23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet

Udbud af rammeaftale på PC’er


Energinet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Energinet
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af rammeaftale på PC’er
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter etableringen af en rammeaftale på PC’er til Energinets medarbejdere. Energinet vil anskaffe PC’er til fire forskellige typer af medarbejderkategorier (personas); kontorbruger, udvikler/specialist, grafiker og tekniker. Som et led i rammeaftalen indgår ligeledes anskaffelse af diverse services til Energinet, herunder support og service vedr. PC’erne, administration og styring af kundelager til Energinet samt bistand til udrulning af PC’er.
Identifikator for proceduren :  0700b40c-7406-4956-96f4-d81e914d8e7e
Intern identifikator :  23/09616
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren :  Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  30213000 Pc'er
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213100 Bærbare datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213200 Tabletcomputere
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Erritsø og Ballerup
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  260,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  320,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Afgivne tilbud skal være gyldige i minimum 2 måneder. Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. lov nr. 10 af 6/1/2023 (udbudsloven) §§ 134a, 135, stk. 1-3 og 136. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger. Der er tale om et udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal ansøge om prækvalifikation. Ansøgning skal uploades og afsendes via udbudssystemet inden udløb af ansøgningsfristen. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Alle spørgsmål vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? 1) En ansøger, der deltager på egne vegne og ikke baserer sig på en eller flere enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, skal kun udfylde eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et. 2) Hvis en ansøger deltager på egne vegne, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, skal ansøgeren sikre, at Ordregiveren modtager ansøgers eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et, samt et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Ansøger skal i den sammenhæng sætte kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit C (Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet). Yderligere, hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal ansøgeren bevise over for Ordregiver, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at udfærdige et ubetinget tilsagn fra disse enheder, som senest skal afleveres som del af den endelige dokumentation, jf. afsnit 2.6. 3) Hvis grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (f.eks. et konsortium) deltager samlet i udbudsprocessen, skal den enkelte økonomiske aktør udfylde et ESPD med de nødvendige oplysninger i del II-VI i ESPD’et. I den sammenhæng skal der for alle deltagende økonomiske aktører sættes kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit A (Deltager den økonomiske aktør i udbudsprocessen sammen med andre). Yderligere skal den endelige dokumentation indeholde en underskrevet erklæring fra alle de økonomiske aktører (joint venture, konsortium eller andet) om, at de økonomiske aktører hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? 1) En ansøger, der deltager på egne vegne og ikke baserer sig på en eller flere enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, skal kun udfylde eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et. 2) Hvis en ansøger deltager på egne vegne, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, skal ansøgeren sikre, at Ordregiveren modtager ansøgers eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et, samt et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Ansøger skal i den sammenhæng sætte kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit C (Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet). Yderligere, hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal ansøgeren bevise over for Ordregiver, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at udfærdige et ubetinget tilsagn fra disse enheder, som senest skal afleveres som del af den endelige dokumentation, jf. afsnit 2.6. 3) Hvis grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (f.eks. et konsortium) deltager samlet i udbudsprocessen, skal den enkelte økonomiske aktør udfylde et ESPD med de nødvendige oplysninger i del II-VI i ESPD’et. I den sammenhæng skal der for alle deltagende økonomiske aktører sættes kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit A (Deltager den økonomiske aktør i udbudsprocessen sammen med andre). Yderligere skal den endelige dokumentation indeholde en underskrevet erklæring fra alle de økonomiske aktører (joint venture, konsortium eller andet) om, at de økonomiske aktører hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. For danske ansøgere/tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan erhverves via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med prækvalifikationen. EU har lanceret e-Certis, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af rammeaftale på PC’er
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter etableringen af en rammeaftale på PC’er til Energinets medarbejdere. Energinet vil anskaffe PC’er til fire forskellige typer af medarbejderkategorier (personas); kontorbruger, udvikler/specialist, grafiker og tekniker. Som et led i rammeaftalen indgår ligeledes anskaffelse af diverse services til Energinet, herunder support og service vedr. PC’erne, administration og styring af kundelager til Energinet samt bistand til udrulning af PC’er.
Intern identifikator :  23/09616
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  30213000 Pc'er
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213100 Bærbare datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213200 Tabletcomputere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Rammeaftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Erritsø og Ballerup
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Rammeaftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  260,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  320,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Rammen forventes genudbudt ved rammeaftalens udløb .
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Afgivne tilbud skal være gyldige i minimum 2 måneder. Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. lov nr. 10 af 6/1/2023 (udbudsloven) §§ 134a, 135, stk. 1-3 og 136. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger. Der er tale om et udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal ansøge om prækvalifikation. Ansøgning skal uploades og afsendes via udbudssystemet inden udløb af ansøgningsfristen. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Alle spørgsmål vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomisk og finansiel kapacitet
Beskrivelse :  Ordregiver ønsker kun at indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder. Dette med henblik på at virksomheden har et eksistensgrundlag i hele rammeaftaleperioden. Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal: 1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv. 2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum). Nøgletallet skal angives med 2 decimaler. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til Økonomisk og finansiel formåen samlet er opfyldt ud fra regnskabsmæssig konsolidering, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium). Ansøgeren er efter anmodning fra ordregiver forpligtet til at dokumentere opfyldelse af kravet.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Mindstekrav - Økonomisk og finansiel kapacitet
Beskrivelse :  Ad 1) Egenkapitalen fra seneste årsregnskab skal på ansøgningstidspunktet være minimum 10.000.000,00 DKK Ad 2) Soliditetsgraden fra seneste årsregnskab skal på ansøgningstidspunktet være minimum 15 pct.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregisre
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk og faglig kapacitet
Beskrivelse :  Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til fem (5) betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes tre (3) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen. Hver reference bør indeholde: • En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance vedrørende: Levering af pc’er inkl. service og support hertil samt udførelse af tjenesteydelser i form af kundelager til kunden og assistance til udrulning af pc’er. • Den samlede kontraktsum (hvis muligt) • Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger. • Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år) Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søster-selskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder. Referencelisten må ikke overstige de fem (5) mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsor-tium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige fem (5), når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end fem (5) referencer, vil Ordregiver inddrage de fem (5) seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referen-cer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet). Energinet forbeholder sig ret til at kontakte de anførte kontaktpersoner.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Objektive regler og kriterier for deltagelse
Beskrivelse :  Hvis mere end 3 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, vil Ordregiver prækvalificere de 3 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, og således demonstrerer indgående erfaring med opgaver af tilsvarende indhold, kompleksitet, omfang og formål, særligt vedrørende: • Levering af Enterprise-pc’er inkl. service og support til pc’erne til kunder, som er lignende ordregiver. • Levering af tjenesteydelser i form af kundelager og assistance til udrulning af pc’er til kunder, som er lignende ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-22+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-18+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Se rammeaftalekontraktudkast
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form. Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Energinet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Energinet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Energinet
Organisation, der behandler tilbud :  Energinet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Energinet
Registreringsnummer :  28980671
Postadresse :  Tonne Kjærsvej 65
By :  Fredericia
Postnummer :  7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Indkøbsafdelingen - K
E-mail :  indkob@energinet.dk
Telefon :  +45 70102244
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  3779552
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsen Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  d52e2fad-298e-4ef2-90c2-3c7b012e1e2d -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-14Z 13:13:48Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00762319-2023
EUT-S-nummer :  242/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-15Z

Send til en kollega

0.047