23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Tårnbyforsyning Varme A/S

Rammeaftale om energimålere


Tårnbyforsyning Varme A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Tårnbyforsyning Varme A/S
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale om energimålere
Beskrivelse :  Ifm. den igangværende udrulning af fjernvarme i Tårnby Kommune har Tårnbyforsyning Varme A/S behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Tårnby Kommune. Ligeledes forventes det, at Tårnby Forsyning Dragør fjernvarme A/S vil få et behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Dragør Kommune ifm. den forventede forestående udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Formålet med nærværende udbud er således at udbyde og indgå en rammeaftale om energimålere, hvor aftaleparterne udgør den vindende tilbudsgiver og Tårnbyforsyning Varme A/S, og hvor Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S har option på at deltage som trækningsberettiget på rammeaftalen i dennes løbetid. Nærværende udbud omfatter således en hovedleverance på ca. 5.300 energimålere til Tårnbyforsyning Varme A/S og en option på ca. 2.900 Energimålere til Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S. Rammeaftalen har en løbetid på 4 år med en option for ordregiver om forlængelse i yderligere fire gange et år. Der vil blive tildelt én rammeaftale til én leverandør. Rammeaftalen er uopsigelig for både Ordregiver og leverandøren i fire år fra ikrafttrædelsen. Rammeaftalen løber således i fire år med mulighed for forlængelse i fire gange ét år. Rammeaftalen forlænges uden varsel, medmindre Ordregiver giver den vindende tilbudsgiver meddelelse om andet. Rammeaftalen er eksklusiv, og Ordregiver forpligter sig således til at aftage sit totale behov for energimålere omfattet af rammeaftalen fra Leverandøren i hele Rammeaftalens løbetid. Der gælder dog ingen forpligtelse for ordregiver til at aftage en minimumsmængde. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.
Identifikator for proceduren :  89adc57b-0bec-4f17-912b-0d95aa991f1f
Intern identifikator :  71350
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Rammeaftalen udbydes som et offentligt udbud efter art. 45 i Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014) som implementeret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester, som ændret ved Bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022 (Implementeringsbekendtgørelsen). Dvs., at alle interesserede økonomiske aktører kan indgive et tilbud og dermed vil indgå i tilbudsevalueringen, forudsat tilbudsgiveren ikke er omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde samt at tilbudsgiveren opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed. Rammeaftalen tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Der henvises til afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38551000 Energimålere
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Gemmas Alle 39
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Den valgte leverandør skal foretage levering til ordregiver på det af ordregiver anviste sted på adressen: Gemmas Alle 39 2770 Kastrup eller på enhver anden adresse og sted, som ordregiver måtte specificere i rammeaftalens løbetid.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  12,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  ESPD, støttende enheder, konsortier og underleverandører: Tilbudsgiver skal afgive oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed, hvilket sker digitalt via udbudsplatformen (EU-Supply), til foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, samt til foreløbig opfyldelse af ordregives krav til egnethed. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver udfylder det fælleseuropæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers ”egenerklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Tilbudsgiver, evt. konsortiedeltagere og/eller evt. støttende virksomheder skal underskrive deres respektive ESPD’er. Såfremt et afleveret ESPD ikke er underskrevet, tager ordregiver forbehold for at lade dette berigtige, jf. art. 76, stk. 4 i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Besvarelsen af ESPD-dokumentet foregår som den øvrige tilbudsgivning via EU-Supply. Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må ikke være omfattet af nogle af de obligatoriske udelukkelsesgrunde eller nogle af de valgte frivillige udelukkelsesgrunde, der er anført nedenfor, jf. udbudslovens §§ 134 a-137, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.), nr. 3 (konkurrencefordrejende aftaler). Ordregiver vil under overholdelse af proportionalitetsprincippet foretage vurderingen af, hvorvidt tilbudsgivere eller evt. støttende enheder er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis Ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Til vurdering af en økonomisk aktørs dokumentation af pålidelighed vil ordregiver indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Konkurs :  En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Korruption :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Tvangsakkord uden for konkurs :  En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er under tvangsakkord eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Svig :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Insolvens :  En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er under insolvens- eller likvidationsbehandling, eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Aktiver, der administreres af en kurator :  En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgerens eller tilbudsgiverens aktiver administreres af en kurator eller af retten, eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene, de fastsatte minimumskrav til egnethed eller udvælgelsen.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgerens eller tilbudsgiverens erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Betaling af skatter og afgifter :  Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter eller afgifter i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Som bevis for at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, kan der på ordregivers anmodning fremlægges følgende: 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden, eller 2) et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver eller en evt. støttende enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder tilbudsgivers eller en evt. støttende enheds land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 3 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale om energimålere
Beskrivelse :  Ifm. den igangværende udrulning af fjernvarme i Tårnby Kommune har Tårnbyforsyning Varme A/S behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Tårnby Kommune. Ligeledes forventes det, at Tårnby Forsyning Dragør fjernvarme A/S vil få et behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Dragør Kommune ifm. den forventede forestående udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Formålet med nærværende udbud er således at udbyde og indgå en rammeaftale om energimålere, hvor aftaleparterne udgør den vindende tilbudsgiver og Tårnbyforsyning Varme A/S, og hvor Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S har option på at deltage som trækningsberettiget på rammeaftalen i dennes løbetid. Nærværende udbud omfatter således en hovedleverance på ca. 5.300 energimålere til Tårnbyforsyning Varme A/S og en option på ca. 2.900 Energimålere til Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S. Rammeaftalen har en løbetid på 4 år med en option for ordregiver om forlængelse i yderligere fire gange et år. Der vil blive tildelt én rammeaftale til én leverandør. Rammeaftalen er uopsigelig for både Ordregiver og leverandøren i fire år fra ikrafttrædelsen. Rammeaftalen løber således i fire år med mulighed for forlængelse i fire gange ét år. Rammeaftalen forlænges uden varsel, medmindre Ordregiver giver den vindende tilbudsgiver meddelelse om andet. Rammeaftalen er eksklusiv, og Ordregiver forpligter sig således til at aftage sit totale behov for energimålere omfattet af rammeaftalen fra Leverandøren i hele Rammeaftalens løbetid. Der gælder dog ingen forpligtelse for ordregiver til at aftage en minimumsmængde. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.
Intern identifikator :  71350
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38551000 Energimålere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S (CVR-nr.: 44 18 58 65) har option på at tiltræde som trækningsberettiget på rammeaftalen. Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S kan på et hvilken som helst tidspunkt i rammeaftalens løbetid vælge at tiltræde rammeaftalen som trækningsberettiget, hvormed Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S indtræder i rammeaftalen på samme vilkår som gælder for Tårnbyforsyning Varme A/S. Såfremt Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S vælger at tiltræde Rammeaftalen som trækningsberettiget, skal dette ske med et varsel på tre måneder, som skal afgives skriftligt overfor leverandøren. Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S’ mulige behov er samlet anslået til i alt at udgøre 2.900 energimålere i rammeaftalens løbetid. Idet Tårnbyforsyning Varme A/S’ forventede behov samlet er anslået til i alt at udgøre 5.300 energimålere i rammeaftalens løbetid, vil det for rammeaftalen totale anslåede behov udgøre i alt 8.200 energimålere, såfremt Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S vælger at tiltræde rammeaftalen som trækningsberettiget.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Gemmas Alle 39
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Den valgte leverandør skal foretage levering til ordregiver på det af ordregiver anviste sted på adressen: Gemmas Alle 39 2770 Kastrup eller på enhver anden adresse og sted, som ordregiver måtte specificere i rammeaftalens løbetid.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Rammeaftalen løber i fire år. Ordregiver kan herefter forlænge Rammeaftalen i fire gange ét år. Efter udløbet af det fjerde år og indtil udløbet af rammeaftalens ottende år forlænges rammeaftalen automatisk løbende og uden varsel i et år ad gangen, medmindre ordregiver giver leverandøren meddelelse om andet. Såfremt ordregiver ønsker, at rammeaftalen ikke skal forlænges, skal ordregiver meddele dette til leverandøren senest to måneder før udløb af rammeaftalen. Modtager leverandøren ikke en meddelelse fra ordregiver om, at rammeaftalen ikke forlænges, da forlænges rammeaftalen automatisk og uden varsel med et år.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  12,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  ESPD, støttende enheder, konsortier og underleverandører: Tilbudsgiver skal afgive oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed, hvilket sker digitalt via udbudsplatformen (EU-Supply), til foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, samt til foreløbig opfyldelse af ordregives krav til egnethed. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver udfylder det fælleseuropæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers ”egenerklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Tilbudsgiver, evt. konsortiedeltagere og/eller evt. støttende virksomheder skal underskrive deres respektive ESPD’er. Såfremt et afleveret ESPD ikke er underskrevet, tager ordregiver forbehold for at lade dette berigtige, jf. art. 76, stk. 4 i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Besvarelsen af ESPD-dokumentet foregår som den øvrige tilbudsgivning via EU-Supply. Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må ikke være omfattet af nogle af de obligatoriske udelukkelsesgrunde eller nogle af de valgte frivillige udelukkelsesgrunde, der er anført nedenfor, jf. udbudslovens §§ 134 a-137, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.), nr. 3 (konkurrencefordrejende aftaler). Ordregiver vil under overholdelse af proportionalitetsprincippet foretage vurderingen af, hvorvidt tilbudsgivere eller evt. støttende enheder er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis Ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Til vurdering af en økonomisk aktørs dokumentation af pålidelighed vil ordregiver indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årlig omsætning
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de tre seneste disponible regnskabsår har haft en samlet årlig omsætning på mindst DKK 20 mio. i hvert regnskabsår. Ved de ”tre seneste disponible regnskabsår" forstås de tre seneste regnskaber afsluttet forud for indgivelse af tilbud i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgivers regnskabsaflæggelse. Følgende dokumentation for skal fremsendes, når Ordregiver anmoder herom, hvilket Ordregiver kan gøre på ethvert tidspunkt af udbudsprocessen og skal gøre før endelig beslutning om tildeling af Rammeaftalen til den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen: Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår, herunder fx via fremlæggelse af årsregnskaber for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår eller uddrag heraf, eller via en oversigt over relevante nøgletal for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår attesteret af tilbudsgivers ledelse eller revisor. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger. Tilbudsgiver skal angive, hvorvidt og hvordan Ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger gennem en national database og således kan få direkte adgang til den krævede dokumentation. Tilbudsgiver er ikke forpligtiget til at fremlægge erklæringerne, når Ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de tre seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert regnskabsår. Ved de ”tre seneste disponible regnskabsår" forstås de tre seneste regnskaber afsluttet forud for indgivelse af tilbud i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgivers regnskabsaflæggelse. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Følgende dokumentation skal fremsendes, når Ordregiver anmoder herom, hvilket Ordregiver kan gøre på ethvert tidspunkt af udbudsprocessen og skal gøre før endelig beslutning om tildeling af Rammeaftalen til den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen: Erklæring om tilbudsgivers soliditetsgrad for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår, herunder fx via fremlæggelse af årsregnskaber for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår eller uddrag heraf - såfremt soliditetsgraden fremgår af årsrapporterne, eller kan udledes af oplysningerne i årsrapporterne - eller via en oversigt over relevante nøgletal for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår attesteret af tilbudsgivers ledelse eller revisor. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger. Tilbudsgiver skal angive, hvorvidt og hvordan Ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger gennem en national database og således kan få direkte adgang til den krævede dokumentation. Tilbudsgiver er ikke forpligtiget til at fremlægge erklæringerne, når Ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Sammenlignelige leverancer/referencer
Beskrivelse :  Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver kan dokumentere to i forhold til Rammeaftalen ”sammenlignelige leverancer/referencer”, udført indenfor de seneste tre år forud for til-budsfristens udløb. Ved ”sammenlignelige referencer/leverancer” forstås: Referencer der omfatter levering af energimålere af samme art som de af udbuddet omfattede energimålere i et omfang enten til en samlet værdi på mindst DKK 2 mio., eller leveret samlet mindst 1.000 energimålere til samme kunde i mindst 2 sammenhængende år. Referencer på leverancer udført i 2 sammenhængende år kan omfatte leverancer foretaget mere end tre år forud for tilbudsfristens udløb, men der skal i så fald være foretaget mindst én leverance indenfor de seneste tre år forud for tilbudsfristens udløb.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-18+01:00 00:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-24+01:00 09:00:00+01:00
Sted :  København
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Rammeaftalen indeholder vilkår om bod i afsnit 14.2. Rammeaftalen indeholder krav om forsikringsdækning i afsnit 12.1, hvorefter Leverandøren er forpligtet til at have professionel produktansvarsforsikring samt erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst DKK 10 mio. i dækningsomfang i skade pr. skade pr. forsikringsår. Rammeaftalens afsnit 2.3 indeholder vilkår om, at leverandøren og en evt. producent af energimålerne omfattet af rammeaftalen skal være certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001 eller tilsvarende, og efter miljøledelsesstandarden ISO 14001 eller tilsvarende. Rammeaftalen indeholder vilkår om, at leverandøren yder 2 års garanti på energimålerne omfattet af rammeaftalen, jf. rammeaftalens afsnit 7.2. Rammeaftalen er bilagt et bilag D om "Arbejds- og uddannelsesmæssige klausuler i TÅRNBYFORSYNING".
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Afregningen sker månedsvis bagud med betalingsfrist på løbende måned +30 arbejdsdage. Der henvises til rammeaftalens bestemmelser om fakturering.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Evt. klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Tårnbyforsyning Varme A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Tårnbyforsyning Varme A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Tårnbyforsyning Varme A/S
Organisation, der behandler tilbud :  Tårnbyforsyning Varme A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Tårnbyforsyning Varme A/S
Registreringsnummer :  32667740
Postadresse :  Gemmas Alle 39
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Linda Rebien
Telefon :  +45 32462030
Internetadresse :  https://taarnbyforsyning.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  00000000
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S
Registreringsnummer :  44185865
Postadresse :  Gemmas Alle 39
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Linda Rebien
Telefon :  +45 32462030
Internetadresse :  https://taarnbyforsyning.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  9a556c53-4610-4cf6-a8de-cd203ef35744 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-14Z 15:58:07Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00766178-2023
EUT-S-nummer :  243/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-18Z

Send til en kollega

0.048