23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Genudbud af Webbaseret rekruttering og onboarding løsning


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Genudbud af Webbaseret rekruttering og onboarding løsning
Beskrivelse :  Region Hovedstaden udbyder en samlet webbaseret it-understøttelse af regionens rekruttering- og onboardingsprocesser, som ønskes løftet af Leverandøren via en tilbudt standard Software-as-a-Service løsning, hvor den krævede standardfunktionalitet i videst mulig omfang er til stede allerede ved tilbudsgivers afgivelse af tilbud, med mindre tilpasninger til Region Hovedstaden's behov. Region Hovedstaden efterspørger derfor et standardiseret, færdigudviklet og afprøvet webbaseret rekruttering- og onboardingsløsning, der kan tilpasses regionens specifikke behov gennem konfigurering og mindre nyudvikling. Servicen skal leveres som en komplet serviceløsning inklusive hosting, drift, vedligehold og support (ofte kaldet ”Software-as-a-service”), der afvikles fra tilbudsgivers hard - og softwareplatform og stilles til rådighed for ordregiver i aftaleperioden. Den tilbudte Service fra Leverandøren skal være det centrale værktøj for de ca. 9000 rekrutteringer (afhængigt af konjekturer) som Region Hovedstaden udbyder hvert år, samt være omdrejningspunktet for de nyansattes gode onboardingsoplevelse til arbejdet i Region Hovedstaden. En stor del af Region Hovedstaden's ca. 45.000 medarbejdere, vil komme i berøring med Leverandørens Service, som led i deres almindelige virke i regionen.
Identifikator for proceduren :  3602b302-e4f4-47c8-831d-c1d4e047bb92
Tidligere bekendtgørelse :  00671347-2023
Intern identifikator :  23052469
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Tidspunktet for forhandlinger fremgår af tidsplanen, jf. Udbudsbetingelser pkt. 6. Ordregiver fremsender Tid, sted og dagsorden for mødet til hver Tilbudsgiver separat. Alle formelle krav til tilbudsafgivelse gælder også for tilbuddet, der danner grundlag for forhandling. Kun tilbudsgivere, der har afgivet rettidigt tilbud i CTM inviteres til forhandling. Tilbuddet behøver dog ikke at være konditionsmæssigt for at deltage i forhandlingen. Kontrakten kan ikke tildeles på baggrund af første tilbud. Der vil ikke være vederlag for forhandling. Forhandlingen beskrives nærmere i Udbudsbetingelser pkt. 9.3.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  79600000 Rekrutteringstjenester
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  I Region Hovedstaden
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  I Region Hovedstaden NUTS-kode DK01 Hovedstaden
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Korruption :  Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig :  Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Insolvens :  Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Skattely, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DDK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DDK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet,, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Genudbud af Webbaseret rekruttering og onboarding løsning
Beskrivelse :  Region Hovedstaden udbyder en samlet webbaseret it-understøttelse af regionens rekruttering- og onboardingsprocesser, som ønskes løftet af Leverandøren via en tilbudt standard Software-as-a-Service løsning, hvor den krævede standardfunktionalitet i videst mulig omfang er til stede allerede ved tilbudsgivers afgivelse af tilbud, med mindre tilpasninger til Region Hovedstaden's behov. Region Hovedstaden efterspørger derfor et standardiseret, færdigudviklet og afprøvet webbaseret rekruttering- og onboardingsløsning, der kan tilpasses regionens specifikke behov gennem konfigurering og mindre nyudvikling. Servicen skal leveres som en komplet serviceløsning inklusive hosting, drift, vedligehold og support (ofte kaldet ”Software-as-a-service”), der afvikles fra tilbudsgivers hard - og softwareplatform og stilles til rådighed for ordregiver i aftaleperioden. Den tilbudte Service fra Leverandøren skal være det centrale værktøj for de ca. 9000 rekrutteringer (afhængigt af konjekturer) som Region Hovedstaden udbyder hvert år, samt være omdrejningspunktet for de nyansattes gode onboardingsoplevelse til arbejdet i Region Hovedstaden. En stor del af Region Hovedstaden's ca. 45.000 medarbejdere, vil komme i berøring med Leverandørens Service, som led i deres almindelige virke i regionen.
Intern identifikator :  23052469
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  79600000 Rekrutteringstjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ordregiver ønsker tilbud på optionen O1, hvor der ønskes tilbud på omlægning af integration til stamdata. Optionen defineres yderligere i Kontraktbilag 3 pkt. 9. Optionen kan udnyttes i hele kontraktperioden.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  I Region Hovedstaden
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  I Region Hovedstaden NUTS-kode DK01 Hovedstaden
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-06-14+02:00
Slutdato :  2030-06-13+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Option på forlængelse 2 X 12 måneder
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Næste udbud estimeret i 2032.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives :  Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse :  Gennemsnitlig årsomsætning. Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for seneste 3 regnskabsår: er minimum DKK 5 mio. Ved nyoprettet virksomhed. Dokumentation for omsætningskrav er afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede virksomhed.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs erklærer, at dennes egenkapital de 3 seneste disponible regnskabsår er positiv. Den økonomiske aktørs erklærer, at denne har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som: egenkapital/aktiver*100.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af webbaseret e-rekrutteringssystemer til offentlige organisationer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Udvælgelse: Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for det udbudte område. Ordregiver vil vurdere op til 6 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter antal og relevans i forhold til den udbudte opgave (Udbudsbekendtgørelsen pkt. 2.1). Såfremt der er flere end 3 egnede ansøgere og flere af disse ansøgere har samme point score i alt for de anførte referencer, udvælges ansøgere ud fra hvor høj deres gennemsnitlige årsomsætning er (anføres i ESPD del IV, B, 2). Dog hvis deres gennemsnitlige årsomsætning er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, vil konkurrencen for disse aktører afgøres ved lodtrækning.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  35
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-21+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-19+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-09+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der gælder der særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: Sociale klausuler samt databehandleraftale jf. Udbudsbetingelser pkt. 13.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Har ordregiveren iværksat et udbud med forhandling, efter udbudsloven, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2 når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud :  Region Hovedstaden
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Anna Lazareva
Telefon :  +45 38665846
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer :  29190623
By :  Hillerød
Land :  Danmark
E-mail :  alaz0002@regionh.dk
Telefon :  +4521307931
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  ee894652-03a6-4106-a25e-d60ca0668d32 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 08:41:43Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749947-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.047