23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af RIT (Regionernes Råstof-IT)


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Syddanmark
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Nordjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Bornholms Regionskommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af RIT (Regionernes Råstof-IT)
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker de fem regioner og Bornholms Regionskommune (Ordregiver) at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af regionernes RIT (Regionernes Råstof-IT) (efterfølgende angivet som "Systemet"). Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele samt en option: (a) Vedligeholdelsesdelen Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv. (b) Supportdelen Supportdelen omfatter løbende support til regionernes projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier: Generel support – dvs. support på de elementer af systemet, der er fælles for alle regionerne og finansieres af RIT-Samarbejdet. Lokal Support – dvs. support på regionale installationer af systemet. Lokal Support er omfattet af kontrakten, men finansieres af de enkelte regioner. (c) Videreudvikling Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af regionerne, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis regionerne i øvrigt ønsker at opgradere Systemet. (d) Drift Vært for og drift af en Kundes RIT-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som en region kan tilvælge.
Identifikator for proceduren :  392b4595-326e-474b-950c-c6febb9e2802
Intern identifikator :  353004
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Der forventes gennemført en forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på de indledende tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48610000 Databasesystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48614000 Dataregistreringssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72240000 Systemanalyse og programmering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72262000 Programmeludvikling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  24,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af de bedste og mest relevante referencer, som dokumenterer kompetencer og erfaring med: • Udvikling af Web applikationer ved brug af og anvendelse af .NET Framework 4.7.2 (MVC), som RIT-systemet pt. er udviklet i. • Udvikling af systemer som gør brug af Nemlogin med MitID til digital signering af dokumenter. • Udvikling af systemer som anvender sig af Digital Post. • Udvikling af GIS funktion i webapplikationer ved brug af Open Layer, MapServer og/eller GeoServer • Udvikling og vedligehold af systemer, som har integration til Datafordelerens ejerfortegnelse (fortrolig) • Udvikling og vedligehold af systemer, som har integration til CVR • Udvikling af brugerflader i overensstemmelse med statens design principper (se Det fælles design-system) samt overholdelse af Tilgængelighedsloven. Ved udvælgelsen lægges vægt på, at ansøger har en høj grad af erfaring med alle ovennævnte nævnte discipliner. Dokumentation: For ansøgere, der afgiver ansøgning som konsortium og for ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres udfyldt ESPD, for hver økonomisk aktør. Som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren ikke er udelukket efter udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, og for at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, skal ansøgeren med ansøgningen kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD. Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og de tre seneste årsregnskaber. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2. Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke er vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt pga. ydelsens karakter, størrelse og grænsefladeproblematikker. Region Syddanmark er den ansvarlige part for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, mens eventuel kontrakt vil skulle indgås med Ordregiver (alle seks regioner (de fem regioner og Bornholms regionskommune).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Korruption :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Svig :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Insolvens :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  jf. udbudslovens § 136, nr. 3
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  jf. udbudslovens § 134 a
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  jf. udbudslovens § 136, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  jf. udbudslovens § 136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  jf. udbudslovens § 136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag :  jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af RIT (Regionernes Råstof-IT)
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker de fem regioner og Bornholms Regionskommune (Ordregiver) at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af regionernes RIT (Regionernes Råstof-IT) (efterfølgende angivet som "Systemet"). Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele samt en option: (a) Vedligeholdelsesdelen Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv. (b) Supportdelen Supportdelen omfatter løbende support til regionernes projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier: Generel support – dvs. support på de elementer af systemet, der er fælles for alle regionerne og finansieres af RIT-Samarbejdet. Lokal Support – dvs. support på regionale installationer af systemet. Lokal Support er omfattet af kontrakten, men finansieres af de enkelte regioner. (c) Videreudvikling Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af regionerne, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis regionerne i øvrigt ønsker at opgradere Systemet. (d) Drift Vært for og drift af en Kundes RIT-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som en region kan tilvælge.
Intern identifikator :  353004
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48610000 Databasesystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48614000 Dataregistreringssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72240000 Systemanalyse og programmering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72262000 Programmeludvikling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Drift: Vært for og drift af en Kundes RIT-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som en region kan tilvælge.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  24,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af de bedste og mest relevante referencer, som dokumenterer kompetencer og erfaring med: • Udvikling af Web applikationer ved brug af og anvendelse af .NET Framework 4.7.2 (MVC), som RIT-systemet pt. er udviklet i. • Udvikling af systemer som gør brug af Nemlogin med MitID til digital signering af dokumenter. • Udvikling af systemer som anvender sig af Digital Post. • Udvikling af GIS funktion i webapplikationer ved brug af Open Layer, MapServer og/eller GeoServer • Udvikling og vedligehold af systemer, som har integration til Datafordelerens ejerfortegnelse (fortrolig) • Udvikling og vedligehold af systemer, som har integration til CVR • Udvikling af brugerflader i overensstemmelse med statens design principper (se Det fælles design-system) samt overholdelse af Tilgængelighedsloven. Ved udvælgelsen lægges vægt på, at ansøger har en høj grad af erfaring med alle ovennævnte nævnte discipliner. Dokumentation: For ansøgere, der afgiver ansøgning som konsortium og for ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres udfyldt ESPD, for hver økonomisk aktør. Som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren ikke er udelukket efter udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, og for at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, skal ansøgeren med ansøgningen kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD. Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og de tre seneste årsregnskaber. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2. Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke er vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt pga. ydelsens karakter, størrelse og grænsefladeproblematikker. Region Syddanmark er den ansvarlige part for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, mens eventuel kontrakt vil skulle indgås med Ordregiver (alle seks regioner (de fem regioner og Bornholms regionskommune).
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Nettoomsætning
Beskrivelse :  Ansøger skal opfylde følgende krav: Nettoomsætning på minimum kr. 30.400.000 i gennemsnit over de seneste 3 disponible årsregnskab.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Ansøger skal opfylde følgende krav: Soliditetsgrad på 15 % i det seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Det er et krav, at ansøgeren har minimum 1 reference omfattende følgende ydelser: 1. Udvikling af Web applikationer ved brug af og anvendelse af .NET Framework og .NET. 2. Udvikling af systemer som gør brug af Nemlogin med MitID til identifikation af brugeren. 3. Udvikling af systemer som anvender sig af Digital Post. 4. Udvikling af GIS funktion i webapplikationer til brug for registrering af stedfæstelser, samt udvikling af konfliktanalyse-algoritmer ved brug af GIS funktion. 5. Udvikling og vedligehold af systemer, som bruger fælles-offentlige data og integrerer med f.eks. DMP, Datafordeleren, Dataforsyningen, CVR. 6. Udvikling af brugerflader i overensstemmelse med statens design principper (se Det fælles designsystem) samt overholdelse af Tilgængelighedsloven. Det er ikke et krav, at alle seks ovenstående elementer er indeholdt i en og samme reference. An-søger skal blot have 1 reference for hver af de ovennævnte elementer. Ansøger bedes med brug af nedenstående angivne overskrifter/emner og i nævnte rækkefølge for hver reference oplyse følgende i ESPD: · Periode: Startdato og slutdato for opgavens udførelse. Ved slutdato forstås dato er release. · Kunde: Hvem har rekvireret opgaven (maks 100 tegn) · Beskrivelse af opgaven: Hvilken overordnet opgave er løst. (maks 3000 tegn) · Elementer: Præcis angivelse af, hvilke/hvilket af de ovenstående seks elementer, referencen omfatter. (max 2000 tegn) Referencerne skal være udført (vurderet ud fra dato for releaset) inden for de seneste tre år fra tidspunktet for ansøgningsfristen. Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor tilbudsgiver har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencen omfattede arbejde. Ansøger skal angive sin/sine reference(r) i ESPD’et. Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Samarbejdsorganisation
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leverancesikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-19+01:00 23:59:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der henvises til kontrakten med bilag.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt 8. Organisationer.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud :  Region Syddanmark
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Syddanmark
Registreringsnummer :  29190909
Postadresse :  Damhaven 12
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Hans Christian Ries
Telefon :  +45 29201561
Internetadresse :  https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Telefon :  +45 29201561
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Postadresse :  Alléen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Telefon :  +45 29201561
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Postadresse :  Skottenborg 26
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
Telefon :  +45 29201561
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
Postadresse :  Niels Bohrs Vej 30
By :  Aalborg Øst
Postnummer :  9220
Land :  Danmark
Telefon :  +45 29201561
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  Bornholms Regionskommune
Registreringsnummer :  26696348
Postadresse :  Landemærket 26
By :  Rønne
Postnummer :  3700
Land :  Danmark
Telefon :  +45 29201561
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0009
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e24ae44b-619c-4c56-9534-a799d5e6f53e -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-15Z 15:13:57Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00769639-2023
EUT-S-nummer :  244/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-19Z

Send til en kollega

0.047