23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

High NA lenses for large sensors


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  High NA lenses for large sensors
Beskrivelse :  DTU Fysik ønsker at købe linser med høj NA til brug i en røntgendetektor. Detektoren vil blive brugt ved synkrotroner til at optage tomogrammer, der spænder over mindst fire størrelsesordener mellem de mindste opløste elementer og FOV. Sådanne tomogrammer er afgørende for at fremme forståelsen af hierarkiske strukturer, som i det biologiske område er eksemplificeret ved organer som knogler og hjerner. Linserne skal derfor have en optisk kvalitet, der giver en opløsning på under en mikrometer, og som kan matches med mellem format billedsensorer med over 100 millioner pixels.
Identifikator for proceduren :  2c7102ff-9dea-4353-97bc-b4eafeee158f
Intern identifikator :  8371
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Dette er et offentligt udbud. Ved offentligt udbud kan enhver økonomisk aktør afgive tilbud som svar på udbudsbekendtgørelsen.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38600000 Optiske instrumenter
Yderligere klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering ( cpv ):  38634000 Optiske mikroskoper
Yderligere klassificering ( cpv ):  38900000 Diverse måle- og testapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  38940000 Nukleare måleinstrumenter
Yderligere klassificering ( cpv ):  38947000 Røntgenmikroanalysatorer
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Fysikvej, Bygning 310
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,800,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Jf. udbudslovens § 134a vil ordregiver vil også udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Korrespondance vedrørende udbuddet kan være på dansk eller engelsk, men tilbuddet skal være på engelsk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Korruption :  Bestikkelse Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  High NA lenses for large sensors
Beskrivelse :  DTU Fysik ønsker at købe linser med høj NA til brug i en røntgendetektor. Detektoren vil blive brugt ved synkrotroner til at optage tomogrammer, der spænder over mindst fire størrelsesordener mellem de mindste opløste elementer og FOV. Sådanne tomogrammer er afgørende for at fremme forståelsen af hierarkiske strukturer, som i det biologiske område er eksemplificeret ved organer som knogler og hjerner. Linserne skal derfor have en optisk kvalitet, der giver en opløsning på under en mikrometer, og som kan matches med mellem format billedsensorer med over 100 millioner pixels.
Intern identifikator :  8371
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38600000 Optiske instrumenter
Yderligere klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering ( cpv ):  38634000 Optiske mikroskoper
Yderligere klassificering ( cpv ):  38900000 Diverse måle- og testapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  38940000 Nukleare måleinstrumenter
Yderligere klassificering ( cpv ):  38947000 Røntgenmikroanalysatorer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  DTU vil gerne have mulighed for at købe en eller to ekstra linser, der opfylder minimumskravene og kravene i Bilag 1 - Kravspecifikationen. Optioner skal tilkøbes senest 6 måneder efter indgåelse af aftale.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Fysikvej, Bygning 310
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  1 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,800,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Jf. udbudslovens § 134a vil ordregiver vil også udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Korrespondance vedrørende udbuddet kan være på dansk eller engelsk, men tilbuddet skal være på engelsk.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer for levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal som minimum angive 1 reference for en sammenlignelig aftale. Ved sammenlignelig aftale forstås aftale med en værdi på mindst DKK 400.000 vedrørende en linse med en numerisk blænde på 0,6 og tilpasset en 67mm diagonal sensor størrelse eller afvigende mindre end 20 % fra disse værdier eller en sammenlignelig ydelse. Den aftale, der henvises til, må ikke være mere end 3 år gammel. Datoen beregnes fra den sidste underskrift på den aftale, der henvises til.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Tilbuddet med den laveste pris tildeles den udbudte aftale. Prisen der bliver vurderet er "Kontraktens værdi" angivet i afsnit 2.1 og "Optioner" angivet i afsnit 2.2 i bilag 2 - Priser. "Kontraktens værdi" vil blive vægtet med 80 % and "Optioner" vil blive vægtet med 20 %.
Vægtning (procentdel, midt i intervallet) :  100
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-11+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  engelsk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-21+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-21+01:00 12:05:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Tilbud vil blive åbnet efter fristen for afgivelse af tilbud. Tilbudsgivere er ikke inviteret til at deltage i åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Leverandøren modtager betaling, når levering har fundet sted. Leverandøren kan modtage en betaling før levering (forudbetaling). Betalingen kan udgøre op til 70% af værdien af leverancen efter underskrivelse af aftalen. Det resterende beløb betales efter levering. Leverandøren skal udstede en bankgaranti som betingelse for at kunne modtage forudbetaling. Garantien skal sendes elektronisk gennem Danske Bank, uden at DTU pådrager sig ansvar eller omkostninger. En fysisk bankgaranti kan kun fremsendes efter forudgående accept fra DTU. Værdien af bankgarantien skal svare til det forudbetalte beløb. Bankgarantien skal udstedes som en ubetinget, uigenkaldelig, uopsigelig on demand-garanti, der skal være gyldig, indtil levering har fundet sted. Betalingsfristen er 30 Dage fra Leverandørens fremsendelse af en korrekt elektronisk faktura til betaling.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer :  30060946
Postadresse :  Anker Engelunds Vej 1
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Katrine Freiesleben Petersen
E-mail :  kafre@dtu.dk
Telefon :  +45 45252525
Internetadresse :  https://www.dtu.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  7a2e45df-e040-442a-9ef1-c5cf9b747dc2 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-20Z 14:12:25Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk engelsk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00707793-2023
EUT-S-nummer :  224/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-21Z

Send til en kollega

0.062