til at blive løst af små og mellemstore virksomheder på det pågældende marked. Ordregiver skal udelukke tilbudsgivere, som er omfattet af EU's sanktioner over for Rusland i henhold til artikel 5k i EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer. Derfor ser ordregiver gerne, at tilbudsgiver sammen med sit tilbud indsender dokument E i udfyldt og underskrevet stand. Hvis erklæringen ikke sendes ind sammen med tilbuddet, skal den indsendes i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD fra den tilbudsgiver, ordregiver forventer at tildele Kontrakten. Hvis den tilbudsgiver, som ordregiver forventer at tildele Kontrakten til, er et konsortium, indsendes erklæringen for hver deltager i konsor
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 50
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) 20
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET ] ---
Ad hoc-kommunikationskanal :
Navn CTM fra EU Supply/Mercell.
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-12+01:00   09:30:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger Ordregiver kan tillade senere indgivelse af dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-12+01:00   09:30:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse • Sikkerhed, jf. Bilag 1a med de modifikationer, der følger af ilag 1b. • CSR: Overholdelse af principperne i FN’s Global Compact og arbejdsklausul, jf. Bilag 3 til Kontrakten • Bod, jf. Kontraktens pkt. 17.1.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Skatteforvaltningen ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Skatteforvaltningen ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Skatteforvaltningen
Registreringsnummer 19552101
Afdeling Administrations- og Servicestyrelsen
Postadresse Brændgårdvej 10    
By Herning
Postnummer 7400
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Hans Christian Kirketerp
Telefon +45 72377732
Internetadresse https://www.adst.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +4572405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 3529100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Skatteankestyrelsen
Registreringsnummer 10242894
Postadresse Ved Vesterport 6, 4. sal    
By København V
Postnummer 1612
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Telefon +4572377732
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   4b90cc30-de31-4c59-b889-8622c5362961   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-10Z   10:39:49Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00687629-2023
EUT-S-nummer 218/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-13Z

Send til en kollega

0.047