23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse

Aftaletillæg om forlængelse af kontrakt om drift og Applikationshåndtering af KESDH (Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystem)


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Aftaletillæg om forlængelse af kontrakt om drift og Applikationshåndtering af KESDH (Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystem)
Beskrivelse :  FMI har behov for at forlænge varigheden af den eksisterende kontrakt med KMD A/S om drift og applikationshåndtering af KESDH (Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssytem) med yderligere 3 måneder. Som følge heraf har FMI indgået et aftaletillæg med KMD A/S om forlængelse af ovenstående kontrakt. FMI's eksisterende kontrakt om drift og applikationshåndtering af KESDH (Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssytem) er indgået efter gennemført udbud i medfør af forsvars- og sikkerhedsdirektivet, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 165-295520 af 29. august 2014. Kontrakten blev tildelt KMD A/S, jf. bekendtgørelse om indgået kontrakt 2015/S 245-445962. Se endvidere bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 2022/S 243-701866 og bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 00747143-2023.
Identifikator for proceduren :  8d07b769-8cb8-49ff-9e65-77a1e0f6cef3
Tidligere bekendtgørelse :  3cdb4966-8401-4d63-b4a5-50ba9c658947-01
Intern identifikator :  4030855
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
Yderligere klassificering ( cpv ):  72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
Yderligere klassificering ( cpv ):  72315200 Drift af datanetværk
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,406,201 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Aftaletillægget er først blevet indgået/underskrevet efter udløbet af en periode på 10 kalenderdage fra offentliggørelse af bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 00747143-2023. Værdien angivet i denne bekendtgørelseer den estimerede værdi af aftaletillægget, og er således ikke udtryk for aftaletillæggets endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Aftaletillæg om forlængelse af kontrakt om drift og Applikationshåndtering af KESDH (Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystem)
Beskrivelse :  FMI har behov for at forlænge varigheden af den eksisterende kontrakt med KMD A/S om drift og applikationshåndtering af KESDH (Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssytem) med yderligere 3 måneder. Som følge heraf har FMI indgået et aftaletillæg med KMD A/S om forlængelse af ovenstående kontrakt. FMI's eksisterende kontrakt om drift og applikationshåndtering af KESDH (Forsvarets Koncernfælles Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssytem) er indgået efter gennemført udbud i medfør af forsvars- og sikkerhedsdirektivet, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 165-295520 af 29. august 2014. Kontrakten blev tildelt KMD A/S, jf. bekendtgørelse om indgået kontrakt 2015/S 245-445962. Se endvidere bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 2022/S 243-701866 og bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 00747143-2023.
Intern identifikator :  4030855
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
Yderligere klassificering ( cpv ):  72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
Yderligere klassificering ( cpv ):  72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
Yderligere klassificering ( cpv ):  72315200 Drift af datanetværk
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-12-31+01:00
Slutdato :  2024-03-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,406,201 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  Aftaletillægget er først blevet indgået/underskrevet efter udløbet af en periode på 10 kalenderdage fra offentliggørelse af bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 00747143-2023. Værdien angivet i denne bekendtgørelseer den estimerede værdi af aftaletillægget, og er således ikke udtryk for aftaletillæggets endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Der er ikke anvendt tildelingskriterier ved indgåelsen af det af denne bekendtgørelse omfattede aftaletillæg, idet der er tale om en direkte tildeling, jf. bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 00747143-2023. Angivelsen af tildelingskriteriet skyldes således alene, at feltet er obligatorisk at udfylde.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  5,406,201 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Tvingende grunde som følge af begivenheder, som køber ikke har kunnet forudse
Anden begrundelse :  FMI’s eksisterende kontrakt med KMD A/S vedrørende levering af drift og applikationshåndtering i relation til KESDH forlænges i en periode på tre måneder, dvs. fra den 31. december 2023 til den 31. marts 2024. Dette skyldes, at Forsvaret har behov for at opretholde driften af det eksisterende KESDH, indtil transitionen til den nye driftsleverandør er fuldt gennemført. FMI har efter endt udbud, tildelt kontrakten om drift og teknisk vedligehold til en ny driftsleverandør, og der er derfor kun tale om en ganske midlertidig forlængelse. KESDH udgør Forsvaret ESDH-systemet, der anvendes af Forsvarsministeriets Departement og alle tilhørende styrelser og enheder. Systemet er kritisk i forhold til Forsvarets virke, herunder operationelle forhold. Opretholdelsen af KESDH-kontrakten er nødvendig for opretholdelse af et operativt fungerende forsvar, der bl.a. har til formål at sikre den offentlige orden og sikkerhed, og den generelle forvaltning i det danske forsvar. Der er tale om en helt afgørende it-system i Forsvaret, og en manglende opretholdelse af KESDH vil have alvorlige konsekvenser for Forsvaret som helhed; både økonomiske og driftsmæssige konsekvenser, men også operationelle og sikkerhedsmæssige i Forsvaret og Forsvarets it-mæssige infrastruktur.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  4600004284
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  5,406,201 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4600004284
Titel :  Tillægsaftale til Kontrakt nr. 4600004284 om kontraktforlængelse.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-05+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer :  16287180
Postadresse :  Lautrupbjerg 1
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  FMI
E-mail :  amch@poulschmith.dk
Telefon :  +45 27628555
Fax :  +4572814201
Internetadresse :  https://www.fmi.dk/da/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  KMD A/S
Registreringsnummer :  DK26911745
Postadresse :  Lautrupparken 40
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  KMD A/S
E-mail :  EVG@KMD.dk
Telefon :  +4544601000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a47b6c6c-00ee-4432-844f-716903f2c95f -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 13:58:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00783012-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.047