23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Køge Kommune

Arbejdsbeklædning - vaske og lejeaftale


Køge Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Køge Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Arbejdsbeklædning - vaske og lejeaftale
Beskrivelse :  Der er tale om en vaske- og lejeaftale, hvilket i denne sammenhæng betyder, at leverandøren indkøber, tilpasser, vasker, vedligeholder, udskifter og varetager samtlige opgaver i forhold til logistik og administration samt sikrer at der til stadighed er tilstrækkeligt tøj tilknyttet aftalen.
Identifikator for proceduren :  40ffe535-2095-487c-9e67-3a2dbee86a05
Intern identifikator :  23-310
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere • Dokumentation for Svanemærket vaskeri eller at vaskeriet lever op til tilsvarende krav. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.4: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har ovenstående dokumentation opfordres til, at denne fremsendes ved tilbudsafgivelse, men det er ikke et krav. Den fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt seks før tilbudsfristen.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  98310000 Vask og rensning
Yderligere klassificering ( cpv ):  98311000 Afhentning af vasketøj
2.1.2  Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger :  Levering på specifikke lokationer i Køge Kommune
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  33,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Køge Kommune har et ønske om at øge anvendelsen af brugt tøj og dermed mindste mængden af ny produceret tøj. Konkret gøres dette ved, at åben mulighed for, at alt puljetøj samt tøj til tandplejen kan leveres som brugt tøj. Ved brugt tøj forstås tøj, der ikke specifikt er ny produceret til nærværende aftale og som tidligere kan have været i cirkulation i Køge Kommune eller hos en anden kunde. Det står tilbudsgiver frit for, hvorvidt der udelukkende tilbydes ny produceret tøj eller en kombination af ny produceret tøj og brugt tøj.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  iht. ESPD
Konkurs :  iht. ESPD
Korruption :  iht. ESPD
Tvangsakkord uden for konkurs :  iht. ESPD
Deltagelse i en kriminel organisation :  iht. ESPD
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  iht. ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  iht. ESPD
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  iht. ESPD
Svig :  iht. ESPD
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  iht. ESPD
Insolvens :  iht. ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  iht. ESPD
Aktiver, der administreres af en kurator :  iht. ESPD
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  iht. ESPD
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  iht. ESPD
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  iht. ESPD
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  iht. ESPD
Ophævelse eller en lignende sanktion :  iht. ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  iht. ESPD
Betaling af socialsikringsbidrag :  iht. ESPD
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  iht. ESPD
Betaling af skatter og afgifter :  iht. ESPD
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  iht. ESPD
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Arbejdsbeklædning - vaske og lejeaftale
Beskrivelse :  Der er tale om en vaske- og lejeaftale, hvilket i denne sammenhæng betyder, at leverandøren indkøber, tilpasser, vasker, vedligeholder, udskifter og varetager samtlige opgaver i forhold til logistik og administration samt sikrer at der til stadighed er tilstrækkeligt tøj tilknyttet aftalen.
Intern identifikator :  2023-017086
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  98310000 Vask og rensning
Yderligere klassificering ( cpv ):  98311000 Afhentning af vasketøj
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Leje af tøjskabe, inkl. service og vedligeholdelse. På plads lægning.
5.1.2  Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger :  Levering på specifikke lokationer i Køge Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2025-03-01+01:00
Slutdato :  2031-02-28+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  33,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Nyt udbud forventes igangsat om ca. fem år.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives :  Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Køge Kommune har et ønske om at øge anvendelsen af brugt tøj og dermed mindste mængden af ny produceret tøj. Konkret gøres dette ved, at åben mulighed for, at alt puljetøj samt tøj til tandplejen kan leveres som brugt tøj. Ved brugt tøj forstås tøj, der ikke specifikt er ny produceret til nærværende aftale og som tidligere kan have været i cirkulation i Køge Kommune eller hos en anden kunde. Det står tilbudsgiver frit for, hvorvidt der udelukkende tilbydes ny produceret tøj eller en kombination af ny produceret tøj og brugt tøj.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Vaskeriydelse
Beskrivelse :  Alt vask skal foretages på et Svanemærket vaskeri eller et vaskeri der lever op til kravene for et Svanemærket vaskeri
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Minimum tre igangværende referencer af lignende omfang
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Prisen vurderes på baggrund af den sammenligningspris der fremkommer på Bilag 3 – Tilbudsliste (sammenligningspris). Sammenligningsprisen beregnes på baggrund af forholdstal og er således ikke et udtryk for den samlede kontraktværdi, hverken i kr. eller i stk.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet vurderes som en samlet sideordnet vurdering af: • IT-system • Service • Implementering • Logistik
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-07+01:00 00:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-15+01:00 08:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-15+01:00 08:05:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Der vil ikke være offentlig adgang til åbning af bud.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Køge Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Køge Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Køge Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Køge Kommune
Registreringsnummer :  29189374
Postadresse :  Torvet 1
By :  Køge
Postnummer :  4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ulla Skovgaard
Telefon :  +45 23259121
Internetadresse :  https://www.koege.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  14f72eba-2f4c-41e8-a734-a6657a7b9024 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-24Z 06:24:14Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00719580-2023
EUT-S-nummer :  228/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-27Z

Send til en kollega

0.047