23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Drift og vedligehold af forsvarets SAAB skydebanemateriel


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Drift og vedligehold af forsvarets SAAB skydebanemateriel
Beskrivelse :  FMI har behov for en 7-årig rammeaftale til SAAB AB, Training and Simulation vedr. drift og vedligehold af Forsvarets skydebanemateriel
Identifikator for proceduren :  ef9f0a65-4f68-4890-9460-2732b9a9fa90
Intern identifikator :  4
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 210 mio DKK. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Drift og vedligehold af forsvarets SAAB skydebanemateriel
Beskrivelse :  FMI har behov for en 7-årig rammeaftale til SAAB AB, Training and Simulation vedr. drift og vedligehold af Forsvarets skydebanemateriel
Intern identifikator :  4
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  7 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 210 mio DKK. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Nærværende bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtig-hed indrykkes, idet FMI har besluttet at tildele en 7-årig rammeaftale til en værdi af 210 mio. DKK direkte til SAAB AB, Training and Simulation - vedr. drift og ved-ligeholdelse af Forsvarets skydebanekapacitet (SAAB Training Systems), når den nuværende rammeaftale udløber. Det er FMI’s vurdering, at tildelingen kan fore-tages med hjemmel i Forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e (eneleverandørsituation grundet eksklusive rettigheder/tekniske grunde). Dette begrundes særligt med, at skydebanemateriellet er udviklet og produceret af SAAB, at SAAB ejer alle rettighederne til systemet, og at de ikke har licenseret systemteknologien til nogen tredjepart
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen :  210,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Poul Mariegaard Kristensen
E-mail :  00296241@mil.dk
Telefon :  +45 72814197
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  SAAB AB, Training and Simulation
Postadresse :  Stenholmsvägen 20
By :  Huskvarna
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Östergötlands län ( SE123 )
Land :  Sverige
Telefon :  +46734374679
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  b4a4b519-8526-4985-8580-2986fcac854e -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-04Z 10:07:08Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00737790-2023
EUT-S-nummer :  234/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-05Z

Send til en kollega

0.051