23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem
Beskrivelse :  Ordregiver ønsker at indgå aftale med en IT-leverandør om levering, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en it-Løsning, der kan understøtte Regionens administrative styrings- og arbejdsprocesser inden for køkken- og vaskeriproduktion. Løsningen skal understøtte alle processer inden for afgivelse og modtagelse af bestillinger på kunde-og varenummerniveau, opgørelse af produktionstal, lager- og beholdningsstyring, forsyningsinformation i form af pakke- og følgesedler samt information til afregning af Regionens afdelinger, som modtager services fra Køkken- og vaskeriproduktionen. Løsningen skal herudover indeholde rapportering med operationel og strategiske ledelsesinformation. Regionen ønsker en Løsning, der samler al styring og forsyning i en fælles løsning, og hvor den ønskede Løsning har snitflader til produktionssystemerne for henholdsvis Køkkenproduktionssystemet, eksterne leverandører af fødevarer mm. og til vaskerimaskinerne samt til de interne støttesystemer (IDM og AD). Styringsbehovet omfatter, hvad der produceres og leveres af mad og tøjartikler for at sikre, at forsyningsbehovet er dækket lokalt på regionens hospitaler og sygehuse samt institutioner, opgjort på afdelingsniveau og bestillingslokationer. Løsningen skal indeholde en understøttelse af software til regionens egne scannere til stregkodeaflæsning og en ny webbestillingsløsning til understøttelse af bestillinger via en webadgang. Scanningsløsning anvendes primært af en Forsyningsmedarbejder til scanning, når der skal ske genopfyldning af lagrene på de enkelte bestillingslokationer og på de centrale lagre. Det gælder både genopfyldning af mad og vaskeriartikler. Webbestillingsløsningen anvendes både til genbestilling på bestillingslokationer, hvor der ikke anvendes scanning, og til bestilling af udvalgte madvarer og vaskeriartikler. For at understøtte Regionens vaskeriproduktion skal løsningen indeholde funktionalitet til registrerer deres personalet lån af beklædning, hvor Løsningen skal understøtte registrering af udlånet gennem brug af medarbejderen medarbejderkort og den chip der er påsat artiklerne. Løsningen skal endvidere indeholde funktionalitet hvor vaskerimaskiner skal kunne tilgå information om hvert chipmærket tøj med det formål at der kan hentes information om, hvordan tøjet skal håndteres på af de enkelte maskiner på Regionen vaskerier Regionen ønsker med den nye Løsning at få et klart snit mellem selve produktionen af en vare, her mad og tøjartikler, og styring af behovet for en given produktion, her under bestilling, levering, lagerstyring og dannelse af afregningsgrundlag.
Identifikator for proceduren :  1face205-7cfc-43b1-b23b-9073d4101816
Intern identifikator :  349914
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48400000 Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
Yderligere klassificering ( cpv ):  48430000 Programpakke til lagerstyring
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212100 Branchespecifik programmeludvikling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212600 Udvikling af database- og operativsystemprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212610 Udvikling af databaseprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212900 Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212920 Udvikling af programmel til kontorautomatisering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Ærtekildevej 1
By :  Ringsted
Postnummer :  4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Koncerndigitalisering
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  9,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er under tvangsakkord
Konkurs :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs
Korruption :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis denne ved en endelig dom er dømt for bestikkelse. En ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere, der ved endelig dom er dømt for overtrædelse af forbuddet mod: » Aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv (når man giver, lover eller tilbyder goder for at opnå en vinding) » Passiv bestikkelse (når man kræver eller accepterer goder i form af bestikkelse) » Bestikkelse i private retsforhold (returkommission, fx modtage gaver fra en leverandør, man kan handle hos). Forsøg på bestikkelse vil også kunne medføre udelukkelse, hvis det konstateres ved en endelig dom
Tvangsakkord uden for konkurs :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten
Deltagelse i en kriminel organisation :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis denne ved en endelig dom er dømt for at have foretaget handlinger begået som led i en kriminel organisation. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der er tale om en kriminel organisation: » Der skal være tale om en struktureret sammenslutning. » Sammenslutningen skal være af en vis varighed. » Samarbejdet skal bestå af mere end to personer. » De pågældende personer skal handle i forening med henblik på at begå strafbare handlinger, som kan straffes med en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på mindst fire år eller en strengere straf. Handlingen skal være begået for direkte eller indirekte at opnå en økonomisk eller anden materiel fordel. Det vil bero på en konkret vurdering, om de handlinger, som en ansøger eller tilbudsgiver er blevet dømt for, udgør handlinger begået som led i en kriminel organisation. Udbudsloven har i den forbindelse taget særskilt stilling til, at ansøgere eller tilbudsgivere, der er dømt for at have indgået en kartelaftale omfattet af straffelovens § 299 c, konkurrencelovens § 23, stk. 1 eller stk. 3, skal udelukkes, hvis betingelserne ovenfor vedr. kriminel organisation er opfyldt.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiveren har tilstrækkeligt troværdige indikationer for at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på at fordreje konkurrencen
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljømæssige område. Det drejer sig om regulering i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller i henhold til de miljøretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis denne ved en endelig dom er dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Hvidvaskning af udbytte fra strafbare handlinger vil kunne straffes som hæleri efter straffeloven. Bestemmelsen om hæleri har dog et bredt anvendelsesområde og gælder for udbytte fra alle former for kriminalitet på dette område, herunder hvidvask. Det omfatter desuden både forsøg og medvirken. Ordregiver er kun forpligtet til at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere, der ved en endelig dom er dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om hæleri, når udbyttet stammer fra hvidvask. Terrorfinansiering er efter dansk ret strafbart efter straffeloven. En ordregiver er forpligtet til at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere, der ved en endelig dom er dømt for denne handling.
Svig :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis denne ved endelig dom er dømt for såkaldt EU-svig. Svig kan i sig selv omfatte svig med både EU-midler og nationale midler. Udelukkelsesgrunden omfatter dog kun ansøgere eller tilbudsgivere, der ved en endelig dom er dømt for såkaldt EU-svig, altså svig med EU-midler. Det er et krav, at den svigagtige handling, som ansøgeren eller tilbudsgiveren er dømt for, vedrører svig i forbindelse med afgørelser om betaling til eller udbetaling fra Den Europæiske Unions budget eller budgetter. Budgetterne skal være forvaltet af eller for Den Europæiske Union
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis pågældende ved en endelig dom er dømt for menneskehandel eller udnyttelse af børnearbejde efter bestemmelsen herom i straffeloven.
Insolvens :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er er under insolvens- eller likvidationsbehandling
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det arbejdsretslige område. Det drejer sig om regulering i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller i henhold til de arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er under administration af kurator
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiveren kan påvise, at virksomheden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det socialretslige område. Det drejer sig om regulering i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller i henhold til de socialretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har en samlet ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedr. skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger. Det er ikke et krav, at gælden skal være fastslået ved en retlig eller administrativ afgørelse, der har endelig og bindende virkning. Også evt. påløbne renter eller bøder, som følger af den ubetalte forfaldne gæld, er omfattet. Derimod indgår ansøgeres eller tilbudsgiveres mellemværende med offentlige myndigheder som fx løbende momsangivelser, hvor fristen for angivelse og indbetaling ikke er overskredet, ikke i beregningen. Ordregiveren skal når som helst i løbet af proceduren udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis det viser sig, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har en samlet ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder. Ved begrænset udbud er det afgørende tidspunkt for vurderingen af gælden ansøgningsfristens udløb samt tiden indtil kontraktindgåelse. I et offentligt udbud er det afgørende tidspunkt tilbudsfristens udløb og tiden indtil kontraktindgåelse, der er afgørende. Mulighed for at undlade udelukkelse ved ubetalt gæld Ordregiver har mulighed for at undlade at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Denne mulighed gælder: » når alle ansøgere eller tilbudsgivere har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, » når ansøgeren eller tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der er på 100.000 kr. eller derover, eller hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt. Indgåelse af en aftale om en bindende afviklingsordning skal være sket inden udløbet af ansøgningsfristen for ansøgere ved en begrænset procedure eller ved tilbudsfristen for tilbudsgivere ved en offentlig procedure. Ansøgere og tilbudsgivere har dog mulighed for at dokumentere deres pålidelighed efter de almindelige regler herom.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Ordregiver kan vælge at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet
Betaling af skatter og afgifter :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har en samlet ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedr. skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger. Det er ikke et krav, at gælden skal være fastslået ved en retlig eller administrativ afgørelse, der har endelig og bindende virkning. Også evt. påløbne renter eller bøder, som følger af den ubetalte forfaldne gæld, er omfattet. Derimod indgår ansøgeres eller tilbudsgiveres mellemværende med offentlige myndigheder som fx løbende momsangivelser, hvor fristen for angivelse og indbetaling ikke er overskredet, ikke i beregningen. Ordregiveren skal når som helst i løbet af proceduren udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis det viser sig, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har en samlet ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder. Ved begrænset udbud er det afgørende tidspunkt for vurderingen af gælden ansøgningsfristens udløb samt tiden indtil kontraktindgåelse. I et offentligt udbud er det afgørende tidspunkt tilbudsfristens udløb og tiden indtil kontraktindgåelse, der er afgørende. Mulighed for at undlade udelukkelse ved ubetalt gæld. Ordregiver har mulighed for at undlade at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Denne mulighed gælder: » når alle ansøgere eller tilbudsgivere har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, » når ansøgeren eller tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der er på 100.000 kr. eller derover, eller hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt. Indgåelse af en aftale om en bindende afviklingsordning skal være sket inden udløbet af ansøgningsfristen for ansøgere ved en begrænset procedure eller ved tilbudsfristen for tilbudsgivere ved en offentlig procedure. Ansøgere og tilbudsgivere har dog mulighed for at dokumentere deres pålidelighed efter de almindelige regler herom.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis denne ved en endelig dom er dømt for terrorhandlinger, strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, medvirken eller forsøg på at begå sådanne handlinger. Denne type handlinger er kriminaliseret i straffeloven. En ordregiver er således forpligtet til at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere, der ved en endelig dom er dømt for enhver form for terrorisme efter straffeloven.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem
Beskrivelse :  Ordregiver ønsker at indgå aftale med en IT-leverandør om levering, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en it-Løsning, der kan understøtte Regionens administrative styrings- og arbejdsprocesser inden for køkken- og vaskeriproduktion. Løsningen skal understøtte alle processer inden for afgivelse og modtagelse af bestillinger på kunde-og varenummerniveau, opgørelse af produktionstal, lager- og beholdningsstyring, forsyningsinformation i form af pakke- og følgesedler samt information til afregning af Regionens afdelinger, som modtager services fra Køkken- og vaskeriproduktionen. Løsningen skal herudover indeholde rapportering med operationel og strategiske ledelsesinformation. Regionen ønsker en Løsning, der samler al styring og forsyning i en fælles løsning, og hvor den ønskede Løsning har snitflader til produktionssystemerne for henholdsvis Køkkenproduktionssystemet, eksterne leverandører af fødevarer mm. og til vaskerimaskinerne samt til de interne støttesystemer (IDM og AD). Styringsbehovet omfatter, hvad der produceres og leveres af mad og tøjartikler for at sikre, at forsyningsbehovet er dækket lokalt på regionens hospitaler og sygehuse samt institutioner, opgjort på afdelingsniveau og bestillingslokationer. Løsningen skal indeholde en understøttelse af software til regionens egne scannere til stregkodeaflæsning og en ny webbestillingsløsning til understøttelse af bestillinger via en webadgang. Scanningsløsning anvendes primært af en Forsyningsmedarbejder til scanning, når der skal ske genopfyldning af lagrene på de enkelte bestillingslokationer og på de centrale lagre. Det gælder både genopfyldning af mad og vaskeriartikler. Webbestillingsløsningen anvendes både til genbestilling på bestillingslokationer, hvor der ikke anvendes scanning, og til bestilling af udvalgte madvarer og vaskeriartikler. For at understøtte Regionens vaskeriproduktion skal løsningen indeholde funktionalitet til registrerer deres personalet lån af beklædning, hvor Løsningen skal understøtte registrering af udlånet gennem brug af medarbejderen medarbejderkort og den chip der er påsat artiklerne. Løsningen skal endvidere indeholde funktionalitet hvor vaskerimaskiner skal kunne tilgå information om hvert chipmærket tøj med det formål at der kan hentes information om, hvordan tøjet skal håndteres på af de enkelte maskiner på Regionen vaskerier Regionen ønsker med den nye Løsning at få et klart snit mellem selve produktionen af en vare, her mad og tøjartikler, og styring af behovet for en given produktion, her under bestilling, levering, lagerstyring og dannelse af afregningsgrundlag.
Intern identifikator :  349914
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48400000 Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
Yderligere klassificering ( cpv ):  48430000 Programpakke til lagerstyring
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212100 Branchespecifik programmeludvikling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212600 Udvikling af database- og operativsystemprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212610 Udvikling af databaseprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212900 Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212920 Udvikling af programmel til kontorautomatisering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Ærtekildevej 1
By :  Ringsted
Postnummer :  4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Koncerndigitalisering
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  12 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  4
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  9,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives :  Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen</span>
Navn :  Omsætning
Beskrivelse :  Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har haft en samlet omsætning inden for de seneste 3 regnskabsår på i gennemsnit mindst 10 mio. kr.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  a) I hvilken grad ansøgers referencer er sammenlignelige med det udbudte projekt. Ved betragtning af sammenlignelighed vil der blive lagt vægt på - Størrelse af projektet, udviklingstimer - Løsninger der indeholdende lagerstyrings-, scanning-, bestilling og afregning - Understøttelse af forskellige integrationer og åbne snitflader b) Om ansøger tidligere har leveret til lignende kunder. Ved betragtning af sammenlignelighed vil der blive lagt vægt på - Offentlig/politisk styret organisation, eller tilsvarende kunde - Implementering hos offentlige (eller tilsvarende) kunder c) Om ansøgers Erfaring med vedligeholdelse af lignende løsninger. Ved betragtning af sammenlignelighed vil der blive lagt vægt på - Erfaring med vedligehold, opdatering og service af systemer for lagerstyring, scanningsløsninger og afregning. - Størrelse ift. håndtering af data - Samarbejde med Kunde, som afvikler applikation på egne servere d) Om ansøgers referencer indeholder alle ovenstående elementer samme reference. Det vil blive vurderet positivt - såfremt flere referencer indeholder alle elementer i A-C Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 3 mest relevante referencer og se på disses opfyldelse af punkterne A-D og sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af, at 2 eller flere ansøgere må anses som lige egnede, også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer samt hvor gamle de enkelte referencer er. Der kan maksimalt afgives 5 referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Funktionelle, non-funktionelle, tidsplan og prøver
Beskrivelse :  Se udbudsdokumenterne
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Se udbudsdokumenterne
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier :  Ordregiver foretager en tilbudsevaluering på grundlag af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I henhold til nedenstående vil der blive givet en samlet score på underkriteriet "Kvalitet" ganget med 0,60 svarende til vægtning på 60 %, en samlet score på underkriteriet "Tidsplan og Prøver" ganget med 0,1 svarende til en vægtning på 10 % og en samlet score på underkriteriet "Pris" ganget med 0,30 svarende til en vægtning på 30 %. Den højeste samlede score vil udgøre det bedste forhold mellem pris og kvalitet og vil dermed udgøre det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie, "Pris", og de kvalitative underkriterier “Kvalitet” og ”Tid og Prøver”. Alle kriterier er beskrevet i udbudsdokumenterne.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2023-12-18+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Se udbudsmateriale
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Sjælland
Organisation, der behandler tilbud :  Region Sjælland
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christian Braad
Telefon :  +45 61702063
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Køber
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  02e6af13-c454-4a48-bd8b-67742f3b4430 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-15Z 10:22:36Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00701204-2023
EUT-S-nummer :  222/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-17Z

Send til en kollega

0.062