23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune (genudbud)


Aarhus Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Aarhus Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune (genudbud)
Beskrivelse :  Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune. Onboardingløsning udbydes som option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på.Der indgås kontrakt med én leverandør.4-årig kontrakt med option på op til 3x12 måneders forlængelse.<br>
Identifikator for proceduren :  9af3cbed-1794-4b2e-8920-17a6f1acabe4
Intern identifikator :  171473
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag: Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter: Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Svig :  Svig: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Korruption :  Korruption: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune (genudbud)
Beskrivelse :  Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune. Onboardingløsning udbydes som option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på.Der indgås kontrakt med én leverandør.4-årig kontrakt med option på op til 3x12 måneders forlængelse.<br>
Intern identifikator :  171473
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Kontrakten udbydes med option på onboardingsystem (obligatorisk - dvs. der skal afgives tilbud på optionen).
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2025-03-01+01:00
Slutdato :  2029-02-28+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Op til 3x12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Forhandlingsforløbet forventes at bestå af en eller flere forhandlingsrunder, herunder også mulighed for en skriftlig forhandlingsrunde. Forhandlingsforløbet indebærer ikke shortlisting og der ydes ikke vederlag til deltagerne ifm. forhandlingerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten på baggrund af Tilbudsgivers indledende tilbud. Før Ordregivers beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Ordregiver kræve, at den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Dokumentationen vedrører de stillede krav til Tilbudsgivers personlige forhold, samt økonomisk og teknisk formåen. Ordregiver kan desuden på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode tilbudsgiverne om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2. Tilsvarende kan Aarhus Kommune anmode tilbudsgiverne om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en tidsfrist, der fastsættes af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er udstedt maksimalt 6 måneder før den første tilbudsfrist. Serviceattesten kan kun indeholde oplysning om, hvorvidt virksomheder eller ledelsespersoner er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for strafbare forhold, hvis de har givet samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter straffeattest. Vær derfor opmærksom på, at der aktivt skal gives dette samtykke i forbindelse med rekvirering af serviceattesten. Den straffeattest, som Erhvervsstyrelsen har beføjelser til at indhente (til offentligt brug), dækker dog kun de seneste to år, og ikke de foreskrevne fem år. Derfor skal ledelsespersonerne også på tro og love erklære, at de ikke er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som ikke er indeholdt i den indhentede straffeattest. I praksis kan Tilbudsgiver indgive både samtykkeerklæring samt tro og love-erklæring ved at anvende den skabelon hertil, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til eCertis. Hvis Tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i eCertis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser: • Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed • Afgivet for en notar • Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland. Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, litra a-c (indsat ved forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 og ændret ved forordning nr. 2023/427 af 25. februar 2023) som beskrevet i afsnit 5.1.4 ”Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering” indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv. Kontrakten indeholder arbejdsklausul og uddannelsesklausul. Udbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af denne udelukkelsesgrund.”
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår i ESPD del IV afsnit B: • Omsætning. • Egenkapital. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske enheders forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager Tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD. Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder det anførte egnethedskrav. Den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten til, skal før Ordregivers beslutning om tildeling af Kontrakten, fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit B.• Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste tre regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis Tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Det er et krav, at Tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal: • Omsætning på mindst 2,5 mio. DKK. • Positiv egenkapital. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som Tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Egenkapitalen beregnes som Tilbudsgiver og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste regnskabsår. Omsætningen beregnes ved at addere omsætningerne. Undtaget hertil er, hvis Tilbudsgiver baserer sig på anden enhed i form af Tilbudsgivers moderselskab, da Tilbudsgivers egenkapital allerede er en del af moderselskabets regnskabstal. I så tilfælde lægges moderselskabets regnskabstal til grund alene. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedens samlede årlige egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Egenkapitalen beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i det seneste regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal beskrive de 3 væsentligste referencer vedrørende kontrakter på Kontrakten indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem Tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager Tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD. Referencerne, som Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV afsnit C udgør tilstrækkelig dokumentation for egnethedskravet til teknisk og faglig formåen, hvorfor Ordregiver ikke vil indhente yderligere dokumentation fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten til. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at kontakte de angivne referencer, såfremt det vurderes nødvendigt for en vurdering af Tilbudsgivers egnethed.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal i forbindelse om ansøgning om prækvalifikation, kunne dokumentere minimum 3 referencer på levering af e-rekrutteringssystem inden for de seneste 3 år (gældende fra tidspunktet for ansøgningsfristen). Referencerne må også gerne indeholde et onboardingsystem, men det er ikke et krav. Referencen bør indeholde oplysninger om • Opgavens art (herunder beskrivelse af de gennemførte integrationer forbundet hermed samt om opgaven dækkede hele eller dele af kommunen/virksomheden). • Kontraktsum (hvis muligt). • Tidsforløbet for opgavens udførelse. • Hvem arbejdet er udført for. Ved referencer, der svarer til den udbudte Kontrakt, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder, samt virksomheder med mere end 500 ansatte (opgjort som årlige gennemsnitlige antal beskæftigede), som omfatter: • Leverance af e-rekrutteringssystem. Referencerne skal have været implementeret og i drift indenfor de seneste 3 kalenderår, men behøver ikke være afsluttet.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  80
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-15+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-12+01:00 10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Kontrakten indeholder arbejdsklausul og uddannelsesklausul.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Finansiel ordning :  Betaling skal ske senest 30 dage efter, at leverandøren har fremsendt fyldestgørende faktura til Aarhus Kommune. Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, herunder om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Aarhus Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Aarhus Kommune
Registreringsnummer :  55133018
Postadresse :  Rådhuspladsen 2
By :  Aarhus C
Postnummer :  8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas Kang Krægpøth
E-mail :  kthk@aarhus.dk
Telefon :  +45 89402000
Internetadresse :  https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  47c86208-1ed8-4ccf-806b-47fb38b05567-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
Beskrivelse :  Ændring af tilbudsfrist.
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  eb462b5e-7d2f-45eb-9ec9-9b001d89505b -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-13+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00756745-2023
EUT-S-nummer :  241/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-14Z

Send til en kollega

0.047