23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Tildeling af kontrakt - ejendomsadministrationssystem


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Tildeling af kontrakt - ejendomsadministrationssystem
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på et It-system til varetagelse af administrationen af ejendomme, der er ejet eller lejet af Københavns Kommune. Pt. administrerer Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) 2,65 mio. m2, og den fortsat stigende befolkningstilvækst i København medfører, at der bygges, indlejes og købes flere m2. De sidste fire år er antallet af m2, som KEID administrerer, steget med gennemsnitligt 90.000 m2 om året.Ejendomsadministrationsområdet i KEID har karakter af mange tilbagevendende processer med stor volumen, såsom udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber, opkrævning og regulering af leje mv., hvilket stiller krav til et System om at kunne løfte dette på en overskuelig og automatiseret måde.
Identifikator for proceduren :  fef06227-2d94-4b90-bc64-8b63bac9b62f
Intern identifikator :  2023-0463107
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet er omfattet af afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) med senere ændringer.Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at interesserede økonomiskeaktører ansøger om at blive prækvalificeret til at afgive et indledende tilbud, som efterfølgende kan dannegrundlag for en forhandling.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48100000 Branchespecifik programpakke
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  35,694,288.75 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Tildeling af kontrakt - ejendomsadministrationssystem
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på et It-system til varetagelse af administrationen af ejendomme, der er ejet eller lejet af Københavns Kommune. Pt. administrerer Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) 2,65 mio. m2, og den fortsat stigende befolkningstilvækst i København medfører, at der bygges, indlejes og købes flere m2. De sidste fire år er antallet af m2, som KEID administrerer, steget med gennemsnitligt 90.000 m2 om året.Ejendomsadministrationsområdet i KEID har karakter af mange tilbagevendende processer med stor volumen, såsom udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber, opkrævning og regulering af leje mv., hvilket stiller krav til et System om at kunne løfte dette på en overskuelig og automatiseret måde.
Intern identifikator :  2023-0463107
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  48000000 Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  48100000 Branchespecifik programpakke
Yderligere klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Option 1: Levering af supplerende uddannelsesmoduler til brugerne af den udbudte genstand. Option 2: Levering af mobilapplikation som kan anvendes til udarbejdelse af en række rapporter, herunder indflytnings-, førsyns- og fraflytningsrapporter. Option 3: Levering af integration mellem den udbudte genstand og Ordregivers journaliseringssystem.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  35,694,288.75 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7  Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud :  Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  samlet evalueringsteknisk pris
Beskrivelse :  Til evaluering af underkriteriet ”Pris” har Ordregiver valgt en primær model, der indebærer en gearing på baggrund af en lineær interpolation. Modellen tager udgangspunkt i den ”Evalueringstekniske pris”. I modellen tildeles laveste tilbudte pris (dvs. den billigste samlede evalueringstekniske pris) 10 point, mens en pris, som er 50 % højere end laveste tilbudte pris, får 0 point. Priser herimellem får tildelt point efter en lineær interpolation ud fra tilbuddenes respektive afstand til tilbuddet med den laveste pris og 50 % over laveste pris. Hvis en eller flere Tilbudsgivere afgiver konditionsmæssige tilbud, der prismæssigt er mere end 50 % højere end laveste pris, vil spredningen (hældningsgraden) blive justeret fra de 50 % til den næste med 10 delelige procentsats, som kan rumme samtlige faktisk indkomne priser.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Funktionelle krav (delvægtning 40 %) Non-funktionelle krav (delvægtning 35 %) Brugervenlighed (delvægtning 15 %) Tidsplan (delvægtning 5 %) Uddannelseskoncept (delvægtning 5 %)
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der udfører betalingen :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  35,694,289 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  EG Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud fra EG Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
Titel :  Kontrakt om levering af anskaffelse, support og vedligeholdelse af et ejendomsadministrationssystem til Københavns Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-08+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-07+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer :  64942212
Afdeling :  Økonomiforvaltningen
Postadresse :  Borups Allé 177
By :  København NV
Postnummer :  2400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rawand Sabir
E-mail :  l80j@kk.dk
Telefon :  +45 33663366
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  EG Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  84667811
Postadresse :  Lautrupvang 24
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  EG Danmark A/S
E-mail :  eg@eg.dk
Telefon :  70132211
Internetadresse :  https://www.eg.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  KMD A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  26911745
Postadresse :  Lautrupparken 40-42
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  KMD A/S
E-mail :  info@kmd.dk
Telefon :  44601000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  fd613d42-e2e3-4bd4-9552-d0a98e04ad28 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-18Z 14:29:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00773098-2023
EUT-S-nummer :  245/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-20Z

Send til en kollega

0.078