23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Dynamisk indkøbssystem på Informationsrige alarmsystemer


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Dynamisk indkøbssystem på Informationsrige alarmsystemer
Beskrivelse :  Etablering af et Dynamisk indkøbssystem til indkøb af Informationsrige alarmsystemer. Den samlede maksimumværdi af køb på det dynamiske indkøbssystem over 10 år er kr. 64.500.000 ex moms.
Identifikator for proceduren :  1b438561-1ec2-4b15-94af-7106993920b8
Intern identifikator :  23042146
Type af procedure :  Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med afsnit II i Udbudsloven, og gennemføres efter proceduren for begrænset udbud, dog uden en tilbudsfase i umiddelbar forlængelse af Ansøgers optagelse i systemet, og med de modifikationer, der fremgår af Udbudslovens § 104, stk. 3. Dette betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at blive prækvalificeret og dermed blive optaget i det dynamiske indkøbssystem, såfremt mindstekravene til egnethed er opfyldt, og udelukkelsesgrunde ikke finder anvendelse.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  35121700 Alarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48810000 Informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48814000 Informationssystemer til medicinsk brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  64216000 Elektroniske meddelelses- og informationstjenester
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Bornholm ( DK014 )
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  43,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Korruption :  Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig :  Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Insolvens :  Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Intererssekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller lignenede sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættekse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DDK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DDK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet,, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Dynamisk indkøbssystem på Informationsrige alarmsystemer
Beskrivelse :  Etablering af et Dynamisk indkøbssystem til indkøb af Informationsrige alarmsystemer. Den samlede maksimumværdi af køb på det dynamiske indkøbssystem over 10 år er kr. 64.500.000 ex moms.
Intern identifikator :  23042146
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  35121700 Alarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48810000 Informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48814000 Informationssystemer til medicinsk brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  64216000 Elektroniske meddelelses- og informationstjenester
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Bornholm ( DK014 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  10 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  43,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Positiv egenkapital
Beskrivelse :  Som mindstekrav kræves positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår. Dokumentation: Årsregnskab for de senest to (2) regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab eller revisorattesteret erklæring vedrørende ansøgers egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Som mindstekrav kræves 25 % i soliditetsgrad for i de seneste 2 disponible regnskabsår. Dokumentation: Årsregnskab for de senest to (2) regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab eller revisorattesteret erklæring vedrørende ansøgers soliditetsgrad.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Som mindstekrav kræves to referencer vedr. levering af Informationsrige Alarmsystemer til hospitaler i Europa udført inden for de seneste 3 år. Hver reference skal være på minimum 20 hospitalssengepladser som anvendes i daglig drift. Se udbudsbetingelsernes punkt 3.2.2 for indholdskrav til besvarelsen af referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Supportfunktion placeret i Europa
Beskrivelse :  Som mindstekrav kræves en supportfunktion som er placeret i Europa. Se udbudsbetingelsernes punkt 3.2.2 for indholdskrav til besvarelsen af supportfunktion.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Ansat implementeringskonsulent/ansvarlig som taler dansk.
Beskrivelse :  Som mindstekrav kræves mindst en ansat implementeringskonsulent/ansvarlig som taler dansk. Se udbudsbetingelsernes punkt 3.2.2 for indholdskrav til besvarelsen af ansat implementeringskonsulent/ansvarlig som taler dansk. Dokumentation: CV på implementeringskonsulent/ansvarlig som taler dansk.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Se udbudsbetingelsernes punkt 10.1.1 og 10.2.
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Se udbudsbetingelsernes punkt 10.1.2 og 10.2.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk, svensk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2034-01-10+01:00 00:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Dynamisk indkøbssystem: Ansøgning om optagelse: 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Tildeling af kontrakt: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på dynamisk indkøbssystem er indgået.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud :  Region Hovedstaden
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Allerup
Telefon :  +45 38665800
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer :  x
By :  x
Land :  Danmark
E-mail :  xx@xxx.dk
Telefon :  12345678
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  11f94ebb-9236-4cd5-8824-e4673517b42b -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-15Z 16:00:39Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00700446-2023
EUT-S-nummer :  222/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-17Z

Send til en kollega

0.062