23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Favrskov Kommune

Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune


Favrskov Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Favrskov Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering, etablering og drift af datanetværk mellem ordregivers IT-afdeling på Skovvej 20, 8382 Hinnerup og ordregivers institutioner til Favrskov Kommune. Kravnene til datanetværkydelsen er nærmere beskrevet i bilag 3 Kravspecifikationtil med underbilag (Bilag 4-11), mens Favrskov Kommunes krav til aftalevilkår fremgår af udkast til kontrakt.
Identifikator for proceduren :  2059c1a4-2344-48eb-85b8-a6ca37b752ae
Intern identifikator :  170916
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72315200 Drift af datanetværk
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,880,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Konkurs :  Konkurs
Insolvens :  Insolvens
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller en lignende sanktion
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig :  Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption :  Korruption
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering, etablering og drift af datanetværk mellem ordregivers IT-afdeling på Skovvej 20, 8382 Hinnerup og ordregivers institutioner til Favrskov Kommune. Kravnene til datanetværkydelsen er nærmere beskrevet i bilag 3 Kravspecifikationtil med underbilag (Bilag 4-11), mens Favrskov Kommunes krav til aftalevilkår fremgår af udkast til kontrakt.
Intern identifikator :  170916
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72315200 Drift af datanetværk
Yderligere klassificering ( cpv ):  72315100 Support af datanetværk
Yderligere klassificering ( cpv ):  50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
Yderligere klassificering ( cpv ):  50312300 Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Den udbudte kontrakt har en løbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges i 5 x op til 12 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-03-01+01:00
Slutdato :  2027-02-28+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,880,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de seneste tre disponible regnskabsår. Har en tilbudsgiver eksisteret i mindre end tre år, skal nøgletal oplyses for samtlige af virksomhedens tilgængelige regnskabsår. <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  • Tilbudsgiver skal have mindst en lignende reference inden for de seneste tre år før tilbudsfristen. Referencen skal angives med oplysning om opgaven, ordregiver, kontraktsum, kontraktperiode og kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencen. Har tilbudsgiver eksisteret i mindre end tre år, skal reference oplyses for den periode virksomheden har eksisteret <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-16+01:00 15:00:00+01:00
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-16+01:00 15:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Favrskov Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Favrskov Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Favrskov Kommune
Registreringsnummer :  29189714
Postadresse :  Skovvej 20
By :  Hinnerup
Postnummer :  8382
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rene Hilstrøm
E-mail :  rehi@favrskov.dk
Telefon :  +45 89641010
Internetadresse :  https://favrskov.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  8bc75a8d-936d-4a8b-8cf7-773b922a3d1a-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
Beskrivelse :  Specificering af optioner.
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  1bd2434d-44ac-4185-99ab-0836fad558b2 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-12+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00755969-2023
EUT-S-nummer :  240/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-13Z

Send til en kollega

0.047