23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

BORNHOLMS SPILDEVAND A/S

Batterianlæg til Bornholms Spildevand A/S


BORNHOLMS SPILDEVAND A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  BORNHOLMS SPILDEVAND A/S
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Batterianlæg til Bornholms Spildevand A/S
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på batterianlæg med en samlet kapacitet på 1.1 MW fordelt på 7 grunde. Formålet er at styrke forsyningssikkerheden og gøre brug af batterierne til: 1) Optimering af egetforbrug 2) Arbitrage 3) Systemydelser <br>
Identifikator for proceduren :  536c61ae-35d5-4614-899f-158d17cd15b9
Intern identifikator :  169451
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31440000 Batterier
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Konkurs :  Konkurs
Insolvens :  Insolvens
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller en lignende sanktion
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig :  Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption :  Korruption
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Batterianlæg til Bornholms Spildevand A/S
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på batterianlæg med en samlet kapacitet på 1.1 MW fordelt på 7 grunde. Formålet er at styrke forsyningssikkerheden og gøre brug af batterierne til: 1) Optimering af egetforbrug 2) Arbitrage 3) Systemydelser <br>
Intern identifikator :  169451
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31440000 Batterier
Yderligere klassificering ( cpv ):  31400000 Akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier
Yderligere klassificering ( cpv ):  31127000 Nødstrømsanlæg
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Bornholm ( DK014 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-02-01+01:00
Slutdato :  2025-07-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomisk og finanisel formåen
Beskrivelse :  - Årsomsætning på minimum 15 millioner kr. de seneste tre (3) år - Positiv egenkapital de seneste tre (3) år - Soliditetsgrad på minimum 15% de seneste tre (3) år
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  - Tilbudsgiver har påbegyndt eller udført mindst 3 referencer inden for de seneste tre (3 år), der omfatter levering af den udbudte genstand/ydelse.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Leveringstid
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-09+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  2 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-09+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der henvises til kontrakten
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Finansiel ordning :  Der henvises til kontrakten
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  BORNHOLMS SPILDEVAND A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  BORNHOLMS SPILDEVAND A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  BORNHOLMS SPILDEVAND A/S
Registreringsnummer :  31582229
Postadresse :  Skansevej 2
By :  Rønne
Postnummer :  3700
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Anne-Mette Runge Fris
E-mail :  afri@servia.dk
Telefon :  +45 56900000
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  90625075-c582-4a03-98c9-c7d595597af9 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-05+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00746440-2023
EUT-S-nummer :  237/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-08Z

Send til en kollega

0.078