23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

50.40 Computere og it-tilbehør (2024)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Økonomiske anliggender
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  50.40 Computere og it-tilbehør (2024)
Beskrivelse :  SKI udbyder rammeaftale 50.40 vedrørende Computere og it-tilbehør. Rammeaftalen vedrører levering af computere og it-tilbehør samt diverse serviceydelser i tilknytning hertil. Rammeaftalen omfatter to delaftaler: en som vedrører levering af computere samt it-tilbehør til administrativt brug (delaftale 1 Administrative computere) og en delaftale vedrørende computere til skolebrug, basiscomputere til ikke-administrative medarbejdere samt tilhørende it-tilbehør (delaftale 2 Basis- og skolecomputere). Hver delaftale forventes tildelt til én leverandør. Nærmere oplysninger om delaftalerne fremgår af udbudsmaterialet. Rammeaftalen vil være forpligtende for de af SKI's kunder, der inden udbuddet har tilsluttet sig. Rammeaftalen vil endvidere være forpligtende for staten, idet det er en centralt koordineret aftale. Nærmere oplysninger om kundegruppen og udstrækningen af forpligtelsen fremgår af udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren :  a76f037a-205e-4d7e-acd3-5325318cbbfb
Tidligere bekendtgørelse :  a122a465-0c55-4a6b-9873-22d09483aec0-01
Intern identifikator :  50.40
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30200000 Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213000 Pc'er
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213100 Bærbare datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213300 Stationære pc'er
Yderligere klassificering ( cpv ):  30230000 Computerrelateret udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  30231000 Computerskærme og konsoller
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237270 Mapper til bærbare computere
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237280 Strømforsyningstilbehør
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237410 Computermus
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237460 Tastaturer til datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Yderligere klassificering ( cpv ):  72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Hovedudførelsessted Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,738,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  5,476,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  • ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i afsnit 2.1.6 Grunde til udelukkelse og opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet anført i afsnittet om udvælgelseskriterier under hver delaftale. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. • Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal dog ikke fremlægges dokumentation herfor. • Der skal fremlægges dokumentation for afgivne oplysninger i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2. Dette gælder for tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder. Det fremgår af Europa Kommissionens tjeneste eCertis, hvad må anses som tilstrækkelig dokumentation for den enkelte virksomhed, da det afhænger af virksomhedens hjemland. • Det fremgår under de enkelte udvælgelseskriterier, hvilken dokumentation der skal fremlægges for de afgivne oplysninger i ESPD. • Afsnit 5.1.5 Værdi: Den skønsmæssige vurdering af delaftalernes anslåede værdier og delaftalernes maksimale værdier er angivet i afsnit 5.1.5 Værdi for hver delaftale. De anslåede værdier er baseret på den forventede omsætning, som de tilsluttede kunder har angivet, samt den forventede omsætning for staten. Disse data er kvalitetssikret vha. en analyse af indrapporterede data fra den nuværende aftale. Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om, hvad de enkelte delaftalers værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold: • Usikkerhed til generelt højere inflation de kommende år, som kan afspejle sig i aftalens prisudvikling og prissætningen ved tilbudsafgivelse • Situationen i Ukraine/Rusland, som skaber stor usikkerhed på verdensplan, herunder inklusive men ikke begrænset til forsyningskæder, ændret tilgængelighed af og fluktuationer i forhold til prisdannelse på råvarer, energi og transport • Usikkerhed om udviklingen i dollarkursen og dermed prisudviklingen på aftalen • Ny teknologi som potentielt kan påvirke aftalens priser i opadgående retning • Ændrede indkøbsmønstre af skolecomputere som følge af usikkerhed ift. Chromebooks og GDPR Skønnet indebærer derfor både en vurdering af de anslåede værdier af delaftalerne, og en vurdering af de maksimale værdier af delaftalerne. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlige. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad delaftalernes værdier ender med at blive. Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse. Bemærk at den samlede anslåede værdi og den samlede maksimale værdi for alle delaftalerne er angivet i afsnit 2.1.3 Værdi lige ovenfor. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. • Afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår: Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres. • Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den eller de tilbudsgiver(e) som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5. Udbuddet er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked. Tilbudsgivere er forpligtede til som en del af deres tilbud at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande, jf. nærmere forordningens artikel 29.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  50.40 Delaftale 1 Administrative computere
Beskrivelse :  Delaftale 1 vedrører levering af computere samt it-tilbehør til administrativt brug. Sortimentet i delaftale 1 er struktureret således, at tilbudsgiver skal tilbyde hver enkelt af de specificerede produkter i sortimentet ved to forskellige producentmærker, og tilbudsgiver skal tilbyde samme to producentmærker på tværs af størstedelen af de specificerede produkter. Det betyder, at tilbudsgiver skal tilbyde størstedelen af de specificerede produkter i sortimentet for hvert af de to producentmærker, som tilbudsgiver vælger at tilbyde. I bilag C for delaftale 1 er der således oprettet to varelinjer pr. specificeret produkt med en varelinje til hvert producentmærke. Det er forventningen, at et mindre sortiment af computere skal kunne leveres med et markant kortere varsel end det øvrige sortiment af computere. Sortimentet er opdelt i hovedproduktgrupper, der videre er opdelt i produktgrupper, underproduktgrupper, og produkter/ydelser.
Intern identifikator :  50.40 Delaftale 1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30200000 Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213000 Pc'er
Yderligere klassificering ( cpv ):  30230000 Computerrelateret udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  30231000 Computerskærme og konsoller
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237100 Dele til computere
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237200 Tilbehør til datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237270 Mapper til bærbare computere
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237410 Computermus
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237460 Tastaturer til datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Yderligere klassificering ( cpv ):  72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,109,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  4,218,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  000061-2023
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste samlede evalueringstekniske scenariepris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  50.40 Delaftale 2 Basis- og skolecomputere
Beskrivelse :  Delaftale 2 vedrører levering af computere til skolebrug, basiscomputere til ikke-administrative medarbejdere samt tilhørende it-tilbehør. Sortimentet i delaftale 2 er struktureret således, at tilbudsgiver skal tilbyde hver enkelt af de specificerede produkter i sortimentet i to til tre forskellige producentmærker. Der er på delaftale 2 ikke krav til, at der skal tilbydes de samme to til tre producentmærker på tværs af aftalen. I bilag C for delaftale 2 er der således oprettet to til tre varelinjer pr. kravspecificeret produkt. Det er forventningen, at et mindre sortiment af computere skal kunne leveres med et markant kortere varsel end det øvrige sortiment af computere. Sortimentet er opdelt i hovedproduktgrupper, der videre er opdelt i produktgrupper, underproduktgrupper, og produkter/ydelser.
Intern identifikator :  50.40 Delaftale 2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30200000 Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213000 Pc'er
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213100 Bærbare datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  30230000 Computerrelateret udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237100 Dele til computere
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237200 Tilbehør til datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237270 Mapper til bærbare computere
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237410 Computermus
Yderligere klassificering ( cpv ):  30237460 Tastaturer til datamater
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Yderligere klassificering ( cpv ):  72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  629,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,258,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  000061-2023
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste samlede evalueringstekniske scenariepris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer :  ORG-17472437
Postadresse :  Pakkerivej 6
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Susanne Taarnehøj
E-mail :  st@ski.dk
Telefon :  51723155
Internetadresse :  https://www.ski.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  4413e32e-d85f-4581-a5b6-8aa45cfc883b -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 12:32:20Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00782594-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.111