23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kredsløb Genbrug P/S

Drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia


Kredsløb Genbrug P/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Kredsløb Genbrug P/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia
Beskrivelse :  Udbuddet/kontrakten omhandler drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia. AROSia er et specialudviklet, driftskritisk affaldssystem, som anvendes til administration af affaldsindsamling i Aarhus Kommune. Den udbudte opgave er beskrevet nærmere i kontrakten med tilhørende bilag
Identifikator for proceduren :  5e0b382c-59d9-445c-a5f3-48135c4a97c0
Tidligere bekendtgørelse :  229838-2023
Intern identifikator :  2023-00017
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia
Beskrivelse :  Udbuddet/kontrakten omhandler drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia. AROSia er et specialudviklet, driftskritisk affaldssystem, som anvendes til administration af affaldsindsamling i Aarhus Kommune. Den udbudte opgave er beskrevet nærmere i kontrakten med tilhørende bilag
Intern identifikator :  2023-00017
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  9 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af den ordinære kontraktperiode kan Kredsløb Genbrug P/S forlænge Kontrakten på uændrede vilkår med 24 måneder. Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af første forlængelse på 24 måneder kan Kredsløb Genbrug P/S forlænge Kontrakten på uændrede vilkår med yderligere 24 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 48 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Projektorganisation
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Opgaveforståelse/procesbeskrivelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  26,229,600 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Netcompany A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud Netcompany 161123
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Tildelingsmeddelelse 281123
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-15+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  14,572,000 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  19,849,375 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Kredsløb Genbrug P/S
Registreringsnummer :  40831959
Postadresse :  Karen Blixens Boulevard 7
By :  Brabrand
Postnummer :  8220
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Vicki Hald Neergaard
E-mail :  vhc@kredslob.dk
Telefon :  41873336
Internetadresse :  https://www.kredslob.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Netcompany A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  14814833
Postadresse :  Strandgade 3
By :  København K
Postnummer :  1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  pb@netcompany.com
Telefon :  41730299
Internetadresse :  https://netcompany.com/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  db786d08-e68e-4f11-911f-bf1f246c6255 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 11:24:35Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00784912-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.141