23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Udbud af kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI Logistik)


Rigspolitiet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Rigspolitiet
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Offentlig orden og sikkerhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI Logistik)
Beskrivelse :  Nærværende udbud omfatter kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI Logistik). Formålet med kontrakten er overordnet set at sikre, at ordregiver har adgang til support, og at POLPAI Logistik løbende vedligeholdes og videreudvikles i relevant omfang, sådan at ordregivers forretningsgange og behov til stadighed kan understøttes på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Det er særligt vigtigt for ordregiver, at leverandørens medarbejdere, som medvirker til kontraktens opfyldelse, har indsigt i POLPAI Logistik og de moduler/forretningsområder, som platformen understøtter. Viden skal fastholdes i leverandørens konsulentteam i hele kontraktens løbetid. Politiets SAP-system med integrationer, kaldet POLPAI, består af en on-premise installation af SAP ECC 6.0, hvor en række standard moduler er aktiveret. POLPAI står for Politiets Personale Administrative Informationssystem. POLPAI består af to dele, 1) Logistik og 2) HR. Dette udbud POLPAI Logistik. Ordregiver anvender SAP logistikmoduler til understøttelse af materielstyring (våben, udstyr, forplejning mv.), service af udstyr (våben), håndtering af køretøjer (service, reparationer, brændstofregnskab mv.) og håndtering af uniformer. Forretningsområdet Logistik: Kunden anvender MM/IM/PM/PAM til understøttelse af processer inden for Logistik Ydelserne omfattet af kontrakten skal således leveres i relation til følgende moduler/forretningsområder: 1) Materielstyring (MM/IM) 2) Våbenstyring (MM/PM) 3) Køretøjsbooking (PAM/PM) 4) UNIWEB tøjbestilling (MM) 5) Webdynpro 6) SAP portal ESS/MSS (m.fl.) i f.t. nævnte applikationer 7) SAP Workflow 8) SAP Query/ Ad hoc query 9) SAP R/3 standard rapporter Det skal bemærkes, at ordregiver er ved at opgradere til EHP 8.0. Herudover omfatter POLPAI Logistik den anvendte brugergrænseflade baseret på SAP Portal løsningen, WEB Dynpro forms, rapporter og infosets (Queries). POLPAI driftes delvist af en ekstern leverandør og delvist af Rigspolitiet selv. Ydelser relateret til basisprogrammel (operativsystem) og øvrigt basisprogrammel som databaser indgår ikke i nærværende kontrakt. Kontraktens hovedydelser til POLPAI Logistik er: 1) Supportydelser 2) Vedligeholdelsesydelser 3) Udviklingsydelser/konfiguration 4) Konsulentydelser Ad 1) Ved supportydelser forstås blandt andet håndtering af incidents samt service requests og requests for information. Opgaverne kan spænde fra bistand til optagelse og gennemførelse af scripts, bistand ifm. opdateringer af platformen (EHP/ support pakker e.a.), bistand til SPAU/SPD lister ifm. opgraderinger m.m. Ad 2) Ved vedligeholdelsesydelser forstås blandt andet Change Management, Release Management, Deployment mv., herunder løbende håndtering af softwareopdateringer samt kvalitetssikring og fejlretning med henblik på at identificere, prioritere og eliminere eksisterende fejl, øge performance og forbedre anvendeligheden af Kundens it-miljø. Ad 3) Ved udviklingsydelser forstås udførelse af større udviklingsopgaver og ændringer som defineres i en separat projektaftale, f.eks. som følge af ændringer i relevant lovgivning samt nye/ændrede forretningsgange og/eller forretningsmæssige behov hos ordregiver. Projekter omfatter normalt implementering af allerede udviklede standardløsninger, tillægsprodukter eller udvikling herunder integrationer og konfigurationer af den krævede løsning. Ad 4) Ved konsulentopgaver forstås konsulentopgaver af rådgivende karakter knyttet til ydelserne i pkt. 1-3 samt ophørsydelser. Konsulentopgaver kan eksempelvis omfatte rådgivning i relation til udviklingsbehov eller effektiv understøttelse af ordregivers behov, samt uddannelse, udarbejdelse af uddannelsesmateriale/vejledninger. Ordregiver forventer at ydelserne skal leveres af 10 konsulenter, som sammenlagt skal være til rådighed for ordregiver i ca. 1500 timer om året, idet behovet herfor dog kan variere afhængigt af det konkrete årlige behov for ydelserne omfattet af kontrakten.
Identifikator for proceduren :  8c228c17-9e0f-4935-a139-2de3bebf1e82
Intern identifikator :  2023-144275
Type af procedure :  Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Landlystvej 34
By :  Hvidovre
Postnummer :  2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Rigspolitiets Koncern IT
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Generelt om deltagelse i udbudsproceduren: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 12. januar 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Spørgsmål stillet i perioden frem til og med 3. januar 2024 vil tidligst blive besvaret den 4. januar 2024. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. ESPD som foreløbig dokumentation samt endelig dokumentation: Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Erklæringen udfyldes og underskrives af den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske formåen til rådighed for ansøgeren. Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse. Udvælgelse af ansøgere: Ordregiver vil udvælge et antal ansøgere som angivet i nærværende udbudsbekendtgørelse, medmindre der ikke modtages mere end dette antal konditionsmæssige ansøgninger. Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. I forhold til Kontraktens forventet værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (inklusiv forlængelsesoptioner) baseret på det historiske behov sammenholdt med kendt roadmap for udvikling- og vedligeholdelsesbehov. Den endelige værdi afhænger af den tilbudte timepris samt det konkrete behov for ydelserne omfattet af kontrakten. Ordregiver er forpligtet til at aftage ydelserne omfattet af kontrakten fra den vindende tilbudsgiver. Ordregiver har således en købsforpligtelse i relation til de af kontrakten omfattede ydelser. Kontraktens varighed er fastlagt på baggrund af udmelding om ”end of support” af SAP R/3 ECC. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven -  Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU).
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Korruption :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Svig :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Insolvens :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Aktiver, der administreres af en kurator :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 3
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 4
Betaling af socialsikringsbidrag :  Udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  Udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI Logistik)
Beskrivelse :  Nærværende udbud omfatter kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI Logistik). Formålet med kontrakten er overordnet set at sikre, at ordregiver har adgang til support, og at POLPAI Logistik løbende vedligeholdes og videreudvikles i relevant omfang, sådan at ordregivers forretningsgange og behov til stadighed kan understøttes på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Det er særligt vigtigt for ordregiver, at leverandørens medarbejdere, som medvirker til kontraktens opfyldelse, har indsigt i POLPAI Logistik og de moduler/forretningsområder, som platformen understøtter. Viden skal fastholdes i leverandørens konsulentteam i hele kontraktens løbetid. Politiets SAP-system med integrationer, kaldet POLPAI, består af en on-premise installation af SAP ECC 6.0, hvor en række standard moduler er aktiveret. POLPAI står for Politiets Personale Administrative Informationssystem. POLPAI består af to dele, 1) Logistik og 2) HR. Dette udbud POLPAI Logistik. Ordregiver anvender SAP logistikmoduler til understøttelse af materielstyring (våben, udstyr, forplejning mv.), service af udstyr (våben), håndtering af køretøjer (service, reparationer, brændstofregnskab mv.) og håndtering af uniformer. Forretningsområdet Logistik: Kunden anvender MM/IM/PM/PAM til understøttelse af processer inden for Logistik Ydelserne omfattet af kontrakten skal således leveres i relation til følgende moduler/forretningsområder: 1) Materielstyring (MM/IM) 2) Våbenstyring (MM/PM) 3) Køretøjsbooking (PAM/PM) 4) UNIWEB tøjbestilling (MM) 5) Webdynpro 6) SAP portal ESS/MSS (m.fl.) i f.t. nævnte applikationer 7) SAP Workflow 8) SAP Query/ Ad hoc query 9) SAP R/3 standard rapporter Det skal bemærkes, at ordregiver er ved at opgradere til EHP 8.0. Herudover omfatter POLPAI Logistik den anvendte brugergrænseflade baseret på SAP Portal løsningen, WEB Dynpro forms, rapporter og infosets (Queries). POLPAI driftes delvist af en ekstern leverandør og delvist af Rigspolitiet selv. Ydelser relateret til basisprogrammel (operativsystem) og øvrigt basisprogrammel som databaser indgår ikke i nærværende kontrakt. Kontraktens hovedydelser til POLPAI Logistik er: 1) Supportydelser 2) Vedligeholdelsesydelser 3) Udviklingsydelser/konfiguration 4) Konsulentydelser Ad 1) Ved supportydelser forstås blandt andet håndtering af incidents samt service requests og requests for information. Opgaverne kan spænde fra bistand til optagelse og gennemførelse af scripts, bistand ifm. opdateringer af platformen (EHP/ support pakker e.a.), bistand til SPAU/SPD lister ifm. opgraderinger m.m. Ad 2) Ved vedligeholdelsesydelser forstås blandt andet Change Management, Release Management, Deployment mv., herunder løbende håndtering af softwareopdateringer samt kvalitetssikring og fejlretning med henblik på at identificere, prioritere og eliminere eksisterende fejl, øge performance og forbedre anvendeligheden af Kundens it-miljø. Ad 3) Ved udviklingsydelser forstås udførelse af større udviklingsopgaver og ændringer som defineres i en separat projektaftale, f.eks. som følge af ændringer i relevant lovgivning samt nye/ændrede forretningsgange og/eller forretningsmæssige behov hos ordregiver. Projekter omfatter normalt implementering af allerede udviklede standardløsninger, tillægsprodukter eller udvikling herunder integrationer og konfigurationer af den krævede løsning. Ad 4) Ved konsulentopgaver forstås konsulentopgaver af rådgivende karakter knyttet til ydelserne i pkt. 1-3 samt ophørsydelser. Konsulentopgaver kan eksempelvis omfatte rådgivning i relation til udviklingsbehov eller effektiv understøttelse af ordregivers behov, samt uddannelse, udarbejdelse af uddannelsesmateriale/vejledninger. Ordregiver forventer at ydelserne skal leveres af 10 konsulenter, som sammenlagt skal være til rådighed for ordregiver i ca. 1500 timer om året, idet behovet herfor dog kan variere afhængigt af det konkrete årlige behov for ydelserne omfattet af kontrakten.
Intern identifikator :  2023-144275
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Landlystvej 34
By :  Hvidovre
Postnummer :  2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Rigspolitiets Koncern IT
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  120 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten løber i 96 måneder fra underskrift af kontrakten. Ordregiver kan forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til to gange 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives :  Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Generelt om deltagelse i udbudsproceduren: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 12. januar 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Spørgsmål stillet i perioden frem til og med 3. januar 2024 vil tidligst blive besvaret den 4. januar 2024. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. ESPD som foreløbig dokumentation samt endelig dokumentation: Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Erklæringen udfyldes og underskrives af den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske formåen til rådighed for ansøgeren. Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse. Udvælgelse af ansøgere: Ordregiver vil udvælge et antal ansøgere som angivet i nærværende udbudsbekendtgørelse, medmindre der ikke modtages mere end dette antal konditionsmæssige ansøgninger. Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. I forhold til Kontraktens forventet værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (inklusiv forlængelsesoptioner) baseret på det historiske behov sammenholdt med kendt roadmap for udvikling- og vedligeholdelsesbehov. Den endelige værdi afhænger af den tilbudte timepris samt det konkrete behov for ydelserne omfattet af kontrakten. Ordregiver er forpligtet til at aftage ydelserne omfattet af kontrakten fra den vindende tilbudsgiver. Ordregiver har således en købsforpligtelse i relation til de af kontrakten omfattede ydelser. Kontraktens varighed er fastlagt på baggrund af udmelding om ”end of support” af SAP R/3 ECC. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Den samlede omsætning i hvert af de tre seneste regnskabsår.
Beskrivelse :  Oplysningskrav: Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: - Ansøgers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. ovenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 18 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøger og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapitalen ved udgangen af hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse :  Oplysningskrav: Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: - Ansøgers egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Oplysningskrav: Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser, som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi ydelserne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller faglige formåen for at opfylde egnethedskravene, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller faglige formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Relevansvurderingen foretages ved at vurdere i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter erfaring med levering af volumenmæssigt og funktionelt sammenlignelige ydelser ifht de hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen af aftalens genstand i denne udbudsbekendtgørelse, indenfor de af kontrakten omfattede moduler/forretningsområder, og/eller moduler/forretningsområder der er teknisk og forretningsmæssigt sammenlignelige hermed. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Beskrivelse af tildelingskriteriet fremgår af Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Beskrivelse af tildelingskriteriet fremgår af Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Leverandørens medarbejdere, herunder underleverandører og rådgivere, som medvirker til Kontraktens opfyldelse, skal kunne sikkerhedsgodkendes af Politiets Efterretningstjeneste (PET) til niveauet ”HEM” , jf. Sikkerhedscirkulæret (CIS nr. 10338 af 17/12/2014). De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. Denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne opretholdes i Kontraktens løbetid.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-23+01:00 10:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Retlig form: Som angivet kræves der ingen særlig retlig form. Såfremt Kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sige solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten: Kontrakten bygger på OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder samt ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Der vil i kontrakten blive stillet krav til leverandørens og løsningens opfyldelse af persondataretlige krav (GDPR).
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, pt. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Rigspolitiet
Organisation, der behandler tilbud :  Rigspolitiet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Rigspolitiet
Registreringsnummer :  17143611
Postadresse :  Polititorvet 14
By :  København V
Postnummer :  1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rebecca Hannibal Hjorth
E-mail :  rhj007@politi.dk
Telefon :  +45 61245159
Internetadresse :  https://politi.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  5ed1b365-6ae3-469c-9dc2-b0417cd2838f -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-22Z 10:49:50Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00787525-2023
EUT-S-nummer :  248/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-26Z

Send til en kollega

0.047