23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS
Beskrivelse :  DTU ønsker at indkøbe it-konsulentydelser til Programmet for Nyt SIS. Programmet Nyt SIS består af 7 danske universiteter (KU, DTU, SDU, ITU, RUC, AAU og CBS), som har etableret et fælles program for anskaffelse og implementering af et nyt fælles studieadministrativt system til erstatning af det eksisterende system ”STADS/DANS”. DTU har til hensigt at bestille it-konsulenter inden for ydelsesområderne: 1) Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering 2) Projekt- og programledelse 3) Databehandling 4) Test
Identifikator for proceduren :  8ebc6082-8abb-415c-9772-b3fcef53e62b
Intern identifikator :  3
Type af procedure :  Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312320 Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
Yderligere klassificering ( cpv ):  72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  73220000 Konsulentvirksomhed inden for udvikling
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  33,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  50,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  2
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS (Delaftale 1)
Beskrivelse :  Programmet Nyt SIS består af 7 danske universiteter (KU, DTU, SDU, ITU, RUC, AAU og CBS), som har etableret et fælles program for anskaffelse og implementering af et nyt fælles studieadministrativt system til erstatning af det eksisterende system ”STADS/DANS”. Programmet er organisatorisk placeret hos DTU. DTU ønsker med rammeaftalen at fastsætte vilkårene for Kundens bestilling og leverandørens levering af it-konsulentydelser i forbindelse med programmet Nyt SIS. Kunden har til hensigt at bestille it-konsulenter inden for ydelsesområderne: 1) Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering, 2) Projekt- og programledelse, 3) Databehandling.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312320 Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
Yderligere klassificering ( cpv ):  72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  73220000 Konsulentvirksomhed inden for udvikling
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Rammeaftalen har virkning fra datoen for den sidste underskrift. Rammeaftalen udløber uden varsel 2 år efter datoen for sidste underskrift, medmindre DTU vælger at gøre brug af muligheden for forlængelse. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen på samme betingelser med 1 år. Forlængelse kan foretages 2 gange i alt. DTU skal give meddelelse til Leverandøren, såfremt Rammeaftalen ønskes forlænget senest 30 kalenderdage inden udløbet af Rammeaftalen.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  25,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  37,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav at Ansøger angiver sin soliditetsgrad (i DKK) for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår. Såfremt referencerne mellem flere ansøgninger ikke kan adskilles fra hinanden i DTU’s evaluering, vil den/de ansøgere der kan fremvise den højeste gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår blive prækvalificeret.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Ansøger skal efterleve minimumskravene til Delaftale 1 for at få mulighed for at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på Delaftale 1. Delaftale 1: Det er et minimumskrav at Ansøger: - Angiver 2 referencer for sammenlignelige aftaler vedrørende ydelsesområde 1: Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering. - Angiver 2 referencer for sammenlignelige aftaler vedrørende ydelsesområde 2: Projekt- og programledelse - Angiver 2 referencer for sammenlignelige aftaler vedrørende ydelsesområde 3: Databehandling. Med sammenlignelige aftaler menes aftaler med en værdi på mindst DKK 1.000.000,00 der er sammenlignelig med de enkelte ydelsesområder. Aftalen, som referencen henviser til, må ikke være mere end 3 år gammel. Herved forstås at referencerne ikke må være afsluttet tidligere end den data der nås, når der regnes 3 år baglæns for datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Ansøger bedes angive følgende oplysninger for hver reference: - Navn på kontraktpart - Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet - Kort beskrivelse af leveringen og sammenlignelighed dette indkøb - Kontraktens værdi Ansøger kan vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. Hver reference må fylde op til 1 A4-side. Hvis referencen fylder flere A4-sider, vil det alene være den første A4-side der inddrages i evalueringen af referencen. Hvis Ansøger/Tilbudsgiver oplyser/afleverer mere end 2 referencer per ydelsesområde vil DTU alene evaluere på de 2 først angivne referencer. Hvis Ansøger ikke kan opfylde kravet, kan Ansøger/Tilbudsgiver støtte ret på en anden virksomhed eller danne et konsortium. DTU agter at prækvalificere 5 ansøgere for hver delaftale. Hvis DTU modtager mere end 5 ansøgninger om deltagelse på en delaftale, vil DTU udvælge 5 Ansøgere til at afgive tilbud på delaftalen. Udvælgelsen af Ansøgere vil som udgangspunkt ske på baggrund af en samlet vurdering af referencerne som Ansøgerne har indsendt. De Ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer set i forhold til den konkrete udbudte aftale, vil blive udvalgt. Ved relevante referencer skal her forstås referencer, der vurderes at være tilsvarende de udbudte ydelsesområder for den pågældende delaftale. Ved vurderingen vil DTU bl.a. også lægge vægt på følgende parametre: - Referencer relateret til universiteter. - Referencer relateret til IT-programmer sammenlignelig med Nyt SIS både hvad angår størrelse og kompleksitet. Såfremt referencerne mellem flere ansøgninger ikke kan adskilles fra hinanden i DTU’s evaluering, vil den/de ansøgere der kan fremvise den højeste gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår blive prækvalificeret.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet 1: Sektorindsigt og viden
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet 2: Kompetencer, metoder og værktøjer
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-12+01:00 00:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-23+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-18+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse :  Endnu ikke kendte
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  5
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  It-konsulenter til Programmet Nyt SIS (Delaftale 2)
Beskrivelse :  Programmet Nyt SIS består af 7 danske universiteter (KU, DTU, SDU, ITU, RUC, AAU og CBS), som har etableret et fælles program for anskaffelse og implementering af et nyt fælles studieadministrativt system til erstatning af det eksisterende system ”STADS/DANS”. Programmet er organisatorisk placeret hos DTU. DTU ønsker med rammeaftalen at fastsætte vilkårene for Kundens bestilling og leverandørens levering af it-konsulentydelser i forbindelse med programmet Nyt SIS. Kunden har til hensigt at bestille it-konsulenter inden for ydelsesområdet 4) Test.
Intern identifikator :  2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312320 Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
Yderligere klassificering ( cpv ):  72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  73220000 Konsulentvirksomhed inden for udvikling
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Rammeaftalen har virkning fra datoen for den sidste underskrift. Rammeaftalen udløber uden varsel 2 år efter datoen for sidste underskrift, medmindre DTU vælger at gøre brug af muligheden for forlængelse. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen på samme betingelser med 1 år. Forlængelse kan foretages 2 gange i alt. DTU skal give meddelelse til Leverandøren, såfremt Rammeaftalen ønskes forlænget senest 30 kalenderdage inden udløbet af Rammeaftalen.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  8,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  12,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav at Ansøger angiver sin soliditetsgrad (i DKK) for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår. Såfremt referencerne mellem flere ansøgninger ikke kan adskilles fra hinanden i DTU’s evaluering, vil den/de ansøgere der kan fremvise den højeste gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår blive prækvalificeret.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Ansøger/Tilbudsgiver skal efterleve minimumskravene til Delaftale 2 for at få mulighed for at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på Delaftale 2. Delaftale 2: Det er et minimumskrav at Ansøger: - Angiver 2 referencer for sammenlignelige aftaler vedrørende ydelsesområde 4: Test. Med sammenlignelige aftaler menes aftaler med en værdi på mindst DKK 1.000.000,00 der er sammenlignelig med de enkelte ydelsesområder. Aftalen, som referencen henviser til, må ikke være mere end 3 år gammel. Herved forstås at referencerne ikke må være afsluttet tidligere end den data der nås, når der regnes 3 år baglæns for datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Ansøger bedes angive følgende oplysninger for hver reference: - Navn på kontraktpart - Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet - Kort beskrivelse af leveringen og sammenlignelighed dette indkøb - Kontraktens værdi Ansøger kan vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. Hver reference må fylde op til 1 A4-side. Hvis referencen fylder flere A4-sider, vil det alene være den første A4-side der inddrages i evalueringen af referencen. Hvis Ansøger/Tilbudsgiver oplyser/afleverer mere end 2 referencer vil DTU alene evaluere på de 2 først angivne referencer. Hvis Ansøger ikke kan opfylde kravet, kan Ansøger/Tilbudsgiver støtte ret på en anden virksomhed eller danne et konsortium, se afsnit 3.3 nedenfor. DTU agter at prækvalificere 5 ansøgere for hver delaftale. Hvis DTU modtager mere end 5 ansøgninger om deltagelse på en delaftale, vil DTU udvælge 5 Ansøgere til at afgive tilbud på delaftalen. Udvælgelsen af Ansøgere vil som udgangspunkt ske på baggrund af en samlet vurdering af referencerne som Ansøgerne har indsendt. De Ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer set i forhold til den konkrete udbudte aftale, vil blive udvalgt. Ved relevante referencer skal her forstås referencer, der vurderes at være tilsvarende de udbudte ydelsesområder for den pågældende delaftale. Ved vurderingen vil DTU bl.a. også lægge vægt på følgende parametre: - Referencer relateret til universiteter. - Referencer relateret til IT-programmer sammenlignelig med Nyt SIS både hvad angår størrelse og kompleksitet. Såfremt referencerne mellem flere ansøgninger ikke kan adskilles fra hinanden i DTU’s evaluering, vil den/de ansøgere der kan fremvise den højeste gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår blive prækvalificeret.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet 1: Sektorindsigt og viden
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet 2: Kompetencer, metoder og værktøjer
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-12+01:00 00:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-23+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Ikke tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-18+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse :  Endnu ikke kendte
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer :  30060946
Postadresse :  Anker Engelunds Vej 1
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  David Fajnzylber
E-mail :  dafaj@dtu.dk
Telefon :  +45 93596840
Internetadresse :  https://www.dtu.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@erst.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  ec85784a-fff7-46af-8e99-374aafe69e19 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-19Z 13:12:47Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00772545-2023
EUT-S-nummer :  245/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-20Z

Send til en kollega

0.047