23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Annullation af udbud - Service Management System


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Annullation af udbud - Service Management System
Beskrivelse :  Kontrakten omfatter implementering, uddannelse, drift, support og vedligeholdelse af IT løsningen ”Service Management System". Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver tilbud på tilpasset standardsoftware, som kan imødekomme Ordregivers behov for systemunderstøttelse af Service Management relaterede opgaver. Løsningen skal indgå i Ordregivers FM-Portal. Ordregiver har pga. fejl i udbudsmaterialet set sig nødsaget til at annullere udbudsproceduren. Ordregiver har angivet et forkert minimumskrav i egnethedskriterierne. Ordregiver retter fejlen og fremsender en ny udbudsbekendtgørelse.
Identifikator for proceduren :  ad8ea5b9-22ad-4297-bf41-7d7e02da3911
Intern identifikator :  2023-0322918
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbud med forhandling - Annulleret på grund af fejl i udbudsmaterialet.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Ordregiver fremsender ny udbudsbekendtgørelse d. 15. december 2023, hvorefter en ny udbudsprocedure opstartes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Annullation af udbud - Service Management System
Beskrivelse :  Ordregiver har pga. fejl i udbudsmaterialet set sig nødsaget til at annullere udbudsproceduren. Ordregiver har angivet et forkert minimumskrav i egnethedskriterierne. Ordregiver retter fejlen og fremsender en ny udbudsbekendtgørelse.
Intern identifikator :  2023-0322918
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Leverandøren skal tilbyde 4 optioner, hvor der i særskilte moduler til Service Management Systemet kan tilgås funktionalitet til understøttelse af udførelse af bygningssyn, helpdesk, indkøbsstyring og økonomistyring. Derudover skal leverandøren tilbyde 2 optioner på udvikling af integrationer. Dette omfatter en option på udvikling af integration til ordregivers journaliseringssystem samt en option på udvikling af integration til ordregivers økonomisystem. I alt er der 6 optioner.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Med et varsel på mindst tre måneder til udgangen af kontraktperioden kan Kunden ved Meddelelse på uændrede vilkår forlænge Kontrakten af 2 omgange med 12 måneder, således at Kontrakten maksimalt kan forlænges med 24 måneder. Kontraktens varighed inklusiv optioner er 72 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  755564-2023
Yderligere oplysninger :  Ordregiver fremsender ny udbudsbekendtgørelse d. 15. december 2023, hvorefter en ny udbudsprocedure opstartes.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  På baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 3a (Tilbudsliste) opgør Ordregiver en samlet evalueringsteknisk pris, som danner grundlag for evalueringen af underkriteriet pris. Den evalueringstekniske tilbudspris omregnes til point. Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.3.3 for model til omregning af pris til point. Den samlede evalueringstekniske pris vægtes med i alt 35 % i den samlede evaluering af bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  35
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Funktionelle krav
Beskrivelse :  Evaluering af underkriteriet ”Funktionelle krav” sker på grundlag af Tilbudsgivers besvarelse af bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) og bilag 13a (Uddannelseskoncept). bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) omhandler Ordregivers krav til løsningens funktionalitet. Tilbudsgiver skal besvare op til flere informationskrav, konkurrencekrav og optioner. Besvarelsen af bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) afsnit 3 til 5 vægtes med 70 % i kriteriet "funktionelle krav". Besvarelsen af bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) afsnit 6 (Optioner) vægtes med 10 % i kriteriet "funktionelle krav". bilag 13a (Uddannelseskoncept) består af Tilbudsgivers løsning til uddannelse af Ordregivers brugere af løsningen. Besvarelsen af uddannelseskoncept vægtes med 20 % i kriteriet "funktionelle krav". Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.2 for uddybning af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  35
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Non-Funktionelle krav
Beskrivelse :  Evaluering af underkriteriet ”Non-Funktionelle krav” sker på grundlag af Tilbudsgivers besvarelse af bilag 1 (Tidsplan), bilag 2a (Kravspecifikation (Non-funktionelle krav)) og bilag 8 (Intern test og prøver). Tilbudsgiver skal i Bilag 1a (Detaljeret tidsplan) udarbejde en detaljeret tidsplan, jf. de angivne krav i Bilag 1 (Tidsplan), med en plan for afklaringsfase, implementering og idriftsættelse af Løsningen hos Ordregiver. Besvarelsen af Bilag 1a (Detaljeret tidsplan vægtes med 5 % i kriteriet "non-funktionelle krav". bilag 2a (Kravspecifikation (Non-funktionelle krav)) omhandler Ordregivers krav af non-funktionel karakter til den ønskede Service Management løsning. Tilbudsgiver skal besvare op til flere informationskrav og konkurrencekrav. Besvarelsen af de non-funktionelle krav vægtes med 80 % i kriteriet "non-funktionelle krav". Bilag 8 (Intern test og prøver) indeholder Ordregivers krav til afprøvning af Løsningen og som Tilbudsgiver skal besvare ved at udarbejde en teststrategi. Tilbudsgiver skal i Bilag 8a (Leverandørens teststrategi) beskrive teststrategien. Besvarelsen af Bilag 8 (Intern test og prøver) vægtes med 15 % i kriteriet "non-funktionelle krav". Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.3 for uddybning af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Brugervenlighed
Beskrivelse :  Brugervenlighed omfatter en gennemførsel af brugervenlighedstest. Efter Tilbudsgivers afgivelse af indledende tilbud gennemfører Ordregiver to brugervenlighedstests: Test 1, som udføres af Ordregivers brugere i et live miljø. Test 2, som foregår ved Leverandørens gennemgang (i live miljø) af en række specificerede arbejdsgange med efterfølgende vurdering. Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.4 for uddybning af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer :  64942212
Afdeling :  Økonomiforvaltningen
Postadresse :  Borups Allé 177
By :  København NV
Postnummer :  2400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rawand Sabir
E-mail :  l80j@kk.dk
Telefon :  +45 33663366
Internetadresse :  https://www.kk.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  d03287a6-c238-4286-9b36-4a60c15b3b67 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-15Z 10:50:27Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00766268-2023
EUT-S-nummer :  243/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-18Z

Send til en kollega

0.047