23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

FIT A/S

Udbud ad CMM-system


FIT A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  FIT A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  KLAR Forsyning A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  FORS A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Envafors A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud ad CMM-system
Beskrivelse :  Ordregiver ønsker at indkøbe og implementere et vedligeholdelsesprogram (CMM-system), som kan udveksle data med forsyningselskabernes SRO-system (Sty-rings-, Regulerings- og Overvågningssystem) og Outlook. Ordregiver ønsker at understøtte den daglige drift og vedligehold med et decideret vedligeholdelsesprogram. CMM-systemet skal anvendes indenfor forsyningsområdet. I dag ligger data mange forskellige steder og det systematiske vedligehold sikres i dag via forsyningselskabernes SRO-system og regneark, men også ved hjælp af dygtige medarbejdere med høj anciennitet. Leverancen er opdelt i 3 delleverancer. En for hver af forsyningsselskaberne, der skal anvende systemet. Hver delleverance omfatter følgende hovedydelser, som for hver af forsyningsselskaberne er nærmere specificeret i Kontrakten: - Projektledelse - Konfiguration - Datakonvertering - Uddannelse - Prøver - Licenser Kontrakten omfatter herudover følgende hovedydelser: - Hypercare - Drift - Vedligeholdelse - Support - Videreudvikling
Identifikator for proceduren :  58a39bba-8fc4-4e71-a36e-4fe72ef11966
Intern identifikator :  201675
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. § 61, stk. 1, nr. 1, a, c, idet ordregivers behov formentlig ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger og kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art og kompleksitet ikke tildeles uden forudgående forhandlinger. Udbudsformen betyder, at processen – i hovedtræk – indeholder nedenstående aktiviteter. Afsnit 1-2 nedenfor er udelukkende relevante i prækvalifikationen, dvs. frem til ansøgningsfristens udløb. Disse to afsnit er beskrevet i dette dokument (Prækvalifikationsbetingelser). De øvrige afsnit er beskrevet i dokumentet Udbudsbetingelser. 1. Virksomheder kan på baggrund af udbudsbekendtgørelsen ansøge om prækvalifikation ("åben runde"). 2. På baggrund af de modtagne prækvalifikationsansøgninger prækvalificeres 3 virksomheder. 3. Alene prækvalificerede virksomheder kan afgive tilbud ("lukket runde"). 4. Efter tilbudsfristens udløb kan Ordregiver vælge at træffe tildelingsbeslutning. Alternativt kan Ordregiver beslutte at indlede forhandlinger. 5. Efter tilbudsfristens udløb (og efter et eventuelt forhandlingsforløb, se pkt. (4)) tildeler Ordregiver kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. tildelingskriteriet. Efter tilbudsfristens udløb vil Ordregiver vurdere, om det er hensigtsmæssigt at afholde individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne. Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de indledende tilbud, herunder præsentationen. Tilbudsgiver skal således med afsæt i udbudsmaterialet gennemføre en præsentation, således at tilbudsgivers skriftlige besvarelse af bilagene understøttes af en visualisering, der gør Ordregiver i stand til at evaluere tilbuddet. Ordregiver giver hurtigst muligt efter tilbudsfristen besked om, hvorvidt forhandlingsmøderne gennemføres og i givet fald hvornår. Ordregiver forventer, at eventuelle forhandlingsmøder vil blive afholdt den 18. - 20. marts 2024. Gennemføres forhandlingsmøderne, vil tilbudsgiverne forud for mødet modtage en dagsorden. På baggrund af forhandlingsmøderne vil ordregiver vurdere, om tilbudsgiverne skal afgive endnu et tilbud, ligesom ordregiver vil fastsætte en endelig frist herfor. Ordregiver forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder. Endvidere forbeholder ordregiver sig retten til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder. Der kan – hvis der indledes forhandlinger – forhandles om alle aspekter af kontraktgrundlaget, samt de tekniske betingelser. Ordregiver anser sig således ikke på forhånd afskåret fra at ændre i udbudsmaterialet, idet ordregiver dog ikke kan ændre på grundlæggende elementer. Hvis Ordregiver efter forhandlingsmøderne ønsker at ændre i udbudsmaterialet, vil sådanne ændringer blive meddelt samtlige tilbudsgivere forud for den efterfølgende tilbudsfrist. Ordregiver anser sig for berettiget til at forhandle om alle tilbud, bortset fra de endelige tilbud. Ordregiver anser sig således for berettiget til at indlede forhandlinger med tilbudsgivere, der har afgivet tilbud med forbehold, herunder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72260000 Programmelrelaterede tjenester
2.1.2  Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver gør opmærksom på, at der i medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordningen") gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til ansøgere og tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Ordregiver kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan ordregiver anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive tro- og loverklæring om dette forhold. Det er i den forbindelse ordregivers opfattelse, at ansøger og tilbudsgiver er nærmest til at kende egne ejerforhold og egne samarbejdspartnere, og derfor også er nærmest til at dokumentere fraværet af de omstændigheder, der er omfattet af Forordningens artikel 5k. Ordregiver forbeholder sig retten til at afvise ansøgere og tilbudsgivere, som ikke på opfordring fra ordregiver ønsker at underskrive tro- og loveerklæring.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud ad CMM-system
Beskrivelse :  Ordregiver ønsker at indkøbe og implementere et vedligeholdelsesprogram (CMM-system), som kan udveksle data med forsyningselskabernes SRO-system (Sty-rings-, Regulerings- og Overvågningssystem) og Outlook. Ordregiver ønsker at understøtte den daglige drift og vedligehold med et decideret vedligeholdelsesprogram. CMM-systemet skal anvendes indenfor forsyningsområdet. I dag ligger data mange forskellige steder og det systematiske vedligehold sikres i dag via forsyningselskabernes SRO-system og regneark, men også ved hjælp af dygtige medarbejdere med høj anciennitet. Leverancen er opdelt i 3 delleverancer. En for hver af forsyningsselskaberne, der skal anvende systemet. Hver delleverance omfatter følgende hovedydelser, som for hver af forsyningsselskaberne er nærmere specificeret i Kontrakten: - Projektledelse - Konfiguration - Datakonvertering - Uddannelse - Prøver - Licenser Kontrakten omfatter herudover følgende hovedydelser: - Hypercare - Drift - Vedligeholdelse - Support - Videreudvikling
Intern identifikator :  201675
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72260000 Programmelrelaterede tjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Følgende optioner er inkluderet i udbuddet og nærmere beskrevet i kontraktens bilag 2: - Dynamics 365 PPM - Tidsregistrering - Migrering (Inextia) - Migrering (D365) - Ruteplanlægning - Visning af kolleger - Registrering af udskiftede komponenter - Reinvesteringer
5.1.2  Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  8 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan ordregiver på uændrede vilkår forlænge kontrakten med 12 måneder. Med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udgangen af denne 12 månedersperiode kan ordregiver på uændrede vilkår forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver gør opmærksom på, at der i medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordningen") gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til ansøgere og tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Ordregiver kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan ordregiver anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive tro- og loverklæring om dette forhold. Det er i den forbindelse ordregivers opfattelse, at ansøger og tilbudsgiver er nærmest til at kende egne ejerforhold og egne samarbejdspartnere, og derfor også er nærmest til at dokumentere fraværet af de omstændigheder, der er omfattet af Forordningens artikel 5k. Ordregiver forbeholder sig retten til at afvise ansøgere og tilbudsgivere, som ikke på opfordring fra ordregiver ønsker at underskrive tro- og loveerklæring.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår. For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD give oplysninger om følgende: - Ansøgers soliditetsgrad i %. Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab. Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD. Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse :  Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD give oplysninger om følgende: - Ansøgers egenkapital. Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab. Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD. Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Mest relevante referencer
Beskrivelse :  Hvis ordregiver modtager ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de 3 virksomheder, der har de mest relevante referencer. Ved vurdering af hvilke virksomheder, der har de mest relevante referencer vil Ordregiver lægge vægt på følgende: - Antallet af referenceopgaver som opfylder Ordregivers mindstekrav til teknisk og faglig formåen (hvor fem referencer vurderes mest positivt) - Referenceopgavernes sammenlignelighed med de udbudte ydelser, herunder i forhold til Ordregiver og Ordregivers krav til funktionalitet. Det vægtes blandt andet positivt, hvis referenceopgaven vedrører levering af en løsning til en forsyningsvirksomhed, og/eller hvis der er tale om en løsning, hvor der er skabt integration til et SRO-system og Microsoft Outlook eller tilsvarende kalendersystem. - Referenceopgavernes alder (nyere referencer vil blive vurderet mere relevant end ældre referencer). Dog således, at for referencer, der ikke er afsluttede, tillægges alene udførte ydelser til og med ansøgningsfristen værdi i forbindelse med udvælgelsen. Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD. Ansøger bør maksimalt angive 5 referencer. Angiver ansøger mere end 5 referencer, vil ordregiver udelukkende vurdere de første 5 referencer i den rækkefølge, som de er beskrevet i ESPD.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse :  Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Ansøger skal have udført mindst 1 tilsvarende opgave i de seneste 3 år fra ansøgningsfristen Med "tilsvarende opgave" forstås en referenceopgave vedrørende levering og implementering af et CMM-system med tilhørende integration til SRO- og kalendersystem til et offentligt eller privat forsyningsselskab med flere lokati-oner. Med "udført" forstås, at CMM-systemet skal være sat i drift uden fejl og mangler inden for de seneste 3 år. Fx vil en et system, der er sat i drift i januar 2020, men som fortsat vedligeholdes, driftes, supporteres, ikke opfylde kravet. Til brug for Ordregivers vurdering af ovenstående skal ansøger i ESPD: - Beskrive indholdet af referenceopgaven - Tidspunkt for levering - Oplyse hvem der var modtager referenceopgaven Oplyse beløb, dvs. værdien af kontrakten i kr. ekskl. moms Ovenstående kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen. Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleve-randører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende doku-mentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Ved evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Pris" vil ordregiver lægge vægt på den samlede tilbudspris ekskl. moms, jf. nærmere udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Brugervenlighed, funktionalitet og svartider
Beskrivelse :  Ordregiver vil, medmindre andet fremgår af kontraktens bilag 2, ved evalueringen af underkriteriet "Brugervenlig, funktionalitet og svartider" lægge vægt på, at: - CMM-systemet understøtter Ordregivers funktionelle behov, så brugerne af løsningen præsenteres for effektive og tidsbesparende processer til håndtering af de angivne opgaver, samt at brugerne tilbydes flere alternative (mere end én) processer til håndtering af samme opgave med mulighed for fleksibilitet vedr. kvalitet, kompleksitet og ressourcer inden for den givne proces. - CMM-systemet er brugervenligt, så brugerne understøttes i de arbejdsprocesser, de udfører, herunder at brugerne kun præsenteres for de dele af løsningen, der er relevant for den givne arbejdsproces. - CMM-systemet understøtter, at alle - også komplekse - arbejdsprocesser kan afvikles via automatiserede workflows med færrest mulige klik (ud fra et brugerperspektiv) samt færrest mulige skift mellem systemer eller hjælpeværktøjer. - CMM-systemet medfører, at funktionerne, hvor det er relevant og fremgår af de enkelte cases/opgaver, kan løses både centralt og decentralt i Kundens organisation, herunder at muligheder og begrænsninger for decentrale brugeres anvendelse kan styres nemt og effektivt fra centralt hold. - CMM-systemet fremstår som et standardsystem, der kan leveres uden større grad af udvikling og/eller konfiguration. - CMM-systemet leveres med passende og tidssvarende svartider set i forhold til Ordregivers anvendelse og lignende systemer. - Tilbudsgiver kan levere hypercare, der sikrer at Ordregiver efter implementeringen af CMM-systemet forstår at anvende CMM-systemet i overensstemmelse med formål og muligheder.
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Tidsplan og implementering
Beskrivelse :  Ordregiver vil ved evalueringen af underkriteriet "Tidsplan og implementering" lægge vægt på, at: - Tilbudsgiver kan levere og implementere CMM-systemet inden for en realistisk periode. - Tidsplanen er gennemarbejdet og demonstrerer hvordan tilbudsgiver vil gennemføre implementering af CMM-systemet under overholdelse af kravene i bilag 1. - Tidsplanen omfatter beskrivelser af proces, herunder procedurer og værktøjer, som understøtter tilbudsgiverens implementering af CMM-systemet. - Tidsplanen giver et overskueligt overblik over leverings- og implementeringsprocessen.- - Tidsplanen rummer aktiviteter og ekstra tid til håndtering af risici i levering- og implementeringsprocessen. - Tidsplanen tydeligt angiver, hvem der har ansvaret for hvilke aktiviteter i leverings- og implementeringsprocessen - Tidsplanen tydeligt angiver, hvilke ordregiverleverancer som er nødvendige for levering af CMM-systemet, og hvornår disse forudsættes leveret. - Tidsplanen indeholder en tydelig beskrivelse af prøveregimet, herunder hvordan prøver vil blive gennemført under overholdelse af kravene i bilag 1 og bilag 6. - Tilbudsgivers undervisningskoncept og forslag til aktiviteter under implementeringen, bidrager til Ordregivers rette brug af CMM-systemet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-03+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-24+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig retten til at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet, jf. udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Leverancen er opdelt i 3 delleverancer. En for hver af forsyningerne. Frem til ordregivers godkendelse af afklaringsfasen, har ordregiver og hver forsyning ret til at udtræde af kontrakten. Ordregiver og forsyningerne erhverver i kontraktens løbetid en ikke-eksklusiv brugsret til løsningen, herunder alle opdateringer og ændringer, der foretages i løsningen. Brugsretten gælder hele kundens og korsyningernes til enhver tid værende organisation, herunder også associerede virksomheder som kunden eller forsyningerne er helt eller delvis ejer af samt eller som helt eller delvist ejer kunden eller forsyningerne samt disses koncernforbundne selskaber.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Leverandøren skal opretholde en generel ansvarsforsikring med en rimelig og for leverandørens branche sædvanlig dækning i forhold til ydelser, herunder for det produktansvar, som leverandøren måtte have efter dansk rets almindelige regler. Forsikringen skal have en dækningssum på minimum 10 mio. kr.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  FIT A/S
Organisation, der behandler tilbud :  FIT A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  FIT A/S
Registreringsnummer :  40634797
Postadresse :  Rolighed 7, 2. sal
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jesper Rønman
E-mail :  jer@fit-as.dk
Telefon :  41783860
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  KLAR Forsyning A/S
Registreringsnummer :  36484438
Postadresse :  Vasebækvej 40
By :  Køge
Postnummer :  4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
E-mail :  klar@klarforsyning.dk
Telefon :  56652222
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  FORS A/S
Registreringsnummer :  33032838
Postadresse :  Tåstrup Møllevej 5
By :  Holbæk
Postnummer :  4300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
E-mail :  fors@fors.dk
Telefon :  70202066
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Envafors A/S
Registreringsnummer :  26863902
Postadresse :  Ærøvej 2
By :  Næstved
Postnummer :  4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
E-mail :  kontakt@envafors.dk
Telefon :  58362500
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  83f74ae5-1b2d-4762-b39b-33a972780813 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-12Z 13:21:51Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00755992-2023
EUT-S-nummer :  240/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-13Z

Send til en kollega

0.045