23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Direkte tildeling - Night Pearl termiske kikkerter


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Direkte tildeling - Night Pearl termiske kikkerter
Beskrivelse :  FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld.
Identifikator for proceduren :  8e1756e5-6c14-443f-ad34-f380cab533db
Tidligere bekendtgørelse :  8fcad901-f0a4-4ff6-9764-cc2d0bab0b80-01
Intern identifikator :  Night Pearl termiske kikkerter
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  35800000 Personlig udrustning og støtteudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld til en værdi af DKK 3,2 mio. Anskaffelsen er begrundet i væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det skyldes især et behov for at kunne varetage bevogtning af samfundskritisk infrastruktur og opfylde Danmarks NATO-forpligtelse. Det har ikke været muligt, at varetage beskyttelsen af disse væsentlige sikkerhedsinteresser ved mindre indgribende foranstaltninger. FMI vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 23, nr. 3, om væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, er opfyldt. Datoen angivet i BT-14er datoen for beslutning om at forhandle direkte med [leverandør] og ikke datoen for aftalens indgåelse
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Direkte tildeling - Night Pearl termiske kikkerter
Beskrivelse :  FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld.
Intern identifikator :  Night Pearl termiske kikkerter
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  35800000 Personlig udrustning og støtteudstyr
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside. FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  3,500,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Forsvars- og sikkerhedsspecifikke undtagelser
Anden begrundelse :  FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld til en værdi af DKK 3,2 mio. Anskaffelsen er begrundet i væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det skyldes især et behov for at kunne varetage bevogtning af samfundskritisk infrastruktur og opfylde Danmarks NATO-forpligtelse. Det har ikke været muligt, at varetage beskyttelsen af disse væsentlige sikkerhedsinteresser ved mindre indgribende foranstaltninger. FMI vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 23, nr. 3, om væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, er opfyldt.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Precision Technic Defence A/S Precision Technic Defence A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  3,500,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-09+02:00 2023-10-06+02:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Poul Mariegaard Kristensen
E-mail :  fmi-sd-alj07@mil.dk
Telefon :  +45 72814197
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Precision Technic Defence A/S
By :  Svenstrup J
Land :  Danmark
E-mail :  tp@ptdefence.com
Telefon :  40102437
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  12dc312e-44bd-4362-a718-c7c9b37c0908 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-11Z 12:27:59Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00751922-2023
EUT-S-nummer :  239/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-12Z

Send til en kollega

0.063