23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredericia Kommune

Etablering og drift af ladestandere


Fredericia Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Fredericia Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Etablering og drift af ladestandere
Beskrivelse :  Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Identifikator for proceduren :  c26ef2b4-cb14-4dc2-8dae-1df3ea2ed1aa
Type af procedure :  Åben
Hovedpunkterne i proceduren :  Følger proceduren for et offentligt udbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  5
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  3
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Grøn lokationspakke
Beskrivelse :  Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  120 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Kommunen stiller krav om, at tilbudsgiverne udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til tilbudsindhentningen. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et. Følgende dokumentation vil være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest der er maksimalt 6 måneder gammel eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 7.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Minimum 2 referencer, der dokumenterer erfaring med etablering og drift af ladestandere inden for de seneste 3 år. Referencelisten bør indeholde: Oplysninger om projektejerne Udførelsestidspunkt, så det dokumenteres at ladestanderne er etableret og i drift. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at kontakte referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-26+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Fredericia Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Fredericia Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Lilla lokationspakke
Beskrivelse :  Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator :  2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  120 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Kommunen stiller krav om, at tilbudsgiverne udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til tilbudsindhentningen. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et. Følgende dokumentation vil være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest der er maksimalt 6 måneder gammel eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 7.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Minimum 2 referencer, der dokumenterer erfaring med etablering og drift af ladestandere inden for de seneste 3 år. Referencelisten bør indeholde: Oplysninger om projektejerne Udførelsestidspunkt, så det dokumenteres at ladestanderne er etableret og i drift. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at kontakte referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-26+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Fredericia Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Fredericia Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Orange lokationspakke
Beskrivelse :  Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator :  3
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  120 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Kommunen stiller krav om, at tilbudsgiverne udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til tilbudsindhentningen. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et. Følgende dokumentation vil være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest der er maksimalt 6 måneder gammel eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 7.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Minimum 2 referencer, der dokumenterer erfaring med etablering og drift af ladestandere inden for de seneste 3 år. Referencelisten bør indeholde: Oplysninger om projektejerne Udførelsestidspunkt, så det dokumenteres at ladestanderne er etableret og i drift. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at kontakte referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-26+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Fredericia Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Fredericia Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0004
Titel :  Rød lokationspakke
Beskrivelse :  Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator :  4
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  120 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Kommunen stiller krav om, at tilbudsgiverne udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til tilbudsindhentningen. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et. Følgende dokumentation vil være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest der er maksimalt 6 måneder gammel eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 7.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Minimum 2 referencer, der dokumenterer erfaring med etablering og drift af ladestandere inden for de seneste 3 år. Referencelisten bør indeholde: Oplysninger om projektejerne Udførelsestidspunkt, så det dokumenteres at ladestanderne er etableret og i drift. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at kontakte referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-26+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Fredericia Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Fredericia Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0005
Titel :  Sort lokationspakke
Beskrivelse :  Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator :  5
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  120 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Kommunen stiller krav om, at tilbudsgiverne udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til tilbudsindhentningen. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et. Følgende dokumentation vil være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest der er maksimalt 6 måneder gammel eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 7.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Minimum 2 referencer, der dokumenterer erfaring med etablering og drift af ladestandere inden for de seneste 3 år. Referencelisten bør indeholde: Oplysninger om projektejerne Udførelsestidspunkt, så det dokumenteres at ladestanderne er etableret og i drift. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: Udvælgelse. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at kontakte referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-26+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Fredericia Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Fredericia Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Fredericia Kommune
Registreringsnummer :  ORG-69116418
Postadresse :  Gothersgade 20
By :  Fredericia
Postnummer :  7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jesper Bonde
Telefon :  22387063
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  770651b0-9c46-4ef8-bca9-8ff2026be2b4 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-15Z 10:00:36Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00765940-2023
EUT-S-nummer :  243/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-18Z

Send til en kollega

0.047