23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

HPE-support


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  HPE-support
Beskrivelse :  Region Sjælland råder over et antal HPE-produkter, herunder server, storage og netværksprodukter som regionen ønsker vedligeholdt og supporteret. Bekendtgørelsen omfatter indkøb af support til eksisterende produkterne for 1 år.
Identifikator for proceduren :  2879cbe5-83ad-46be-9df2-a05f2f673409
Intern identifikator :  353150
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor. Udbuddet er ikke omfattet af direktivet. Forklaring: Undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 31, nr. 1, litra b bestemmer, at ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse bl.a. i tilfælde hvor kontrakten af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til én bestemt aktør. Vedrørende de af denne bekendtgørelse omhandlende support, har Region Sjælland forespurgt HPE om det er muligt, at andre end HPE selv kan levere vedligeholdelse og support af de respektive produkter. HPE orienterede Region Sjælland om, at HPE ikke har autoriseret nogle af deres partnere til at yde vedligeholdelse og support af deres produkter. Som offentlig myndighed, har Region Sjælland behov for autoriseret vedligehold og support af de indkøbte produkter. Det lægges til grund, at dette kræver adgang til HPE kildekode, som er underlagt HPE's enerettigheder. På denne baggrund vurderer Region Sjælland, at den ønskede ydelse kun kan leveres af HPE. Region Sjælland har besluttet at offentliggøre nærværende profylaksebekendtgørelse med henblik på at offentliggøre forestående indkøb og dermed give andre leverandører, som kan løfte opgaven med autoriseret vedligeholdelse og support, mulighed for at henvende sig til regionen senest den 18. december 2022.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  HPE-support
Beskrivelse :  Region Sjælland råder over et antal HPE-produkter, herunder server, storage og netværksprodukter som regionen ønsker vedligeholdt og supporteret. Bekendtgørelsen omfatter indkøb af support til eksisterende produkterne for 1 år.
Intern identifikator :  353150
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-01+01:00
Slutdato :  2024-12-31+01:00
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor. Udbuddet er ikke omfattet af direktivet. Forklaring: Undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 31, nr. 1, litra b bestemmer, at ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse bl.a. i tilfælde hvor kontrakten af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til én bestemt aktør. Vedrørende de af denne bekendtgørelse omhandlende support, har Region Sjælland forespurgt HPE om det er muligt, at andre end HPE selv kan levere vedligeholdelse og support af de respektive produkter. HPE orienterede Region Sjælland om, at HPE ikke har autoriseret nogle af deres partnere til at yde vedligeholdelse og support af deres produkter. Som offentlig myndighed, har Region Sjælland behov for autoriseret vedligehold og support af de indkøbte produkter. Det lægges til grund, at dette kræver adgang til HPE kildekode, som er underlagt HPE's enerettigheder. På denne baggrund vurderer Region Sjælland, at den ønskede ydelse kun kan leveres af HPE. Region Sjælland har besluttet at offentliggøre nærværende profylaksebekendtgørelse med henblik på at offentliggøre forestående indkøb og dermed give andre leverandører, som kan løfte opgaven med autoriseret vedligeholdelse og support, mulighed for at henvende sig til regionen senest den 18. december 2022.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen :  Region Sjælland
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  4,780,029 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Hewlett-Packard ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  9302G825
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-07+01:00
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Julia Elong
Telefon :  +45 26846393
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Hewlett-Packard ApS
By :  Allerød
Land :  Danmark
Telefon :  35150362
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  60585e21-5cb3-4583-8e35-cd1e5757776c -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 11:00:46Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00750004-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.047