23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 248-786153
Offentliggjort
26.12.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gentofte Kommune

Udbud af rammeaftale om leverance af varmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Ørnegårdsvej 17
By: Gentofte
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: mette.sandvig@cloverleaf.dk
Telefon: +45 61750819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd7d0332-c7bc-4ec0-a830-29bf52b0ba88/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Ørnegårdsvej 17
By: Gentofte
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: mette.sandvig@cloverleaf.dk
Telefon: +45 61750819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd7d0332-c7bc-4ec0-a830-29bf52b0ba88/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd7d0332-c7bc-4ec0-a830-29bf52b0ba88/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd7d0332-c7bc-4ec0-a830-29bf52b0ba88/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd7d0332-c7bc-4ec0-a830-29bf52b0ba88/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om leverance af varmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38300000 Måleudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører leverance og support af fjernaflæste fjernvarmemålere (returmålere - ultralydsmålere) til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

Aftalen omfatter ikke opsætning eller udskiftning af målere eller hjemtagningssystem.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) står for varmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Kommune og varetager derfor indkøb og opsætning af varmemålere på vegne af de 2 kommuner. GGF vedligeholder, servicerer og sikrer aflæsning af målerne.

GGF varetager selv hjemtagning af data for så vidt angår fjernvarmemålere i Gentofte Kommune. Hjemtagning af data varetages, for så vidt angår fjernvarmemålere i Gladsaxe Kommune, af tredje-part på en hosted løsning.

Alle fjernvarmemålere omfattet af aftalen leveres således uden sender men med plads til isætning af minimum 2 kommunikationsmoduler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte og Gladsaxe Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører leverance og support af fjernaflæste fjernvarmemålere (returmålere - ultra-lydsmålere) til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme med 2 års produktgaranti.

Aftalen omfatter ikke opsætning eller udskiftning af målere eller hjemtagningssystem.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) står for varmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Kommune og varetager derfor indkøb og opsætning af varmemålere på vegne af de 2 kommuner. GGF vedligeholder, servicerer og sikrer aflæsning af målerne.

GGF varetager selv hjemtagning af data for så vidt angår fjernvarmemålere i Gentofte Kommune. Hjemtagning af data varetages, for så vidt angår fjernvarmemålere i Gladsaxe Kommune, af tredje-part på en hosted løsning.

Den udbudte kontrakt udbydes som en rammeaftale og tildeles til én leverandør.

Rammeaftalen er eksklusiv og forpligtende for Ordregiver. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at dække sit indkøbsbehov hos anden leverandør såfremt den vindende tilbudsgiver i kontraktens løbetid ikke kan overholde de i aftalen fastsatte leveringsfrister

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2024
Slut: 31/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse jf ovenfor

Option på levering af fjernaflæste fjernvarmemålere (inkl. 5 års garanti):

Option på levering af fjernaflæste fjernvarmemålere (inkl. 12 års garanti):

Option på levering af kommunikationsmoduler

Vilkår for indfrielse af optioner er beskrevet i udbudsmaterialets udkast til kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finansielle nøgletal

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 25 % i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 3 aftaler, som ikke er mere end 3 år gamle på tilbudstidspunktet, om levering af fjernaflæste fjernvarmemålere og at:

• Mindst 1 af referencerne omfatter levering af minimum 1.000 fjernvarmemålere årligt af typen ultralydsflowmålere

• Mindst 1 af referencerne omfatter levering af fjernaflæste varmemålere med ud-læsning af data til flere hjemtagningssystemer

• Samlet skal de 3 leverancer omfatte levering af alle 3 efterspurgte målerstørrel-ser (1,5 m3/h + 2,5 m3/h + 3,5m3/h)

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Leverandøren er forpligtet til at give 2 års produktgaranti på Ordregivers indkøbte produkter. Ordregiver har Option på forlængelse af garanti på enten samlet set 5 år eller 12 år.

Leverandøren garanterer, at målerne består statistisk kontrol i den af Leverandøren angivne De-signlevetid. Består en eller flere målere ikke den statistiske kontrol, skal Leverandøren vederlagsfrit omlevere det samlede parti som de(n) pågældende måler(e) indgår i.

Hvis Ordregiver i Designlevetiden konstaterer ”seriefejl” (defekt på mindst 5% af målerne i en given leverance og fejlen/defekten kan henføres til samme problemstilling) skal Leverandøren vederlags-frit omlevere nye målere til erstatning for alle målere i ”serien”.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialets kontraktudkast

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/01/2024
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/01/2024
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontraktens værdi opgøres i antal leverede fjernvarmemålere. Rammeaftalens anslåede værdi er 10.000 fjernvarmemålere. Rammeaftalens maksimale værdi udgør levering af 12.000 fjernvarmemålere.

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i Udbudsloven samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Udelukkelsesgrundende fremgår af ESPD punkt del III, A-D.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134a omfatter en rent national udelukkelsesgrund. 

I forbindelse med udfyldelse af ESPD’et, skal det oplyses med ”Ja” eller ”Nej” i Del III, afsnit D, om den økonomiske aktør er omfattet af udelukkelsesgrunden.  

I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. æn-drer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kon-trakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridi-ske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. 

Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. 

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgivers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. 

Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde og/ eller forbuddet. 

Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137, vil tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiver inden for en passende frist kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed (”selfcleaning”), jf. udbuds-lovens § 138, jf. § 11, stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022.   

Reglerne i dette afsnit gælder tilsvarende for andre økonomiske enheder, herunder støttende virksomheder, konsortiedeltagere samt underleverandører.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed vil tilbudsgiver blive bedt om frem-lægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

• Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgi-vers egenkapital og soliditetsgrad

• En liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD

Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.

Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i til-budsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2023

Send til en kollega

0.047