23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen

TPS-77


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  TPS-77
Beskrivelse :  FMI agter – ved direkte tildeling – at indgå en rammeaftale med Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI) om reservedele, reparationer, teknisk support, uddannelse og mulighed for opgraderinger til Forsvarets to TPS-77 radarer. Rammeaftalen skal træde i kraft den 1. december 2023 og gælde indtil den 30. november 2030 med mulighed for forlængelse til den 30. november 2033. Rammeaftalen ønskes indgået for at imødegå det fortsatte behov for at sikre, at TPS-77 radarerne operativt kan opretholdes. Såfremt der ikke indgås rammeaftale med LMGI, vil det have store operative konsekvenser for luftrumsovervågning og suverænitetshåndhævelse, herunder muligheden for Danmarks deltagelse i INTOPS missioner, idet TPS-77 radarerne potentielt ikke vil være fuldt ud funktionsduelige. En TPS-77 radar er en langtrækkende landbaseret deployerbar radar anvendt til luftovervågning (”long range surveillance”) primært til at håndhæve dansk suverænitet, men også bl.a. i INTOPS og skarpe missioner. TPS-77 radaren har bl.a. været anvendt i missioner i Irak og Afghanistan. Aftale om anskaffelse af de to TPS-77 radarer samt rammeaftale om service af radarerne blev – efter gennemførelse af udbud – indgået med LMGI i 2005.
Identifikator for proceduren :  de6ca8d7-975b-4c13-83a1-b29c346ffad1
Intern identifikator :  4008271
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  35722000 Radar
Yderligere klassificering ( cpv ):  35723000 Luftforsvarsradar
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Teknisk support, reparationer og uddannelse vil blive udført på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J, Denmark, og Radarhoved Skrydstrup, Bæk Skovvej 4, 6500 Vojens, hvis ikke andet er angivet i indkøbsordren.
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Reservedele, nye og reparerede, vil blive leveret hos DALO Supply Chain Division (SCD), Lilholtvej 4B, 6500 Vojens, Denmark, hvis ikke andet er angivet i indkøbsordren.
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Levering kan ske andetsteds i Danmark, hvis angivet i indkøbsordren.
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Datoen angivet i bekendtgørelsen vedr. beslutning om valg af vinder er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. også afsnittet om klageprocedure i denne bekendtgørelse. Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 380.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er DKK 550.000.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  TPS-77
Beskrivelse :  FMI agter – ved direkte tildeling – at indgå en rammeaftale med Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI) om reservedele, reparationer, teknisk support, uddannelse og mulighed for opgraderinger til Forsvarets to TPS-77 radarer. Rammeaftalen skal træde i kraft den 1. december 2023 og gælde indtil den 30. november 2030 med mulighed for forlængelse til den 30. november 2033. Rammeaftalen ønskes indgået for at imødegå det fortsatte behov for at sikre, at TPS-77 radarerne operativt kan opretholdes. Såfremt der ikke indgås rammeaftale med LMGI, vil det have store operative konsekvenser for luftrumsovervågning og suverænitetshåndhævelse, herunder muligheden for Danmarks deltagelse i INTOPS missioner, idet TPS-77 radarerne potentielt ikke vil være fuldt ud funktionsduelige. En TPS-77 radar er en langtrækkende landbaseret deployerbar radar anvendt til luftovervågning (”long range surveillance”) primært til at håndhæve dansk suverænitet, men også bl.a. i INTOPS og skarpe missioner. TPS-77 radaren har bl.a. været anvendt i missioner i Irak og Afghanistan. Aftale om anskaffelse af de to TPS-77 radarer samt rammeaftale om service af radarerne blev – efter gennemførelse af udbud – indgået med LMGI i 2005.
Intern identifikator :  4008271
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  35722000 Radar
Yderligere klassificering ( cpv ):  35723000 Luftforsvarsradar
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Rammeaftalen giver FMI mulighed for at tilkøbe opgraderinger til radarerne i rammeaftaleperioden.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Teknisk support, reparationer og uddannelse vil blive udført på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J, Denmark, og Radarhoved Skrydstrup, Bæk Skovvej 4, 6500 Vojens, hvis ikke andet er angivet i indkøbsordren.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Reservedele, nye og reparerede, vil blive leveret hos DALO Supply Chain Division (SCD), Lilholtvej 4B, 6500 Vojens, Denmark, hvis ikke andet er angivet i indkøbsordren.
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Levering kan ske andetsteds i Danmark, hvis angivet i indkøbsordren.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  10 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Rammeaftalen indgås i en periode på 7 år fra og med d. 1. december 2023 til og med den 30. november 2030. Der er en option for forlængelse af rammeaftalen i 3 år, således at denne kan forlænges til og med den 30. november 2033.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  Datoen angivet i bekendtgørelsen vedr. beslutning om valg af vinder er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. også afsnittet om klageprocedure i denne bekendtgørelse. Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 380.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er DKK 550.000.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i denne bekendtgørelse. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden, hvilken er angivet i denne bekendtgørelse under oplysninger om Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  550,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  380,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  FMI har behov for at indgå en direkte tildeling med LMGI om levering af reservedele, reparationer, teknisk support, uddannelse og mulighed for opgraderinger til TPS-77 radarerne. LMGI har efter det oplyste enerettighederne til at kunne producere og de eneste, der kan levere reservedele til TPS-77 radarerne. Derudover anvendes kun OEM dele til TPS-77 radarerne, idet anvendelse af uoriginale dele til radarerne vil kunne reducere radarens performance, og derved kompromittere luftrumsovervågning og suverænitetshåndhævelse. Dertil kommer, at LMGI er den eneste leverandør, der kan udføre teknisk support, uddannelse og som kan opgradere TPS-77 radarerne. Det er på denne baggrund FMI's vurdering, at forlængelsen ikke skal ske ved afholdelse af et EU-udbud, idet FMI vurderer, at betingelserne i forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftalen med LMGI. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  550,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  380,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI)
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  4600006834
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4600006834
Titel :  Framework Agreement in Support of the acquisition of technical and logistic support for operation and maintenance of the Royal Danish Air Force TPS-77 radars
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2020-06-20+02:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Vinder :
Officielt navn :  Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI)
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  4600006834
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4600006834
Titel :  Framework Agreement in Support of the acquisition of technical and logistic support for operation and maintenance of the Royal Danish Air Force TPS-77 radars
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2020-06-20+02:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Registreringsnummer :  16287180
Postadresse :  Lautrupbjerg 1
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Maria Helbech Hede
E-mail :  mhhe@poulschmith.dk
Telefon :  +45 53782645
Internetadresse :  https://www.fmi.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI)
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Postadresse :  497 Electronics Parkway
By :  Liverpool, New York
Postnummer :  13088
Land :  Forenede Stater
Telefon :  3158072032
Internetadresse :  https://www.lockheedmartin.com/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  b619943a-31b6-466f-a5b9-93ec7d515d92 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-15Z 11:40:14Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00695976-2023
EUT-S-nummer :  221/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-16Z

Send til en kollega

0.062