23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 222-697676
Offentliggjort
17.11.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Banedanmark

Udbud af UT cirkulære-bestilling samt gods oversigts-løsning


Banedanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Hansen
E-mail: OLHA@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af UT cirkulære-bestilling samt gods oversigts-løsning

Sagsnr.: 2022-8944
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

UTRUM RID bruges til at beregne og udstede et UT cirkulære til Jernbane virksomhederne, samt levere disse oplysninger til trafikafviklingen. RID (Farligt gods) anvendes af Jernbane virksomhederne, så de kan levere oplysning om elektronisk gods indhold af deres transporter, samt hvor gods er henstillet i Danmark. Derudover har Trafik et system hvor de kan monitorere disse oplysninger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

UTRUM RID bruges til at beregne og udstede et UT cirkulære til Jernbane virksomhederne, samt levere disse oplysninger til trafikafviklingen. RID (Farlig gods) bruges til at Jernbane virksomhederne kan levere oplysning elektronisk om gods indhold af deres transporter, samt hvor gods er henstillet i Danmark. Derudover har Trafik et system hvor de kan monitorere disse oplysninger.

Den forventede maksimale værdi af kontrakten er sat til DKK 30.000.000,00.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1. Aftalen kan forlænges i 2 x 2 år

2. SaaS løsningen skal kunne konverteres til en On Premise-løsning

3. Løsningen skal kunne hostes ved en 3. parts leverandør mod et engangsvederlag

4. løsning skal kunne håndtere en automatisk indtastning fra JBV i deres egen løsning til UTRUM RID af den ønskede UT cirkulære bestilling.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale forbrug er estimeret med baggrund i den usikkerhed, der kendetegner et projekt af denne natur, hvor løsningen løbende kan forbedres eller kræver tilretninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 129-409983
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af UT cirkulære-bestilling samt gods oversigts-løsning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PICit
CVR-nummer: 14137602
Postadresse: Javavej 1, 2., 8000 Aarhus C
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde og indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

Banedanmark vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3, og nr. 5, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1.

Udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.2.4) Sprog: Tilbud skal afgives på dansk.

Fremgangsmåde for fremsendelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 6.

Banedanmark kan anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgningen/tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået samlet værdi er angivet for kontraktens fulde løbetid inkl. forlængelsesperioder.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til kontrakten, udgør DKK 30.000.000.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2023

Send til en kollega

0.062