23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Prækvalifikation til udbud af kontrakt om Service Management System


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Prækvalifikation til udbud af kontrakt om Service Management System
Beskrivelse :  Kontrakten omfatter implementering, uddannelse, drift, support og vedligeholdelse af IT løsningen ”Service Management System". Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver tilbud på tilpasset standardsoftware, som kan imødekomme Ordregivers behov for systemunderstøttelse af Service Management relaterede opgaver. Løsningen skal indgå i Ordregivers FM-Portal. Løsningen skal understøtte ca. 500 medarbejdere, som på daglig basis beskæftiger sig med Service Management relaterede opgaver, samt ca. 250 eksterne teknikere og rådgivere, som skal registrere, indrapportere og dokumentere deres arbejde og data i Løsningen. Udover at Løsningen skal understøtte ordregivers Service Management relaterede opgaver, skal Løsningen også kunne understøtte udarbejdelse og overholdelse af DKV-planer.Løsningen indgår i Ordregivers strategi for en fælles FM-platform, som skal dække ordregivers behov for systemunderstøttelse af Facility Management opgaver.
Identifikator for proceduren :  95eeb0f6-a94a-4206-a1df-9f3bfbd9ac77
Tidligere bekendtgørelse :  00660415-2023
Intern identifikator :  2023-0322918
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet er omfattet af afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) med senere ændringer. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at interesserede økonomiske aktører ansøger om at blive prækvalificeret til at afgive et indledende tilbud, som efterfølgende kan danne grundlag for en forhandling. Se Dokument A (Udbudsbetingelser) for flere oplysninger om proceduren.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Borups Alle 177
By :  København NV
Postnummer :  2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  8,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af udbudslovens § § 134a, 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 2 og 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver vurderer at den udbudte genstand ikke er egnet til grønne krav. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsproceduren.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, ogd) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Prækvalifikation til udbud af kontrakt om Service Management System
Beskrivelse :  Kontrakten omfatter implementering, uddannelse, drift, support og vedligeholdelse af IT løsningen ”Service Management System". Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver tilbud på tilpasset standardsoftware, som kan imødekomme Ordregivers behov for systemunderstøttelse af Service Management relaterede opgaver. Løsningen skal indgå i Ordregivers FM-Portal.
Intern identifikator :  2023-0322918
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Leverandøren skal tilbyde 4 optioner, hvor der i særskilte moduler til Service Management Systemet kan tilgås funktionalitet til understøttelse af udførelse af bygningssyn, helpdesk, indkøbsstyring og økonomistyring. Derudover skal leverandøren tilbyde 2 optioner på udvikling af integrationer. Dette omfatter en option på udvikling af integration til ordregivers journaliseringssystem samt en option på udvikling af integration til ordregivers økonomisystem. I alt er der 6 optioner.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Borups Alle 177
By :  København NV
Postnummer :  2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Med et varsel på mindst tre måneder til udgangen af kontraktperioden kan Kunden ved Meddelelse på uændrede vilkår forlænge Kontrakten af 2 omgange med 12 måneder, således at Kontrakten maksimalt kan forlænges med 24 måneder. Kontraktens varighed inklusiv optioner er 72 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  8,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  I forbindelse med kontraktens udløb forventer Ordregiver at gennemføre et nyt udbud til genanskaffelse af kontrakten. Kontrakten udløber efter 48 måneder, dog med mulighed for forlængelse af 2 gange 12 måneder.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  755564-2023
Yderligere oplysninger :  Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af udbudslovens § § 134a, 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 2 og 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver vurderer at den udbudte genstand ikke er egnet til grønne krav. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsproceduren.
5.1.7  Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud :  Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgers gennemsnitlige (middeltal) omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 4.000.000,00 (ekskl. moms).
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Specifik årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Etablering af virksomhed
Beskrivelse :  Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøger skal være dækket af en erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse :  For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse :  Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse :  Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse :  Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse :  Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse :  Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøger skal inden for de seneste 3 år have implementeret, driftet og vedligeholdt en IT-løsning til administration af bygningstekniske anlæg hos minimum 3 sammenlignelige kunder. IT-løsningen skal have registreret følgende oplysninger hos hver af de minimum 3 sammenlignelige kunder: Registrering af minimum 20 bygninger i Løsningen. Det er en fordel, hvis bygningsporteføljen er sammenlignelig med Ordregivers bygningsportefølje, som består af kommunale ejendomme herunder f.eks. botilbud, daginstitutioner, kontorbygninger, plejehjem og skoler. Registrering af minimum 10 forskellige bygningstekniske installationer. Registrering af minimum 100 serviceopgaver på årlig basis. Registrering af brandtekniske installationer, ventilationsanlæg og elevatorer Registrering af serviceaftaler på flere forskellige fagentrepriser Ordregiver vil ved udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på ansøgernes mest relevante referencer ud fra nedenstående betragtninger: At referencen i højest mulig grad svarer til beskrivelsen af Kontraktens genstand som beskrevet i Dokument A (udbudsbetingelser) pkt. 3 I hvor høj grad de konkrete referencekunder har en størrelse og kompleksitet svarende til Ordregivers. At Ansøger har registreret et højt antal bygninger i Løsningen hos referencekunden. I hvor høj grad den registrerede bygningsportefølje er sammenlignelig med Ordregivers bygningsportefølje. At Ansøger har registreret et højt antal bygningstekniske installationer (også kaldet ”bygningsdele”, se Bilag 2) i Løsningen hos referencekunden. At Ansøger har registreret et højt antal serviceaftaler i Løsningen hos referencekunden. Følgende momenter vil ligeledes blive tillagt vægt ved vurderingen af referencernes relevans: Kontraktværdien. Den samlede værdi af kontrakten mellem Ansøger og referencekunden. En høj kontraktværdi tillægges højere positiv betydning end en lavere kontraktværdi . At referencekunder er kommuner eller andre offentlige myndigheder.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud :  3
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tilladelse til kontrol
Beskrivelse :  For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse :  Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Andel i underleverance
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  På baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 3a (Tilbudsliste) opgør Ordregiver en samlet evalueringsteknisk pris, som danner grundlag for evalueringen af underkriteriet pris. Den evalueringstekniske tilbudspris omregnes til point. Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.3.3 for model til omregning af pris til point. Den samlede evalueringstekniske pris vægtes med i alt 35 % i den samlede evaluering af bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  35
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Funktionelle krav
Beskrivelse :  Evaluering af underkriteriet ”Funktionelle krav” sker på grundlag af Tilbudsgivers besvarelse af bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) og bilag 13a (Uddannelseskoncept). bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) omhandler Ordregivers krav til løsningens funktionalitet. Tilbudsgiver skal besvare op til flere informationskrav, konkurrencekrav og optioner. Besvarelsen af bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) afsnit 3 til 5 vægtes med 70 % i kriteriet "funktionelle krav". Besvarelsen af bilag 2 (Kravspecifikation (Funktionelle krav)) afsnit 6 (Optioner) vægtes med 10 % i kriteriet "funktionelle krav". bilag 13a (Uddannelseskoncept) består af Tilbudsgivers løsning til uddannelse af Ordregivers brugere af løsningen. Besvarelsen af uddannelseskoncept vægtes med 20 % i kriteriet "funktionelle krav". Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.2 for uddybning af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  35
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Non-Funktionelle krav
Beskrivelse :  Evaluering af underkriteriet ”Non-Funktionelle krav” sker på grundlag af Tilbudsgivers besvarelse af bilag 1 (Tidsplan), bilag 2a (Kravspecifikation (Non-funktionelle krav)) og bilag 8 (Intern test og prøver). Tilbudsgiver skal i Bilag 1a (Detaljeret tidsplan) udarbejde en detaljeret tidsplan, jf. de angivne krav i Bilag 1 (Tidsplan), med en plan for afklaringsfase, implementering og idriftsættelse af Løsningen hos Ordregiver. Besvarelsen af Bilag 1a (Detaljeret tidsplan vægtes med 5 % i kriteriet "non-funktionelle krav". bilag 2a (Kravspecifikation (Non-funktionelle krav)) omhandler Ordregivers krav af non-funktionel karakter til den ønskede Service Management løsning. Tilbudsgiver skal besvare op til flere informationskrav og konkurrencekrav. Besvarelsen af de non-funktionelle krav vægtes med 80 % i kriteriet "non-funktionelle krav". Bilag 8 (Intern test og prøver) indeholder Ordregivers krav til afprøvning af Løsningen og som Tilbudsgiver skal besvare ved at udarbejde en teststrategi. Tilbudsgiver skal i Bilag 8a (Leverandørens teststrategi) beskrive teststrategien. Besvarelsen af Bilag 8 (Intern test og prøver) vægtes med 15 % i kriteriet "non-funktionelle krav". Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.3 for uddybning af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Brugervenlighed
Beskrivelse :  Brugervenlighed omfatter en gennemførsel af brugervenlighedstest. Efter Tilbudsgivers afgivelse af indledende tilbud gennemfører Ordregiver to brugervenlighedstests: Test 1, som udføres af Ordregivers brugere i et live miljø. Test 2, som foregår ved Leverandørens gennemgang (i live miljø) af en række specificerede arbejdsgange med efterfølgende vurdering. Se udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.4 for uddybning af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-05+01:00 12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne :  https://my.mercell.com/permalink/218744958.aspx,
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-19+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-16Z 11:00:00Z
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode ansøgere eller tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ufuldstændige eller fejlbehæftede ansøgning eller tilbud ved at indsende relevante oplysninger eller dokumenter i overensstemmelse med udbudslovens § 159 stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Tilbudsgiver skal overholde Ordregivers krav vedrørende samfundsansvar i henhold til Bilag 16 (CSR-bilag). Tilbudsgiver skal også overholde arbejdsklausulen i Kontraktens pkt. 32 vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Ordregiver. ifølge artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Tilbudsgiver skal underskrive tro- og loveerklæring herom.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen :  Kontrakten indeholder en tavshedspligterklæring.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt :  Såfremt en gruppe af tilbudsgivere afgiver et tilbud skal disse indgå i et konsortium. Konsortiedeltagerne skal indgå aftale om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse over for Ordregiver.
Finansiel ordning :  Ordregivers betalingsbetingelser fremgår af kontraktens bilag 3 (priser og betalingsplan)
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: »Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der behandler tilbud :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer :  64942212
Afdeling :  Økonomiforvaltningen
Postadresse :  Borups Allé 177
By :  København NV
Postnummer :  2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rawand Sabir
E-mail :  l80j@kk.dk
Telefon :  +45 29168797
Internetadresse :  https://www.kk.dk/udbud
Køberprofil :  https://www.kk.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  656c75d3-033f-4395-8997-19b836020696 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-15Z 12:49:33Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00766428-2023
EUT-S-nummer :  243/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-18Z

Send til en kollega

0.062