23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Indgået kontrakt - Udbud af kontrakt om landsdækkende beredskabskommunikationsnet (SINE)


Rigspolitiet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Rigspolitiet
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Offentlig orden og sikkerhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indgået kontrakt - Udbud af kontrakt om landsdækkende beredskabskommunikationsnet (SINE)
Beskrivelse :  1) Baggrund og formål SINE (forkortelse for ”SIkkerhedsNEt“) er Danmarks landsdækkende radionet til beredskabskommunikation. I medfør af § 29 i beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer) og § 1 i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008) skal SINE anvendes af såvel statslige, kommunale og regionale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. SINE skal desuden kunne anvendes af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for de førnævnte myndigheder. Endvidere skal SINE kunne anvendes af andre aktører inden for eller med tilknytning til beredskabsområdet og af aktører, som udfører opgaver af betydning for beredskabet. Nettet er ét sammenhængende net med fuld geografisk dækning af Danmark med håndholdt dækning i hele landet og øget signalstyrke i landets største byer. Dertil kommer en særlig del af SINE, som dækker luftrummet, det såkaldte AGA-net (Air-Ground-Air). Tillige er der særlige områder i Danmark, der i dag har SINE-dækning, f.eks. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Limfjordstunnellen og Københavns Metro. Nettet er designet, så der både er kapacitet til hverdagen og større hændelser såvel lokalt som regionalt og nationalt. Samtidig understøtter nettet i dag beredskabernes særlige funktionelle kommunikationsbehov. Nettet har desuden en prioriteringsfunktion, der sikrer kapacitet for beredskabet over eventuelle andre brugere af nettet og ligeledes mulighed for prioritering af forskellige brugere og opkaldstyper, hvorved det sikres, at de vigtigste opkald altid kommer igennem først. Ved nærværende udbudsbekendtgørelse ønsker Rigspolitiet at genudbyde kontrakten om levering af adgang til og drift af SINE. Rigspolitiet ønsker således at indgå en kontrakt om tilslutning til og brug af et landsdækkende net til beredskabskommunikation, som primært er talebaseret. 2) Hovedydelser samt øvrige krav SINE skal kunne benyttes af følgende enheder: • Beredskabsmyndigheder inden for stat, danske regioner og kommuner (f.eks. Politiet, det statslige redningsberedskab, de kommunale redningsberedskaber, det præhospitale beredskab, Forsvaret og Hjemmeværnet). • Private aktører, der har indgået eller måtte indgå aftale om løsning af beredskabsopgaver. • Offentlige eller private aktører, som pålægges i henhold til lov at anvende nettet. • Andre offentlige eller private aktører inden for eller med tilknytning til beredskabsområdet, eller som udfører opgaver af betydning for beredskabet (f.eks. Folketinget, domstolene og Kriminalforsorgen) eller samfundsvigtig forsyning (f.eks. forsyningsvirksomheder og andre virksomheder, der varetager samfundsvigtig infrastruktur, herunder elværker, elforsyningsselskaber, vandværker, gas- og olieproduktion, gas- og olieforsyning og offentlige transportvirksomheder). • Landets hjemmepleje, hjemmehjælp og lignende, hvis det ud fra en samlet betragtning skønnes hensigtsmæssigt og/eller fordelagtigt. Af hensyn til SINEs væsentlige betydning for beredskabsmyndighederne stilles der bl.a. følgende krav: 1) Nettet skal udgøre et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning af Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland), med håndholdt dækning i landområder og øget signalstyrke i større byer. 2) Nettet og tjenesteyderens organisation skal overholde en række sikkerhedsmæssige krav, der vil blive specificeret i udbudsmaterialet (se også nærmere punkt III.1.4). 3) Driften af nettet skal leve op til en række krav til kapacitet, stabilitet og tilgængelighed. 4) Ved overgang til en anden løsning end den nuværende (f.eks. som følge af et leverandørskifte) skal der etableres adgang til et testnetværk parallelt med udrulningen og i forbindelse med migrering fra det nuværende system. De nærmere krav/behov i relation til ovenstående punkter specificeres i udbudsmaterialet. SINE skal understøtte anvendelsen af udstyr baseret på digital radioteknologi med delt adgang til fælles kommunikationsressourcer (trunkeret). Nettet skal opfylde beredskabernes behov, og kontrakten forventes til understøttelse heraf at stille krav om bl.a. følgende funktionaliteter: a) Individuelle kald (direkte kald) b) Nødkald c) Gruppeopkald (push-to-talk) d) Telefonopkald e) Prioritering af opkald f) Kryptering g) Hurtig opsætning af opkald h) Positionering i) Direkte tilstand (kommunikation direkte mellem terminaler uden brug af netværket) j) Statusbeskeder k) Korte databeskeder (tekstbeskeder) l) Lange databeskeder (pakkekoblet data) Under hensyn til det aktuelle trusselsbillede er det afgørende for beredskaberne, at forsyningssikkerheden i forhold til beredskabernes talekommunikation er på et særdeles højt niveau. Også af hensyn til forsyningssikkerheden vil udbudsmaterialet understøtte, at de tilbudte løsninger baseres på standardiserede løsninger, som allerede er afprøvet i drift i andre lignende systemer. Udbudsmaterialets krav herom vil indgå i forhandlingerne. Kontrakten vil løbe ordinært i 8 år efter godkendelse af den samlede driftsprøve; dog med mulighed for udtrædelse for Rigspolitiet efter 5 år mod betaling af et udtrædelsesvederlag. Desuden vil kontrakten omfatte optioner på forlængelse i yderligere 2 x 2 år samt 1 x 1 år, dvs. at kontrakten kan have en samlet driftsperiode på 13 år.
Identifikator for proceduren :  65ba20d6-e9bb-4317-84b3-511a75e746e0
Tidligere bekendtgørelse :  030912-2022
Tidligere bekendtgørelse :  104957-2022
Intern identifikator :  2021-068581
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  64200000 Telekommunikation
Yderligere klassificering ( cpv ):  32200000 Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn
Yderligere klassificering ( cpv ):  32500000 Telekommunikationsleverancer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72317000 Datalagring
Yderligere klassificering ( cpv ):  72318000 Datatransmission
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indgået kontrakt - Udbud af kontrakt om landsdækkende beredskabskommunikationsnet (SINE)
Beskrivelse :  1) Baggrund og formål SINE (forkortelse for ”SIkkerhedsNEt“) er Danmarks landsdækkende radionet til beredskabskommunikation. I medfør af § 29 i beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer) og § 1 i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008) skal SINE anvendes af såvel statslige, kommunale og regionale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. SINE skal desuden kunne anvendes af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for de førnævnte myndigheder. Endvidere skal SINE kunne anvendes af andre aktører inden for eller med tilknytning til beredskabsområdet og af aktører, som udfører opgaver af betydning for beredskabet. Nettet er ét sammenhængende net med fuld geografisk dækning af Danmark med håndholdt dækning i hele landet og øget signalstyrke i landets største byer. Dertil kommer en særlig del af SINE, som dækker luftrummet, det såkaldte AGA-net (Air-Ground-Air). Tillige er der særlige områder i Danmark, der i dag har SINE-dækning, f.eks. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Limfjordstunnellen og Københavns Metro. Nettet er designet, så der både er kapacitet til hverdagen og større hændelser såvel lokalt som regionalt og nationalt. Samtidig understøtter nettet i dag beredskabernes særlige funktionelle kommunikationsbehov. Nettet har desuden en prioriteringsfunktion, der sikrer kapacitet for beredskabet over eventuelle andre brugere af nettet og ligeledes mulighed for prioritering af forskellige brugere og opkaldstyper, hvorved det sikres, at de vigtigste opkald altid kommer igennem først. Ved nærværende udbudsbekendtgørelse ønsker Rigspolitiet at genudbyde kontrakten om levering af adgang til og drift af SINE. Rigspolitiet ønsker således at indgå en kontrakt om tilslutning til og brug af et landsdækkende net til beredskabskommunikation, som primært er talebaseret. 2) Hovedydelser samt øvrige krav SINE skal kunne benyttes af følgende enheder: • Beredskabsmyndigheder inden for stat, danske regioner og kommuner (f.eks. Politiet, det statslige redningsberedskab, de kommunale redningsberedskaber, det præhospitale beredskab, Forsvaret og Hjemmeværnet). • Private aktører, der har indgået eller måtte indgå aftale om løsning af beredskabsopgaver. • Offentlige eller private aktører, som pålægges i henhold til lov at anvende nettet. • Andre offentlige eller private aktører inden for eller med tilknytning til beredskabsområdet, eller som udfører opgaver af betydning for beredskabet (f.eks. Folketinget, domstolene og Kriminalforsorgen) eller samfundsvigtig forsyning (f.eks. forsyningsvirksomheder og andre virksomheder, der varetager samfundsvigtig infrastruktur, herunder elværker, elforsyningsselskaber, vandværker, gas- og olieproduktion, gas- og olieforsyning og offentlige transportvirksomheder). • Landets hjemmepleje, hjemmehjælp og lignende, hvis det ud fra en samlet betragtning skønnes hensigtsmæssigt og/eller fordelagtigt. Af hensyn til SINEs væsentlige betydning for beredskabsmyndighederne stilles der bl.a. følgende krav: 1) Nettet skal udgøre et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning af Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland), med håndholdt dækning i landområder og øget signalstyrke i større byer. 2) Nettet og tjenesteyderens organisation skal overholde en række sikkerhedsmæssige krav, der vil blive specificeret i udbudsmaterialet (se også nærmere punkt III.1.4). 3) Driften af nettet skal leve op til en række krav til kapacitet, stabilitet og tilgængelighed. 4) Ved overgang til en anden løsning end den nuværende (f.eks. som følge af et leverandørskifte) skal der etableres adgang til et testnetværk parallelt med udrulningen og i forbindelse med migrering fra det nuværende system. De nærmere krav/behov i relation til ovenstående punkter specificeres i udbudsmaterialet. SINE skal understøtte anvendelsen af udstyr baseret på digital radioteknologi med delt adgang til fælles kommunikationsressourcer (trunkeret). Nettet skal opfylde beredskabernes behov, og kontrakten forventes til understøttelse heraf at stille krav om bl.a. følgende funktionaliteter: a) Individuelle kald (direkte kald) b) Nødkald c) Gruppeopkald (push-to-talk) d) Telefonopkald e) Prioritering af opkald f) Kryptering g) Hurtig opsætning af opkald h) Positionering i) Direkte tilstand (kommunikation direkte mellem terminaler uden brug af netværket) j) Statusbeskeder k) Korte databeskeder (tekstbeskeder) l) Lange databeskeder (pakkekoblet data) Under hensyn til det aktuelle trusselsbillede er det afgørende for beredskaberne, at forsyningssikkerheden i forhold til beredskabernes talekommunikation er på et særdeles højt niveau. Også af hensyn til forsyningssikkerheden vil udbudsmaterialet understøtte, at de tilbudte løsninger baseres på standardiserede løsninger, som allerede er afprøvet i drift i andre lignende systemer. Udbudsmaterialets krav herom vil indgå i forhandlingerne. Kontrakten vil løbe ordinært i 8 år efter godkendelse af den samlede driftsprøve; dog med mulighed for udtrædelse for Rigspolitiet efter 5 år mod betaling af et udtrædelsesvederlag. Desuden vil kontrakten omfatte optioner på forlængelse i yderligere 2 x 2 år samt 1 x 1 år, dvs. at kontrakten kan have en samlet driftsperiode på 13 år.
Intern identifikator :  2021-068581
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  64200000 Telekommunikation
Yderligere klassificering ( cpv ):  32200000 Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn
Yderligere klassificering ( cpv ):  32500000 Telekommunikationsleverancer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72317000 Datalagring
Yderligere klassificering ( cpv ):  72318000 Datatransmission
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  96 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 2 år samt 1 x 1 år, dvs. at kontrakten kan have en samlet driftsperiode på 13 år.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Omkostninger
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne for at indgive klage er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet med senere ændringer. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Rigspolitiet
Organisation, der udfører betalingen :  Rigspolitiet
Organisation, der undertegner kontrakten :  Rigspolitiet
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  4,584,519,269 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Rigspolitiet
Registreringsnummer :  17143611
Postadresse :  Polititorvet 14
By :  København V
Postnummer :  1780
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christina Serritzlew Grønholt
E-mail :  cgr013@politi.dk
Telefon :  +45 30449765
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Dansk Beredskabskommunikation A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  26210895
Postadresse :  Sydvestvej 21
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  info@dbkas.dk
Telefon :  +45 25 40 89 89
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  1737b62c-6b06-4f1f-85f8-264629899245 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-12Z 15:20:09Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00756605-2023
EUT-S-nummer :  241/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-14Z

Send til en kollega

0.047