23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Indkøb af supplerende LC-HR-QTOF-MS system til Institut for Retsmedicin - 2023-0479133


Aarhus Universitet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Aarhus Universitet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af supplerende LC-HR-QTOF-MS system til Institut for Retsmedicin - 2023-0479133
Beskrivelse :  Afdeling for Retskemi ved Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, ønsker at anskaffe et supplerende LC-HR-QTOF-MS-system.
Identifikator for proceduren :  ed6ff804-3e26-47d8-a05f-7b20ec7f4d1c
Intern identifikator :  2023-0479133
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
§81 stk. 1, afsnit. 2 i Udbudsloven -  Ved supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse af leveringer eller installationer eller til udvidelse af allerede foretagne leveringer eller installationer, når et skifte af leverandøren ville gøre det nødvendigt for ordregiveren at indkøbe varer, som på grund af (...) uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af supplerende LC-HR-QTOF-MS system til Institut for Retsmedicin - 2023-0479133
Beskrivelse :  Afdeling for Retskemi ved Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, ønsker at anskaffe et supplerende LC-HR-QTOF-MS-system.
Intern identifikator :  2023-0479133
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Mængde :  1
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  2 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Prioriteret rækkefølge :  1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne :  Der er ikke anvendt tildelingskriterier. Vurderingen af købet er foretaget på baggrund af et behov for at supplere en allerede foretaget anskaffelse.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Kontakt venligst Aarhus Universitet, hvis du har en kommentar til dette opslag - udbud@au.dk Ved klager omhandlende udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal klagen sendes til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelsen af en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klageren orientere Ordregiveren om den påståede overtrædelse, og om klagen skal indbringes for nævnet.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Aarhus Universitet
Organisation, der udfører betalingen :  Aarhus Universitet
Organisation, der undertegner kontrakten :  Aarhus Universitet
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,400,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Delvis udskiftning eller udvidelse af eksisterende leveringer eller af bestående installationer, som er foretaget af den oprindelige leverandør på de udtrykkelige betingelser, der er anført i direktivet
Anden begrundelse :  Afdeling for Retskemi ved Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, ønsker at anskaffe et supplerende LC-HR-QTOF-MS-system. Systemet skal benyttes i forbindelse med udvidelse af afdelingens kapacitet til screening af både narkotikabeslag og af biologiske prøver. Yderligere ønskes et supplerende system således, at afdelingen får en ”ægte” backup af eksisterende system. Et leverandørskift vil betyde store ekstra omkostninger i forbindelse med metodeudvikling.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Aarhus Universitet
Registreringsnummer :  ORG-31119103
Postadresse :  Nordre Ringgade 1
By :  Aarhus C
Postnummer :  8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jens August Aastrup Munch
E-mail :  aumu@au.dk
Telefon :  20765769
Internetadresse :  https://www.au.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Bruker Nordic AB
By :  Kista
Land :  Sverige
Telefon :  +46086552500
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  b0a461a0-12a4-4c90-b64c-b6844c6264e9 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-14Z 14:17:05Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00694076-2023
EUT-S-nummer :  220/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-15Z

Send til en kollega

0.032