23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Naturstyrelsen

Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj


Naturstyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Naturstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Miljøbeskyttelse
1.1  Køber
Officielt navn :  Miljøstyrelsen
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Miljøbeskyttelse
1.1  Køber
Officielt navn :  Miljøministeriets departement
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Miljøbeskyttelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj
Beskrivelse :  Udbuddet omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning og fodtøj til relevante personalegrupper. Arbejdsbeklædning og fodtøj skal være velegnet til og understøtte, brugernes professionelle funktioner gennem hele arbejdstiden, såvel inden- som udendørs hele året rundt. Arbejdsopgaverne kan variere i forhold til ansættelsessted hos de enkelte styrelser. Af personalegrupper kan bl.a. nævnes følgende: Biologer, ingeniører, opmålere, prøvetagere/teknikere, skovarbejdere og skovfogeder, håndværkere og kontorbetjente. Beklædning og fodtøj består bl.a. af: Outdoortøj, arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko, profilbeklædning, hovedbeklædning, regntøj, gummistøvler og arbejdssko mv.
Identifikator for proceduren :  49edd2c0-f096-48c1-aaa8-54f362c5f2fd
Tidligere bekendtgørelse :  429807-2023
Tidligere bekendtgørelse :  240147-2023
Intern identifikator :  23/08887
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
Yderligere klassificering ( cpv ):  18200000 Ydertøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18220000 Vejrfast beklædning
Yderligere klassificering ( cpv ):  18230000 Diverse ydertøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18310000 Underbeklædning
Yderligere klassificering ( cpv ):  18330000 T-shirts og skjorter
Yderligere klassificering ( cpv ):  18440000 Hætter, kasketter m.v.
Yderligere klassificering ( cpv ):  18800000 Fodtøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18811000 Vandtæt fodtøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18830000 Beskyttelsesfodtøj
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  13,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Bemærk: Afgives tilbuddet som en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager kunne dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Desuden skal de enkelte deltagere i sammenslutningens ydelser/roller angives i ESPD. Støttende enheder må ligeledes ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal derfor også afgive et udfyldt ESPD med de oplysninger, som ordregiver efterspørger. Rammeaftalens maksimale værdi er 13.500.000 DKK ekskl. moms. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi for rammeaftalen er begrundet i øgede transportudgifter og råvarepriser. Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, idet ordregiver vurdere at de bestillende enheder, udelukkende har behov for at forholde sig til én leverandør ved bestilling, fakturering og varemodtagelse, samt ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Korruption :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Jf. Udbudslovens 136, nr. 2
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Svig :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Insolvens :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Aktiver, der administreres af en kurator :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Jf. Udbudslovens § 136, nr. 3
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Jf. Udbudslovens 136, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Jf. Udbudslovens 136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Jf. Udbudslovens § 136, nr. 4
Betaling af socialsikringsbidrag :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj
Beskrivelse :  Udbuddet omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning og fodtøj til relevante personalegrupper. Arbejdsbeklædning og fodtøj skal være velegnet til og understøtte, brugernes professionelle funktioner gennem hele arbejdstiden, såvel inden- som udendørs hele året rundt. Arbejdsopgaverne kan variere i forhold til ansættelsessted hos de enkelte styrelser. Af personalegrupper kan bl.a. nævnes følgende: Biologer, ingeniører, opmålere, prøvetagere/teknikere, skovarbejdere og skovfogeder, håndværkere og kontorbetjente. Beklædning og fodtøj består bl.a. af: Outdoortøj, arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko, profilbeklædning, hovedbeklædning, regntøj, gummistøvler og arbejdssko mv.
Intern identifikator :  23/08887
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
Yderligere klassificering ( cpv ):  18200000 Ydertøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18220000 Vejrfast beklædning
Yderligere klassificering ( cpv ):  18230000 Diverse ydertøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18310000 Underbeklædning
Yderligere klassificering ( cpv ):  18330000 T-shirts og skjorter
Yderligere klassificering ( cpv ):  18440000 Hætter, kasketter m.v.
Yderligere klassificering ( cpv ):  18800000 Fodtøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18811000 Vandtæt fodtøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  18830000 Beskyttelsesfodtøj
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-05-01+02:00
Slutdato :  2028-04-30+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  13,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Bemærk: Afgives tilbuddet som en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager kunne dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Desuden skal de enkelte deltagere i sammenslutningens ydelser/roller angives i ESPD. Støttende enheder må ligeledes ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal derfor også afgive et udfyldt ESPD med de oplysninger, som ordregiver efterspørger. Rammeaftalens maksimale værdi er 13.500.000 DKK ekskl. moms. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi for rammeaftalen er begrundet i øgede transportudgifter og råvarepriser. Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, idet ordregiver vurdere at de bestillende enheder, udelukkende har behov for at forholde sig til én leverandør ved bestilling, fakturering og varemodtagelse, samt ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Krav til soliditetsgrad
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen: • En soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende: • Tilbudsgivers soliditetsgrad i % Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver. Bemærk: Konsortier eller andre sammenslutninger skal samtidig med indhentelse af dokumentation, aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet til brug for opfyldelse af egnethedskravene, skal som en del af tilbudsgivers dokumentation fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. En sådan erklæring udleveres af ordregiver i forbindelse med indhentelse af dokumentation.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Krav til egenkapital
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen: • Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende: • Tilbudsgivers egenkapital Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver. Bemærk: Konsortier eller andre sammenslutninger skal samtidig med indhentelse af dokumentation, aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet til brug for opfyldelse af egnethedskravene, skal som en del af tilbudsgivers dokumentation fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. En sådan erklæring udleveres af ordregiver i forbindelse med indhentelse af dokumentation.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Krav til referencer
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen: • 3 referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende leverancer udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Med ”tilsvarende leverancer” menes løbende leverancer af et bredt sortiment af profil- og grov arbejdsbeklædning, samt sikkerhedsfodtøj til virksomheder med mere end 200 brugere. De 3 angivne referencer skal i ESPD'et indeholde følgende oplysninger: - Omfang (beskrivelse af aftalens indhold i korte træk, samt angivelse af antal brugere af aftalen) - Omsætning (årlig kontraktværdi) - Tidspunkt for udførelsen (startdato og slutdato) - Kundenavn (modtager og navn på kontaktperson). Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Bemærk: Konsortier eller andre sammenslutninger skal samtidig med indhentelse af dokumentation, aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. For tilbudsgiver, der baserer sig på andre enheders tekniske og/eller faglige kapacitet til brug for opfyldelse af egnethedskravene, skal som en del af tilbudsgivers dokumentation fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. En sådan erklæring udleveres af ordregiver i forbindelse med indhentelse af dokumentation.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-18+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-18+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Naturstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Naturstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Naturstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud :  Naturstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Naturstyrelsen
Registreringsnummer :  33157274
Postadresse :  Førstballevej 2
By :  Randbøl
Postnummer :  7183
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Alice Knudsen
E-mail :  alikn@nst.dk
Telefon :  +45 20429351
Internetadresse :  https://naturstyrelsen.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Miljøstyrelsen
Registreringsnummer :  25798376
Postadresse :  Tolderlundsvej 5
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
E-mail :  mamal@mst.dk
Telefon :  +45 20 15 14 76
Internetadresse :  https://mst.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Miljøministeriets departement
Registreringsnummer :  12854358
Postadresse :  Frederiksholms Kanal 26
By :  København K
Postnummer :  1220
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  anhla@mim.dk
Telefon :  +45 25 36 41 47
Internetadresse :  https://mim.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  61f1ff49-0080-4c93-9db4-3ab3353f553d -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-15Z 10:44:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00695742-2023
EUT-S-nummer :  221/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-16Z

Send til en kollega

0.047