23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Erhvervsstyrelsen

Rammeaftale om service, vedligeholdelse og udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens Projekt Rapporterings Værktøj (PRV)


Erhvervsstyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Erhvervsstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Erhvervsstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale om service, vedligeholdelse og udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens Projekt Rapporterings Værktøj (PRV)
Beskrivelse :  Erhvervsstyrelsen varetager som forvaltningsmyndighed administrationen af tilskud fra EU-fondene: Regionalfonden, Socialfonden Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling samt bestemte nationale tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Til at understøtte dette arbejde anvender styrelsen et it-system med navnet Projekt Rapporterings Værktøj (PRV). Det er et system, der har eksisteret i ca. 13 år, og som kræver løbende vedligehold og service. Tillige er der et behov for en løbende udvikling i forbedringsøjemed, ligesom der kan komme nye regulatoriske krav, der fordrer større tilpasninger af systemet.
Identifikator for proceduren :  85be2183-6151-4cb6-be9f-a1a75dbefe65
Intern identifikator :  2023-10065
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  5,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ordregiver accepterer eventuelle CV’er på engelsk i det omfang, at de ikke findes på dansk. Arbejdssproget vil under opgavens udførelse være dansk og engelsk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  Jf. § 137, stk. 1, nr. 2
Korruption :  Jf. § 135, stk. 1
Tvangsakkord uden for konkurs :  § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  Jf. § 135, stk. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Jf. § 135, stk. 1
Svig :  Jf. § 135, stk. 1
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Jf. § 135, stk. 1
Insolvens :  § 137, stk. 1, nr. 2
Aktiver, der administreres af en kurator :  § 137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Jf. § 136, nr. 3
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  § 134a
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Jf. § 136, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Jf. § 136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Jf. § 136, nr. 4
Betaling af socialsikringsbidrag :  Jf. § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  § 137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  Jf. § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Jf. § 135, stk. 1
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale om service, vedligeholdelse og udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens Projekt Rapporterings Værktøj (PRV)
Beskrivelse :  Erhvervsstyrelsen varetager som forvaltningsmyndighed administrationen af tilskud fra EU-fondene: Regionalfonden, Socialfonden Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling samt bestemte nationale tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Til at understøtte dette arbejde anvender styrelsen et it-system med navnet Projekt Rapporterings Værktøj (PRV). Det er et system, der har eksisteret i ca. 13 år, og som kræver løbende vedligehold og service. Tillige er der et behov for en løbende udvikling i forbedringsøjemed, ligesom der kan komme nye regulatoriske krav, der fordrer større tilpasninger af systemet.
Intern identifikator :  2023-10065
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  5,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver accepterer eventuelle CV’er på engelsk i det omfang, at de ikke findes på dansk. Arbejdssproget vil under opgavens udførelse være dansk og engelsk.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 2 mio. kr. Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at kunne fremlægge det efterspurgte materiale.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Liste over fem betydeligste leverancer baseret på samme eller tilsvarende teknologiske platform
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver fremlægger en liste over de fem betydeligste leverancer, der er leveret baseret på samme eller tilsvarende teknologiske platform (Java HTML som også nærmere beskrevet i Bilag 2 med underbilag), som PRV-systemet er baseret på eller alternativt betydeligste leverancer af et tilsvarende system, der er udført i løbet af de sidste tre år. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de sidste tre år har erfaring med at foretage mindst én leverance af samme type, som den udbudte opgave. Erhvervsstyrelsen ser gerne, at ovennævnte liste over de betydeligste leverancer for hver enkelt leverance indeholder en kort beskrivelse af: leverancens indhold, den rolle, som tilbudsgiver har haft i forbindelse med leverancen, modtager, beløb samt tidspunkter for leverancens udførelse.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Underkriteriet ”Pris” evalueres efter den i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.1 anførte prismodel
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Underkriteriet "Kvalitet" evalueres efter evalueringsmodellen i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.2.
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Organisering og kompetencer
Beskrivelse :  Underkriteriet "Organisering og kompetencer" evalueres efter evalueringsmodellen i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.2.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Tidsplan og timer
Beskrivelse :  Underkriteriet "Tidsplan og timer" evalueres efter evalueringsmodellen i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.2.
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-05+01:00 12:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-14+01:00 23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  3 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-15+01:00 00:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Erhvervsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Erhvervsstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Erhvervsstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud :  Erhvervsstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Erhvervsstyrelsen
Registreringsnummer :  10150817
Postadresse :  Langelinie Allé 17
By :  København Ø
Postnummer :  2100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Erhvervsstyrelsen
E-mail :  erst@erst.dk
Telefon :  +45 35291000
Internetadresse :  https://erhvervsstyrelsen.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003</span>
Officielt navn :  Erhvervsstyrelsen
Registreringsnummer :  10150817
Postadresse :  Langelinie Allé 17
By :  København Ø
Postnummer :  2100
Land :  Danmark
E-mail :  erst@erst.dk
Telefon :  3529 1000
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  c8aa5652-3795-4cc4-ac59-31eeba3a8437 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-14Z 14:58:29Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00695740-2023
EUT-S-nummer :  221/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-16Z

Send til en kollega

0.095