23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af kontrakt om support, vedligehold og videreudvikling af kriminalforsorgens fagsystemer


Direktoratet for Kriminalforsorgen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Offentlig orden og sikkerhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af kontrakt om support, vedligehold og videreudvikling af kriminalforsorgens fagsystemer
Beskrivelse :  Ordregiver ønsker at udbyde support, vedligehold samt videreudvikling (Application Management ydelser) af en række udvalgte og relaterede IT-systemer i en samlet Systemportefølje. Systemporteføljen for fagsystemerne består af enkelte systemer til understøttelse af resocialiserende indsatser, sammenhængende klientforløb, klientsagsbehandling samt administrative funktioner inden for forretningsområdet. Der vil i kontraktperioden kunne tilføjes eller fjernes funktionalitet i Systemerne i Systemporteføljen, ligesom eksisterende Systemer vil kunne fjernes fra Systemporteføljen, og der vil kunne tilføjes systemer til Systemporteføljen.
Identifikator for proceduren :  3510fcd4-5af1-4b81-b661-04f9daa85f41
Intern identifikator :  23-15-0075
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Kun ansøgere der bliver prækvalificeret/udvalgt til at afgive tilbud, vil kunne afgive tilbud. Ordregiver henviser i øvrigt til prækvalifikations- og udbudsbetingelserne.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48800000 Informationssystemer og servere
Yderligere klassificering ( cpv ):  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212900 Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72240000 Systemanalyse og programmering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  26,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Jf. udbudslovens § 134a skal en ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Korruption :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 2. skal ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren er etableret. Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 1. skal ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42) Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 5. skal ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15) Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Svig :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 3. skal ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 6. skal ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1) Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Betaling af skatter og afgifter :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 4. skal ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21) Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af kontrakt om support, vedligehold og videreudvikling af kriminalforsorgens fagsystemer
Beskrivelse :  Ordregiver ønsker at udbyde support, vedligehold samt videreudvikling (Application Management ydelser) af en række udvalgte og relaterede IT-systemer i en samlet Systemportefølje. Systemporteføljen for fagsystemerne består af enkelte systemer til understøttelse af resocialiserende indsatser, sammenhængende klientforløb, klientsagsbehandling samt administrative funktioner inden for forretningsområdet. Der vil i kontraktperioden kunne tilføjes eller fjernes funktionalitet i Systemerne i Systemporteføljen, ligesom eksisterende Systemer vil kunne fjernes fra Systemporteføljen, og der vil kunne tilføjes systemer til Systemporteføljen.
Intern identifikator :  23-15-0075
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48800000 Informationssystemer og servere
Yderligere klassificering ( cpv ):  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212900 Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72240000 Systemanalyse og programmering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  9 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  4
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  26,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  126954-2023
Yderligere oplysninger :  Jf. udbudslovens § 134a skal en ordregiver udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  Mindstekrav: Ansøger skal have en gennemsnitlig, positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Se i øvrigt prækvalifikationsbetingelsernes punkt 7.1.B
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Omsætning
Beskrivelse :  Mindstekrav: Ansøger skal have en nettoomsætning på minimum 25 mio. DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Se i øvrigt prækvalifikationsbetingelsernes punkt 7.1.B
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Mindstekrav: Ansøger skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig soliditetsgrad større end 20 % beregnet på baggrund af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Se i øvrigt prækvalifikationsbetingelsernes punkt 7.1.B
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere tre (3) sammenlignelige referencer, som ansøger har udført i løbet af de seneste tre (3) år, beregnet fra ansøgningsfristen. Med sammenlignelig reference forstås en reference vedrørende levering af Application Management til kunder, der er sammenlignelige med Kunden, herunder f.eks. politi, kriminalforsorg, forsvar, eller andre højrisikobrancher. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer, herunder i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser af Application Management. Se i øvrigt prækvalifikationsbetingelsernes punkt 7.1.C
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-09+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-02-14+01:00
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Samtlige medarbejdere, der beskæftiger sig med løsningen af opgaven i henhold til nærværende kontrakt, skal kunne sikkerhedsgodkendes af Kunden, jf. Kontraktens punkt 32.2. Personer, der deltager i datarum for ansøgere, der er blevet anmodet om at afgive tilbud skal ligeledes sikkerhedsgodkendes.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Kontrakten indeholder bestemmelser om arbejdsklausul og sikkerhedsgodkendelse. Parterne skal i øvrigt sikre overholdelse af nationale forpligtelser vedr. screening af særlige økonomiske aftaler efter investeringsscreeningsloven. I forbindelse med investeringsscreeningsloven, vurderer Ordregiver, at den kontrakt, der indgås mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver som følge af dette udbud, kan udgøre en særlig økonomisk aftale efter investeringsscreeningslovens § 7. Dette betyder, at hvis den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, er en udenlandsk investor efter investeringsscreeningslovens regler, vil der være krav om, at den udenlandske investor forudgående skal ansøge om tilladelse til indgåelse af kontrakten (den særlige økonomiske aftale) hos Erhvervsstyrelsen, jf. investeringsscreeningslovens § 7. Det vil således være en betingelse, at Erhvervsstyrelsens tilladelse til indgåelse af aftalen foreligger, før kontrakten endeligt kan indgås.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen :  Samtlige medarbejdere, der beskæftiger sig med løsningen af opgaven i henhold til nærværende kontrakt, skal underskrive erklæring om fortrolighed, jf. Kontraktens punkt 32.1. Personer, der deltager i datarum for ansøgere, der er blevet anmodet om at afgive tilbud skal ligeledes underskrive erklæring om fortrolighed.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der behandler tilbud :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer :  53383211
Postadresse :  Strandgade 100
By :  København K
Postnummer :  1401
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mie Tjørnelund Thomsen
Telefon :  +45 72554352
Internetadresse :  https://kriminalforsorgen.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  0a99888b-c561-4d95-9c51-64d6854346a1 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-15Z 08:04:32Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00766982-2023
EUT-S-nummer :  243/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-18Z

Send til en kollega

0.047