23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Statens Serum Institut

Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS


Statens Serum Institut

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Statens Serum Institut
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS
Beskrivelse :  I afdelingen for bakterier, parasitter og svampe (BPS) på Statens Serum Institut (SSI) anvendes helgenom sekventering af patogene bakterier som en fundamental hjørnesten i overvågningen af smitsomme bakterier i Danmark, hvilket er essentielt for at forhindre og bekæmpe udbredelsen af smitsomme infektioner forårsaget af sygdomsfremkaldende bakterier. Afdelingen ønsker at udskifte sine nuværende NextSeq550 og MiSeq instrumenter med tidsvarende instrumenter.
Identifikator for proceduren :  d235c05a-497b-48fc-9780-d6d9f34aa386
Tidligere bekendtgørelse :  1451b3b7-d2b6-4d58-b085-3edb764bc952-01
Intern identifikator :  23/05333
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering ( cpv ):  24900000 Finkemikalier og diverse kemikalier
Yderligere klassificering ( cpv ):  38300000 Måleudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  38600000 Optiske instrumenter
Yderligere klassificering ( cpv ):  38900000 Diverse måle- og testapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  50421000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Artillerivej 5
By :  København S
Postnummer :  2300
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS
Beskrivelse :  I afdelingen for bakterier, parasitter og svampe (BPS) på Statens Serum Institut (SSI) anvendes helgenom sekventering af patogene bakterier som en fundamental hjørnesten i overvågningen af smitsomme bakterier i Danmark, hvilket er essentielt for at forhindre og bekæmpe udbredelsen af smitsomme infektioner forårsaget af sygdomsfremkaldende bakterier. Afdelingen ønsker at udskifte sine nuværende NextSeq550 og MiSeq instrumenter med tidsvarende instrumenter.
Intern identifikator :  23/05333
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering ( cpv ):  24900000 Finkemikalier og diverse kemikalier
Yderligere klassificering ( cpv ):  38300000 Måleudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  38600000 Optiske instrumenter
Yderligere klassificering ( cpv ):  38900000 Diverse måle- og testapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  50421000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Artillerivej 5
By :  København S
Postnummer :  2300
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-01+01:00
Slutdato :  2029-12-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier :  Kvalitet på baggrund af bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 02/06/2016) gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud in den: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de be rørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkur rencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en be grundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt kla gen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsæt tende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Statens Serum Institut
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Statens Serum Institut
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Afgørelse truffet af køber om at imødekomme en tilbudsgivers klage over tildelingen
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Statens Serum Institut
Registreringsnummer :  46837428
Postadresse :  Artillerivej 5
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henrik Bækby Graversen
E-mail :  hebb@ssi.dk
Telefon :  +45 32688917
Internetadresse :  https://www.ssi.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.ssi.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  057d5001-a36e-438a-bf68-5d54c3ce42a8 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-20Z 14:44:16Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00784485-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.063