23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Furesø kommune

Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune


Furesø kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Furesø kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering og drift af et Pladsanvisningssystem (som en service) til Furesø Kommune. Kontraktens iomfatter følgende hovedelementer: • Implementering af pladsanvisningssystem • Initialuddannelse • Drift og vedligehold • Helpdesk og support Endvidere indgår optioner på: • Arkivering • Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik • Levering af ledelsesinformation • Exit (overdragelse af data ved aftalens ophør)
Identifikator for proceduren :  fb9aac59-9209-46d7-a987-1022fc53d0ff
Intern identifikator :  158485
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Som følge af Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, Artikel 5k, skal tilbudsgiver vedlægge følgende: Bilag 15 – Tro- og loveerklæring vedr. Ruslandsforordning om, at tilbudsgiver samt eventuelle støttende enheder og underleverandører ikke er a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b). Tro- og loveerklæringen i bilag 15 skal underskrives af en person, der er tegningsberettiget på tilbudsgivers vegne. I tilfælde af kontraktindgåelse, så indgår bilaget som et bilag til kontrakten.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig :  Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption :  Korruption
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering og drift af et Pladsanvisningssystem (som en service) til Furesø Kommune. Kontraktens iomfatter følgende hovedelementer: • Implementering af pladsanvisningssystem • Initialuddannelse • Drift og vedligehold • Helpdesk og support Endvidere indgår optioner på: • Arkivering • Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik • Levering af ledelsesinformation • Exit (overdragelse af data ved aftalens ophør)
Intern identifikator :  158485
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72240000 Systemanalyse og programmering
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+01:00
Slutdato :  2030-07-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  24 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver anvender i dette udbud en evalueringsmodel benævnt procentmodellen. I denne model sker sammenstillingen af bedømmelserne af pris og kvalitet ved, at procentvise forskelle i tilbudspriser sammenvægtes med procentvise forskelle i point for kvalitet. Tilbudspriserne omregnes til procentvise forskelle i forhold til laveste pris. Kvalitetspoint omregnes til procentvise forskelle i forhold til tilbuddet med bedste kvalitet. De opgjorte procentvise forskelle ganges dernæst med de valgte vægtprocenter jf. punkt 5.2. Tilbuddet med den laveste sammenvægtede procentforskel vinder udbuddet. Beregningen foretages med 2 decimaler. I udbudsbetingelsernes punkt 5.3 er et regneeksempel på anvendelse af modellen. For yderlig information om procentmodellen henvises til Konkurrence- og forbrugerstyrelses vejledning ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere”. Tildeling af kontrakten til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, vil ske på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med de nedenfor listede underkriterier med tilhørende vægtninger: Underkriterium Vægtning i procent Pris 20 % Kvalitet 80 %Evaluering af prisen foretages på baggrund af det af tilbudsgivers udfyldte bilag 4, Vederlag og betalingsplan. Pris vægter 20 % i evalueringen. Evalueringsprisen opgøres som en samlet teknisk tilbudssum beregnet over den samlede kontraktperiode inkl. optioner. Den samlede pris for optionsårene 7-8 samt priser på øvrige optioner indregnes med en vægt på 75 % ved beregningen af den samlede evalueringstekniske tilbudssum. Prisen omregnes til procentvise forskelle i forhold til tilbuddet med laveste pris og ganges herefter med 20%. Bemærk: En ikke-udfyldt post eller en post udfyldt med tegn eller bogstaver i Vederlag og betalingsplan (bilag 4) vil af ordregiver blive erstattet af den højst tilbudte pris + 50 % på den specifikke post. Underkriteriet Kvalitet (80 %)Underkriteriet Kvalitet er opdelt i delkriterierne Funktionalitet og Brugeroplevelse med en indbyrdes vægtning på henholdsvis 40 % og 60 %. Summen af de vægtede point givet ved henholdsvis Funktionalitet og Brugeroplevelse omregnes til procentvise forskelle i forhold til tilbuddet med bedste kvalitet og ganges dernæst med 80 %.FunktionalitetFunktionalitet evalueres med baggrund i tilbudsgivers besvarelse af evalueringskravene (E-krav) i Besvarelse af evalueringskrav (bilag 6).Tilbudsgiver besvarer hvert evalueringskrav i bilag 6. I bilag 6 kan der for enkelte evalueringskrav være henvisning til andre bilag, hvor besvarelsen i stedet skal indsættes. Det fremgår ligeledes af bilag 6, hvad der for de enkelte evalueringskrav vægter positivt. Den samlede vægt af alle evalueringskrav er 100 %.Hvert evalueringskrav evalueres ud fra besvarelsen som tilbudsgiver har angivet i bilag 6 (eller i bilag der her er henvist til). Ved besvarelsen af evalueringskravene gives point fra 0-10 i forhold til nedenstående skema.POINT-SKEMA – FUNKTIONALITETPoint Beskrivelse10 Leverandørens besvarelse vurderes som værende fremragende beskrivelser, der demonstrerer udtømmende besvarelse af kriterierne9 Leverandørens besvarelse vurderes som værende fortrinlige beskrivelser, der medenkelte undtagelser opfylder kriterierne8 Leverandørens besvarelse vurderes som værende meget tilfredsstillende beskrivelser, der med få undtagelser opfylder kriterierne7 Leverandørens besvarelser vurderes som værende tilfredsstillende beskrivelser, der i nogen grad opfylder kriterierne6 Leverandørens besvarelser vurderes som værende nogenlunde tilfredsstillendebeskrivelser, der demonstrerer en vis grad af opfyldelse af kriterierne5 Leverandørens besvarelser vurderes som værende moderat tilfredsstillendebeskrivelser, men med enkelte mangler i opfyldelsen af kriterierne4 Leverandørens besvarelser vurderes som værende mindre tilfredsstillendebeskrivelser, der i begrænset omfang opfylder kriterierne3 Leverandørens besvarelser vurderes som værende minimalt tilfredsstillendebeskrivelser, der demonstrerer, en række mangler i opfyldelsen af kriterierne2 Leverandørens besvarelser vurderes som værende utilstrækkelige beskrivelser, der demonstrerer sporadisk opfyldelse af kriterierne1 Leverandørens besvarelser vurderes som værende meget utilstrækkelige beskrivelser, der demonstrerer minimal acceptabel grad af opfyldelse af kriterierne0 Manglende besvarelse<span style="font-size: inherit;">Brugeroplevelse</span>Brugeroplevelsen indgår som en del af ordregivers kvalitetsevaluering i form af en ’live’ brugertest af det tilbudte pladsanvisningssystem. Tilbudsgiver skal i forbindelsen med brugertesten stille et ’live demosystem’ til rådighed for den af ordregiver udpegede brugertestgruppe. Med ’live demosystem’ forstås en version af det af tilbudsgivers tilbudte pladsanvisningssystem opsat og konfigureret med data sådan, at brugertestgruppen har mulighed for at teste Test Casene beskrevet i bilag B. ’Live demosystemet’ skal være opsat på en måde, så der ikke er integration eller kommunikeres ud/ind i systemet, f.eks. til datatræk eller breve til forældre". Da ordregiver ikke ønsker at bidrage til brud på GDPR, må der i systemet ikke være mulighed for at tilgå rigtige persondata.Ordregiver videodokumenterer brugertesten, for at kunne dokumentere, at den testede funktionalitet modsvarer den funktionalitet, som leveres ved indgåelse af kontrakt.Brugertestgruppen består af repræsentanter fra følgende fagområder:• Økonomi• Pladsanvisning• Center for Dagtilbud og SkolerBrugertesten afholdes hos ordregiver medmindre andet aftales. Der skal for hver tilbudsgiver afsættes 1 arbejdsdag til brugertesten, hvor denne skal være til rådighed ved brug for support til brugertestgruppen, se foreløbig tidsplan i afsnit 2.3.Vejledninger til brug for gennemførelsen af test casene i bilag B skal som minimum være tilgængelige online for ordregiver dagen før testdagen.Brugeroplevelse evalueres ved, at en af ordregiver udvalgt brugergruppe på ’live demosystemet’ simulerer et antal ’dagligdagssituationer’ i Pladsanvisningen. ’Dagligdagssituationerne’ simuleres med baggrund i et antal Test Cases (bilag B). Det fremgår af de enkelte Test Cases, hvad der vægtes positivt. Test Casene er indbyrdes vægtet og repræsenterer samlet en vægtning på 100%.Efter hver gennemført Test Case bedømmer testeren brugeroplevelsen med et point fra 0 til 10 med baggrund i nedenstående skema.POINT-SKEMA - BRUGEROPLEVELSEPoint Beskrivelse10 Leverandørens system vurderes som værende fremragende, og til fulde opfylder kriterierne i testen9 Leverandørens system vurderes som værende fortrinlig og med enkelte undtagelser opfylder kriterierne i testen8 Leverandørens system vurderes som værende meget tilfredsstillende og med få undtagelser opfylder kriterierne i testen7 Leverandørens system vurderes som værende tilfredsstillende og i nogen grad opfylder kriterierne i testen6 Leverandørens system vurderes som værende nogenlunde tilfredsstillende, og i en vis grad demonstrerer opfyldelse af kriterierne i testen5 Leverandørens system vurderes som værende moderat tilfredsstillende, men med enkelte mangler i opfyldelsen af kriterierne i testen4 Leverandørens system vurderes som værende mindre tilfredsstillende og i begrænset omfang opfylder kriterierne i testen3 Leverandørens system vurderes som minimalt tilfredsstillende og demonstrerer en række mangler i opfyldelsen af kriterierne i testen2 Leverandørens system vurderes som værende utilstrækkeligt og kun sporadisk demonstrerer opfyldelse af kriterierne i testen1 Leverandørens system vurderes som værende meget utilstrækkelig og demonstrerer en minimal acceptabel grad af opfyldelse af kriterierne0 Gennemførelse af Test Case er ikke mulig<br><br><br>
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning det seneste afsluttede regnskabsår. 2) Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver 3) Tilbudsgiver skal oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.
Beskrivelse :  Mindstekrav: For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen: 1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum være DKK 14.000.000. 2) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum være 10% 3) Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  1) Referenceliste over tilbudsgivers leveringer af pladsanvisningssystemer til offentlige kunder (kommuner), hvor hver reference bør indeholde oplysninger om: o Start- og evt. slutdato for leverancen o Modtager af leverancen (kunden) o Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen o Kort beskrivelse af leverancen.
Beskrivelse :  Mindstekrav: For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen: 1) Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås levering af idriftsatte pladsanvisningssystemer til kommuner.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-18+01:00 10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-18+01:00 10:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Se udbudsmaterialet
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Finansiel ordning :  Se udbudsmaterialet.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Furesø kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Furesø kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Furesø kommune
Registreringsnummer :  29188327
Postadresse :  Stiager 2
By :  Værløse
Postnummer :  3500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Gutzon Børglum
E-mail :  mbo4@furesoe.dk
Telefon :  +45 72354000
Internetadresse :  https://www.furesoe.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  36022124-13e1-44a4-9806-2dc381a7343d -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749517-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.047