23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Direkte tildeling af rammeaftale vedr. drift og vedligehold af Forsvarets pistol, Sig Sauer


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberen er en ordregivende enhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Direkte tildeling af rammeaftale vedr. drift og vedligehold af Forsvarets pistol, Sig Sauer
Beskrivelse :  FMI har behov for at indgå en 30-årig Rammeaftale vedrørende reservedele, tilbehør til vedligehold af Forsvarets beholdning af SIG SAUER P320 pistoler (”Rammeaftalen”) ved en direkte tildeling til CT Solutions ApS1 (”Leverandøren”).
Identifikator for proceduren :  b5b06a6f-1ec5-440b-b933-28374972a741
Intern identifikator :  1
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  35320000 Skydevåben
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Gammel Skørpingvej 156
By :  Skørping
Postnummer :  9520
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 40 mio. DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 49 mio DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. : Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Direkte tildeling af rammeaftale vedr. drift og vedligehold af Forsvarets pistol, Sig Sauer
Beskrivelse :  FMI har behov for at indgå en 30-årig Rammeaftale vedrørende reservedele, tilbehør til vedligehold af Forsvarets beholdning af SIG SAUER P320 pistoler (”Rammeaftalen”) ved en direkte tildeling til CT Solutions ApS1 (”Leverandøren”).
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  35320000 Skydevåben
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Gammel Skørpingvej 156
By :  Skørping
Postnummer :  9520
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  30 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 40 mio. DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 49 mio DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. : Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  49,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  40,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  FMI ønsker at indgå rammeaftale om reservedele og tilbehør til Forsvarets behold-ning af SIG SAUER P320 pistoler. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun an-skaffes fra CT Solutions ApS, da rammeaftalen på grund af tekniske årsager kun kan overdrages til denne leverandør. Dette skyldes særligt,at hensyn til våben- og personsikkerhed tilsiger, at Forsvarets beholdning af SIG SAUER pistoler udeluk-kende vedligeholdes med OEM reservedele og tilbehør, og at CT Solutions ApS er den eneste autoriserede leverandør. FMI vurderer derfor, at betingelserne i for-svarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt. Rammeaftalen indgås med en varighed på 30 år særlig henset til pistolernes forventede restlevetid, forsvarsdirektivets artikel 29, stk. 2.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  49,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  40,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Poul Mariegaard Kristensen
E-mail :  00296241@mil.dk
Telefon :  +45 72814197
Internetadresse :  http://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  CT Solutions ApS
Postadresse :  Gammel Skørpingvej 156
By :  Skørping
Postnummer :  9520
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  mail@ctsolutions.dk
Telefon :  +45 40 50 00 57
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  f326b59f-e285-4f4b-bb69-8a3d052baa4d -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-30Z 08:34:21Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00731452-2023
EUT-S-nummer :  232/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-01Z

Send til en kollega

0.031