23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

CANDI-IP tillægskontrakt vedr. anskaffelse af en yderligere node


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  CANDI-IP tillægskontrakt vedr. anskaffelse af en yderligere node
Beskrivelse :  FMI har i 2021 indgået en kontrakt med Naviair vedrørende anvendelse af Naviair´s IP baserede datakommunikationsnetværk; CANDI-IP. FMI har behov for at få opsat en yderligere node i medfør af kontrakten.
Identifikator for proceduren :  e41bce10-a4c9-4803-a283-588a3541af5e
Tidligere bekendtgørelse :  580944-2021
Intern identifikator :  4600005758
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  38115100 Radarovervågningsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32352200 Reservedele og tilbehør til radar
Yderligere klassificering ( cpv ):  63732000 Flyvekontroltjenester
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Datoen angivet som dato for beslutning om valg af vinder, er datoen for beslutningen om at indgå forhandling med Naviair om tillægget og ikke datoen for tillæggets indgåelse. Værdien angivet er den estimerede værdi af tillægget til kontrakten og ikke udtryk for kontraktens samlede værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer) -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  CANDI-IP tillægskontrakt vedr. anskaffelse af en yderligere node
Beskrivelse :  FMI har i 2021 indgået en kontrakt med Naviair vedrørende anvendelse af Naviair´s IP baserede datakommunikationsnetværk; CANDI-IP. FMI har behov for at få opsat en yderligere node i medfør af kontrakten.
Intern identifikator :  4600005758
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  38115100 Radarovervågningsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32352200 Reservedele og tilbehør til radar
Yderligere klassificering ( cpv ):  63732000 Flyvekontroltjenester
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  25 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontraktens oprindelige løbetid er 10 år. Herefter indeholder kontrakten seks optioner på forlængelse. De første tre optioner er hver forlængelse af en varighed på 4 år. De resterende tre optioner har hver en varighed på 1 år. Således kan kontrakten samlet forlænges op til 15 år.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  303123-2021
Yderligere oplysninger :  Datoen angivet som dato for beslutning om valg af vinder, er datoen for beslutningen om at indgå forhandling med Naviair om tillægget og ikke datoen for tillæggets indgåelse. Værdien angivet er den estimerede værdi af tillægget til kontrakten og ikke udtryk for kontraktens samlede værdi.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i §4 i klagenævnsloven ( lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jævnfør klagenævnslovens §4 stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens §7 stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i §4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i §4 stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning jævnfør §12 stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  14,078,293.1 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Offentlig kontrakt mellem organisationer i den offentlige sektor (»intern«), kontrakter tildelt til tilknyttede virksomheder eller kontrakt tildelt til et joint venture inden for et joint venture
Anden begrundelse :  FMI har i 2021 indgået en kontrakt med Naviair vedrørende anvendelse af Naviair´s IP baserede datakommunikationsnetværk; CANDI-IP. FMI har behov for at få opsat en yderligere node i medfør af kontrakten. Det er FMI´s vurdering, at tillægget til kontrakten kan indgås i henhold til udbudsloven §12, således at anskaffelsen ikke er omfattet af udbudslovens udbudspligt, og således kan indgås uden afholdelse af udbud. Denne vurdering er baseret på, at på trods af, at Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed, udøves der en statslig kontrol med Naviair, der svarer til den kontrol FMI fører med sine egne organisatoriske enheder. Hertil kommer, at mere end 80% af Naviair´s opgaver er betroet af Staten, ligesom der ikke er nogen direkte private kapitalandele i Naviair.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Naviair
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  4600005758
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  14,078,293.1 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4600005758
Titel :  CANDI-IP tillægskontrakt vedr. anskaffelse af en yderligere node
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-03+02:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Nina Arensøe
E-mail :  FMI-SD-JLI10@fiin.dk
Telefon :  72814314
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Naviair
Registreringsnummer :  26059763
Postadresse :  Naviar Allé 1
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Naviair
E-mail :  naviair@naviair.dk
Telefon :  32 47 80 00
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a212ce1a-013e-439f-b027-ccc6a758a6d9 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-27Z 13:50:39Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00722554-2023
EUT-S-nummer :  229/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-28Z

Send til en kollega

0.063