23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer
Beskrivelse :  FMI ønsker at indgå rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer.
Identifikator for proceduren :  45638a12-030b-48c2-97bb-73dda06036ae
Intern identifikator :  2021/106198
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  38113000 Sonarer
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 5.000,000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 10.000.000 DKK værdi. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder usikkerheder om driftsmæssige og operative behov, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer
Beskrivelse :  FMI ønsker at indgå rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer.
Intern identifikator :  2021/106198
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  38113000 Sonarer
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 5.000,000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 10.000.000 DKK værdi. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder usikkerheder om driftsmæssige og operative behov, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  10,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  5,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  FMI ønsker at indgå rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Teledyne RESON A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at virksomheden er den eneste økonomiske aktør, der besidder den fornødne teknologi, produktionsgrundlag og knowhow til at drifte og vedligeholde systemerne samt sikre interoperabilitet af det eksisterende materiel, som FMI besidder, med nye systemer og reservedele, som måtte blive leveret i rammeaftalens løbetid. Dertil kommer, at Teledyne RESON A/S ejer alle rettighederne til sonarsystemerne, inklusive al den anvendte teknologi i systemerne, hvorfor identiske systemer, der kan integreres med det eksisterende materiel, ikke lovligt vil kunne reproduceres af andre virksomheder. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og 3, samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftalen med Teledyne Reson A/S. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  10,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  5,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Suheyla Savas
E-mail :  fmi-sd-acv07@mil.dk
Telefon :  51688770
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Teledyne RESON A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  56675817
Postadresse :  Fabriksvangen 13
By :  Slangerup
Postnummer :  3550
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Telefon :  47 38 00 22
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  154da1b1-ab69-4cec-9f9f-982d0402d4e1 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-15Z 11:30:33Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00695678-2023
EUT-S-nummer :  221/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-16Z

Send til en kollega

0.047