23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Indkøb af kundeservicesystem


Dansk Retursystem A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Dansk Retursystem A/S
Køberens retlige status :  Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Miljøbeskyttelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af kundeservicesystem
Beskrivelse :  Dansk Retursystem udbyder herved anskaffelsen af et kundeservicesystem. Dansk Retursystem har behov for en innovativ kundeservice- og CRM-løsning for at forbedre sine kundeinteraktioner. Målet er at etablere et system, der ikke kun optimerer supportprocesser, men også beriger og styrker relationerne med kunder og interessenter. Anskaffelsen er et skridt mod at implementere et brugervenligt system, der understøtter Dansk Retursystems kundeorienterede tilgang.
Identifikator for proceduren :  5ec36137-338c-4ca2-b7c9-9934757f0931
Intern identifikator :  Indkøb af kundeservicesystem
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Eventuelle forhandlinger vil have som det væsentligste formål at sikre, at Ordregiver modtager tilbud, der kan imødekomme Ordregivers behov, og sikre at Ordregiver modtager konditionsmæssige tilbud. En eventuel gennemførelse af forhandlingerne vil ske ved, at Ordregiver afholder individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Eventuelle forhandlinger vil tage udgangspunkt i tilbudsgiverens tilbud, som Ordregiver vil give feedback på, så tilbudsgiveren får mulighed for at optimere tilbuddet og sikre konditionsmæssighed. Ordregivers feedback er dog ikke nødvendigvis udtømmende og udtryk for, hvordan Ordregiver vil evaluere tilbuddet. Ordregiver afholder forventeligt ét forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlingerne med Ordregiver. Såfremt det viser sig nødvendigt, kan der efterfølgende være en skriftlig afklaring af enkelte spørgsmål inden det reviderede udbudsmateriale sendes til tilbudsgiverne med henblik på afgivelse af revideret/endeligt tilbud. Ordregiver afholder individuelle forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver. Ordregiver afsætter lige meget tid til alle tilbudsgivere. Forhandlingsmøderne afholdes fysisk hos Ordregiver. Ordregiver vil sende en dagsorden til tilbudsgiver før forhandlingsmødet, og tilbudsgiver vil efterfølgende modtage et referat fra sit forhandlingsmøde. Drøftelser mellem Ordregiver og tilbudsgiverne er fortrolige, og tilbudsgiverne vil ikke modtage oplysninger om Ordregivers forhandlinger med de øvrige tilbudsgivere. Ordregiver vil heller ikke videregive fortrolige oplysninger, som Ordregiver har modtaget fra tilbudsgiverne, under forhandlingsmøderne. Med henblik på at skabe størst mulig gennemsigtighed i udbudsprocessen vil Ordregiver dog underrette alle tilbudsgiverne om generelle oplysninger, der har betydning for udformningen af tilbud. Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emne for forhandlingerne, og herunder vil forhandlingerne kunne angå mulige optimeringspotentialer i Ordregivers udbudsmateriale. Ordregiver vil desuden give feedback på stærke og svage punkter i det indledende tilbud. Denne feedback gives med henblik på at sikre, at tilbudsgiverne kan optimere deres tilbud i den videre proces. Endelig dagsorden for forhandlingsmøderne vil blive udsendt til tilbudsgiverne før afholdelse af forhandlingsmøderne. Ordregiver forventer ikke at skulle gennemføre forhandlinger. Ordregiver vil som udgangspunkt alene gennemføre forhandlinger, såfremt Ordregiver er nødsaget hertil. I dette tilfælde vil Ordregiver afholde én (1) forhandlingsrunde med hver tilbudsgiver, inden Ordregiver afslutter forhandlingerne og opfordrer tilbudsgiverne til at afgive endelige tilbud. Ordregiver fastsætter mødetidspunkterne for forhandlingsrunden i forhandlingsoplægget, der udsendes af Ordregiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre yderligere forhandlingsmøder under samme forhandlingsrunde, fx hvis Ordregiver og tilbudsgiver ikke når at drøfte alle forhold under forhandlingsmødet og/eller gennemføre supplerende forhandlingsrunder, såfremt der opstår behov for dette. Alle tilbudsgivere vil i så fald blive tilbudt et yderligere forhandlingsmøde og/eller yderligere forhandlingsrunder. I tilfælde af gennemførelsen af yderligere forhandlingsrunder vil Ordregiver opfordre tilbudsgiverne til at afgive reviderede tilbud. Ordregiver vil samtidigt underrette alle tilbudsgiverne om afslutningen af forhandlingerne, eventuelle ændringer i udbudsmaterialet og fristen for afgivelse af endelige tilbud. Ordregiver har ikke opdelt den udbudte ydelse i delkontrakter, af følgende grunde: • Det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af den udbudte ydelse i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning. • Da Ordregiver ønsker en Software-as-a-Service-ydelse, er der en sådan funktionel afhængighed mellem de udbudte ydelser, at det er mest hensigtsmæssigt, at den samlede opgave varetages af samme leverandør.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -relationer (CRM)
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253100 Help-desk-tjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72254100 Systemafprøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Erik Husfeldts Vej 1
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ansøgere, der ønsker at deltage i udbuddet, skal indsende et ESPD som foreløbigt bevis på ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene, samt at ansøger opfylder kravene til økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen. Såfremt ansøger er en sammenslutning, et konsortium eller lign. eller baserer sig på andre enheders formåen, skal hver økonomisk aktør udfylde et ESPD. I nærværende udbud finder følgende udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135-136 og 137 anvendelse. Ordregiver vil udelukke en ansøger fra udbuddet, hvis ansøger (inklusive andre deltagere eller enheder, som tilbudsgiver baserer sig på) er omfattet af en udelukkelsesgrund, og ansøger ikke kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger fra udbuddet på grund af ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, når tilbudsgiver har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 4. Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Ved samme lejlighed vil ordregiver bede tilbudsgiveren om at afgive en erklæring vedrørende Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Enheder, der deltager som konsortium eller anden sammenslutning i udbuddet med den økonomiske aktør, eller enheder, hvorpå den økonomiske aktør baserer sin formåen, vil blive bedt om at indsende dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene og kravene til egnethed for hver af de økonomiske enheder. Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret, SKAT, ATP, skifteretten og politiet. For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153 og Europa-Kommissionens informationssystem eCertis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. Dokumentationen vedrørende udelukkelsesgrunde må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før udløbet af tilbudsfristen. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra udløbet af tilbudsfristen. Hvis ordregiver modtager en klage i forbindelse med udbuddet, så sættes udløbet af vedståelsesperioden i afsnit IV.2.6) midlertidigt i bero i den periode, hvor klagen har opsættende virkning. Tilbudsgivere bliver løst fra vedståelsen ved udløbet af vedståelsesperioden, ved ordregivers underretning om annullering af udbuddet eller ved tidspunktet for ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse om indgået kontrakt (men ikke ved ordregivers underretning om tildeling af kontrakt).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs? Deltagelse i en kriminel organisation: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling? Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område: Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af kundeservicesystem
Beskrivelse :  Dansk Retursystem udbyder herved anskaffelsen af et kundeservicesystem. Dansk Retursystem har behov for en innovativ kundeservice- og CRM-løsning for at forbedre sine kundeinteraktioner. Målet er at etablere et system, der ikke kun optimerer supportprocesser, men også beriger og styrker relationerne med kunder og interessenter. Anskaffelsen er et skridt mod at implementere et brugervenligt system, der understøtter Dansk Retursystems kundeorienterede tilgang.
Intern identifikator :  01
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -relationer (CRM)
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253100 Help-desk-tjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72254100 Systemafprøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Erik Husfeldts Vej 1
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives :  Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Ansøgere, der ønsker at deltage i udbuddet, skal indsende et ESPD som foreløbigt bevis på ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene, samt at ansøger opfylder kravene til økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen. Såfremt ansøger er en sammenslutning, et konsortium eller lign. eller baserer sig på andre enheders formåen, skal hver økonomisk aktør udfylde et ESPD. I nærværende udbud finder følgende udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135-136 og 137 anvendelse. Ordregiver vil udelukke en ansøger fra udbuddet, hvis ansøger (inklusive andre deltagere eller enheder, som tilbudsgiver baserer sig på) er omfattet af en udelukkelsesgrund, og ansøger ikke kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger fra udbuddet på grund af ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, når tilbudsgiver har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 4. Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Ved samme lejlighed vil ordregiver bede tilbudsgiveren om at afgive en erklæring vedrørende Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Enheder, der deltager som konsortium eller anden sammenslutning i udbuddet med den økonomiske aktør, eller enheder, hvorpå den økonomiske aktør baserer sin formåen, vil blive bedt om at indsende dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene og kravene til egnethed for hver af de økonomiske enheder. Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret, SKAT, ATP, skifteretten og politiet. For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153 og Europa-Kommissionens informationssystem eCertis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. Dokumentationen vedrørende udelukkelsesgrunde må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før udløbet af tilbudsfristen. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra udløbet af tilbudsfristen. Hvis ordregiver modtager en klage i forbindelse med udbuddet, så sættes udløbet af vedståelsesperioden i afsnit IV.2.6) midlertidigt i bero i den periode, hvor klagen har opsættende virkning. Tilbudsgivere bliver løst fra vedståelsen ved udløbet af vedståelsesperioden, ved ordregivers underretning om annullering af udbuddet eller ved tidspunktet for ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse om indgået kontrakt (men ikke ved ordregivers underretning om tildeling af kontrakt).
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  I ESPD del IV.B skal ansøger angive oplysninger om økonomiske og finansiel formåen i forhold til årsomsætning. Minimumskrav: ansøger skal have en samlet årsomsætning på minimum 8.000.000 kr. i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx en sammenslutning, et konsortium eller lign.), eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal de deltagende økonomiske aktører samlet opfylde egnethedskravene til økonomisk og finansiel kapacitet Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Som dokumentation for sin økonomiske og finansielle formåen kan en ansøger fremlægge årsregnskaber eller uddrag heraf. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis de pågældende oplysninger ikke fremgår heraf, så kan ansøger fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet ud over ESPD for hver af de økonomiske aktører indeholde en erklæring fra hver enhed, som ansøger baserer sin økonomiske formåen på, som angiver følgende: • At den pågældende enhed hæfter solidarisk for kontrakt opfyldelse, hvis enheden har oplyst om økonomisk og finansiel formåen i ESPD. • At den pågældende enhed er juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiver til kontraktens opfyldelse, som enheden har oplyst om i ESPD. Hver erklæring skal underskrives af den pågældende enhed, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning, et konsortium eller lign., jf. ESPD del II.A, skal tilbuddet ud over ESPD for hver af deltagerne indeholde en fælles erklæring, som angiver følgende: • Navnet på den deltager, som på vegne af alle deltagerne kan indgå bindende aftaler med ordregiver. • At alle deltagere hæfter solidarisk for kontrakt opfyldelse. • At hver deltager er juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen til rådighed for de øvrige deltagere til kontraktens opfyldelse, som den pågældende deltager har oplyst om i ESPD Den fælles erklæring skal underskrives af alle deltagerne i sammenslutningen, konsortiet eller lign.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  I ESPD del IV.B skal ansøger angive oplysninger om økonomiske og finansiel formåen i forhold til finansielle nøgletal. Minimumskrav: ansøger skal have en egenkapital på minimum 3.500.000 kr. i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx en sammenslutning, et konsortium eller lign.), eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal de deltagende økonomiske aktører samlet opfylde egnethedskravene til økonomisk og finansiel kapacitet Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Som dokumentation for sin økonomiske og finansielle formåen kan en ansøger fremlægge årsregnskaber eller uddrag heraf. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis de pågældende oplysninger ikke fremgår heraf, så kan ansøger fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet ud over ESPD for hver af de økonomiske aktører indeholde en erklæring fra hver enhed, som ansøger baserer sin økonomiske formåen på, som angiver følgende: • At den pågældende enhed hæfter solidarisk for kontrakt opfyldelse, hvis enheden har oplyst om økonomisk og finansiel formåen i ESPD. • At den pågældende enhed er juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiver til kontraktens opfyldelse, som enheden har oplyst om i ESPD. Hver erklæring skal underskrives af den pågældende enhed, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning, et konsortium eller lign., jf. ESPD del II.A, skal tilbuddet ud over ESPD for hver af deltagerne indeholde en fælles erklæring, som angiver følgende: • Navnet på den deltager, som på vegne af alle deltagerne kan indgå bindende aftaler med ordregiver. • At alle deltagere hæfter solidarisk for kontrakt opfyldelse. • At hver deltager er juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen til rådighed for de øvrige deltagere til kontraktens opfyldelse, som den pågældende deltager har oplyst om i ESPD Den fælles erklæring skal underskrives af alle deltagerne i sammenslutningen, konsortiet eller lign.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse :  I ESPD del IV.C skal ansøger angive oplysninger om teknisk og faglig formåen om udførelse af kontrakter af tilsvarende type, som omfattet af nærværende udbud (referencer). Minimumskrav: Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført minimum 3 leveringer (referencer) vedrørende implementering, support og vedligeholdelse af en kundeservice- og CRM-løsning leveret som en Software-as-a-Service-løsning med indeholdt supportfunktion og -processer hos virksomheder, der er sammenlignelige med Ordregiver i forhold til størrelse og kompleksitet. Ansøger må (eventuelt sammen med andre deltagere i en sammenslutning, konsortium eller tilsvarende, eller sammen med enheder, som ansøger baserer sig på) maksimalt angive 3 leveringer af varer (referencer). Ordregiver vil ikke læse yderligere (hvis nødvendigt vil Ordregiver prioritere de seneste baseret først på datoen i feltet ”Slutdato” og derefter datoen i feltet ”Startdato”). De enkelte referencer kan afleveres med supplerende pdf-dokumenter vedlagt ESPD’et. Eventuelt vedlagt materiale må maksimalt udgøre 3 A4-ark udført med normal skrifttype (12 pkt.). I feltet ”Beskrivelse” skal angives de leveringer, som ansøgeren har udført og/eller haft ansvaret for, og det skal angives, hvis leveringerne er udført ved brug af underleverandører. Der kan kun medtages leveringer, som er udført. I feltet ”Beløb” skal angives det vederlag, som ansøgeren har modtaget fra modtageren (køberen). I feltet ”Startdato” skal angives, hvornår leveringerne blev påbegyndt. I feltet ”Slutdato” skal angives, hvornår leveringerne blev afsluttet, hvilket senest kan være på tidspunktet for afgivelsen af ESPD (der kan ikke medtages leveringer, som ikke er udført). I feltet ”Modtagere” skal angives navnet på kunden/klienten samt kontaktoplysninger. Inden ordregivers underretning om tildeling vil den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysninger i ESPD. Ansøgeren behøver ikke sende referencelister for leveringer af tjenesteydelser, jf. udbudslovens § 155, nr. 1 og 2, som dokumentation for sin tekniske og faglige formåen, men Ordregiver kan anmode modtagerne om at bekræfte oplysningerne.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Ved evaluering af pris indgår følgende elementer: Leverancevederlag Timebaserede vederlag Løbende vederlag - drift, vedligehold og support Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Evaluering af kvalitet er opdelt på følgende kvalitative delkriterier: Funktionalitet – funktionelle krav (35%) Implementering (20%) Support og vedligehold (30%) Teknologi (15%) Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-15+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Jf. Kontraktens punkt 20.4 om licens- og abonnementsbetingelser for standardprogrammel
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Jf. Kontraktens punkt 13.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud. Klager over ikke at være udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter Dansk Retursystem afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Dansk Retursystem har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Dansk Retursystem har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Dansk Retursystem om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Dansk Retursystem A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Dansk Retursystem A/S
Registreringsnummer :  25 49 61 40
Postadresse :  Erik Husfeldts Vej 1
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jakob Nielsen
Telefon :  +45 30671344
Internetadresse :  https://danskretursystem.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  9c0215d4-2bb7-43ce-a786-0be0e3c4479b -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-13Z 12:40:59Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00756861-2023
EUT-S-nummer :  241/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-14Z

Send til en kollega

0.063