23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Anskaffelse af BD Kiestra modul


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Anskaffelse af BD Kiestra modul
Beskrivelse :  Anskaffelse af BD Kiestra modul til Klinisk Mikrobiologi på AUH
Identifikator for proceduren :  72bd539b-495e-4e79-85e7-ae10dff7b79e
Intern identifikator :  1-23-7-8-23
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,400,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Anskaffelse af BD Kiestra modul
Beskrivelse :  Anskaffelse af BD Kiestra modul til Klinisk Mikrobiologi på AUH
Intern identifikator :  1-23-7-8-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Mængde :  1
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Service Uddannelse Reservedele
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,400,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Prioriteret rækkefølge :  1
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan findes på retsinformation.dk) § 7, stk. 2, nr. 1 og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Klinisk Mikrobiologi (KM) på AUH har behov for at udskifte én nedbrudstruet Kiestra udsåningsrobot. KM har behov for samme type, da udstyret skal kunne kobles på én Total lab automation (TLA) løsning til bakteriologi. Derudover medfører den gode spredning af bakterierne, som Kiestra's udstrygningssteknik muliggøre (udsåning via magnet beds), at der ofte er enkeltstående kolonier at arbejde videre med til sekundært arbejde, selv i prøver med høj bakterie koncentration. Dette sparer i mange tilfælde behov for rendyrkning, der dels medfører forsinkelse på svar i op til 24 timer. Kiestra har tillige mulighed for afpipettering af patientprøver, som er nødvendigt for KM.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Becton Dickinson Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud fra
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  1-23-7-8-23
Titel :  Udsåningsrobot inklusiv forbrugsvarer og service
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-15+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By :  Aarhus N
Postnummer :  8200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Morten Østergaard
E-mail :  Mortot@rm.dk
Telefon :  +45 24851449
Internetadresse :  https://www.rm.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Becton Dickinson Denmark A/S
Registreringsnummer :  71302814
By :  Herlev
Land :  Danmark
E-mail :  bddenmark@bd.com
Telefon :  +46 8 775 51 00
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e8faf21a-7f23-461f-b612-e804c4c573fd -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 11:41:43Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00784462-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.063