23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

VisitDenmark

Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen


VisitDenmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  VisitDenmark
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Fritid, kultur og religion
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen
Beskrivelse :  VisitDenmark udbyder en Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen. Visitdenmark.com skal inspirere den besøgende og give lyst til at opdage Danmark – for første gang eller på ny. VisitDenmarks eksisterende hjemmeside-løsning blev lanceret i 2019, består af 8 markedsversioner og havde i 2022 ca. 6 millioner registrerede sessioner. VisitDenmarks headless CMS-løsning driver, i tillæg til VisitDenmarks hjemmesider, også hjemmesider for en stor del af den danske offentlige turismebranche (fx visitaarhus.com og visitcopenhagen.com), som er tilrettede kopier af visitdenmark.com, der kører på samme kode/løsning som VisitDenmarks hjemmesider. I dag er der tilknyttet omkring 177 hjemmesider til denne løsning, fordelt på mange sprog, med et samlet antal registrerede sessioner på 23,3 millioner i 2022. Den kommende løsning skal fortsat kunne bruges af de fleste aktører fra den danske offentlige turismebranche. Den kommende leverandør skal overtage den nuværende løsning, baseret på en Headless Drupal version 10 backend og en Next.js version 13 frontend. Den eksisterende funktionalitet i backenden skal forblive uændret og danne grundlag for Leverandørens udvikling af en ny frontend. Leverandøren skal varetage den løbende drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af den samlede Løsning, herunder med integration til eksterne databaser samt digital kortløsning.
Identifikator for proceduren :  a454d2d5-a20a-4206-89a2-b4852f466f07
Intern identifikator :  VISIT.0055
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren :  VisitDenmark har behov for at anskaffe en IT-løsning i form af en Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen, som ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, litra a. Der er således ikke tale om et standardsystem, men om udvikling af design og transition af eksisterende kode, som skal integreres til eksterne databaser mv.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212200 Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72262000 Programmeludvikling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
Yderligere klassificering ( cpv ):  72400000 Internettjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72420000 Internetudviklingstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72421000 Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72422000 Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Den anslåede værdi af Kontrakten, der er angivet i denne bekendtgørelse, inklusive optioner og forlængelser, bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed. Den anslåede værdi er baseret på en periode på 76 måneder. Værdien er beregnet på baggrund af op til 16 måneders implementering og op til 60 måneders drift, som modsvarer den periode, der er angivet som kontraktlængde i denne bekendtgørelse. Ordregiver har valgt ikke at opdele i særskilte delkontrakter, da ydelsen af markedsmæssige- og økonomiske hensyn kun giver mening at udbyde som en helhed. Ansøger skal som ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD via Ethics. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder Del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B, IV.C og V: - Del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.C: Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. - Del III: Ansøger skal oplyse, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre ansøger kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. - Del IV.B: Ansøger skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen. - Del IV.C: Ansøger skal beskrive sin tekniske og faglige formåen. -Del V: Ansøger skal oplyse, om ansøger opfylder de objektive- og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelse. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgninger. Det samme gælder, hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud. Forud for tildelingsbeslutningen indhenter VisitDenmark dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151-155. VisitDenmark forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis VisitDenmark vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt. Der henvises desuden til udbudsbetingelsernes afsnit 18. Sammen med anmodningen om dokumentation for oplysninger i ESPD, vil Ordregiver forlange en erklæring fra Tilbudsgiver, hvor Tilbudsgiver erklærer, at der ikke er russisk involvering i kontrakten, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k, jf. udbudsbetingelsernes punkt 18.6. Ordregiver kan anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation for den vindende tilbudsgivers ejerstruktur. Al kommunikation med VisitDenmark om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af ansøgningsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen
Beskrivelse :  VisitDenmark udbyder en Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen. Visitdenmark.com skal inspirere den besøgende og give lyst til at opdage Danmark – for første gang eller på ny. VisitDenmarks eksisterende hjemmeside-løsning blev lanceret i 2019, består af 8 markedsversioner og havde i 2022 ca. 6 millioner registrerede sessioner. VisitDenmarks headless CMS-løsning driver, i tillæg til VisitDenmarks hjemmesider, også hjemmesider for en stor del af den danske offentlige turismebranche (fx visitaarhus.com og visitcopenhagen.com), som er tilrettede kopier af visitdenmark.com, der kører på samme kode/løsning som VisitDenmarks hjemmesider. I dag er der tilknyttet omkring 177 hjemmesider til denne løsning, fordelt på mange sprog, med et samlet antal registrerede sessioner på 23,3 millioner i 2022. Den kommende løsning skal fortsat kunne bruges af de fleste aktører fra den danske offentlige turismebranche. Den kommende leverandør skal overtage den nuværende løsning, baseret på en Headless Drupal version 10 backend og en Next.js version 13 frontend. Den eksisterende funktionalitet i backenden skal forblive uændret og danne grundlag for Leverandørens udvikling af en ny frontend. Leverandøren skal varetage den løbende drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af den samlede Løsning, herunder med integration til eksterne databaser samt digital kortløsning.
Intern identifikator :  VISIT.0055
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212200 Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72262000 Programmeludvikling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
Yderligere klassificering ( cpv ):  72400000 Internettjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72420000 Internetudviklingstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72421000 Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72422000 Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Kontrakten indeholder følgende optioner: - GeoFA: Optionen indeholder integration og visning af data fra GeoFA på ét samlet oversigtskort, hvor lokationer vises via geo-koordinater. - Automatisk oversættelse: Optionen indeholder et modul, der skal integreres i en CMS-hjemmeside med henblik på at oversætte artikler eller hele hjemmesider via automatisk teknologi. Optionerne er nærmere beskrevet i Bilag 3 – Kravspecifikation, punkt 5.9 og 5.10.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  76 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontraktens længde er baseret på en periode på 76 måneder. Længden er beregnet på baggrund af op til 16 måneders implementering (fra 8 til 16 måneder) og op til 60 måneders drift (24 måneder + 36 måneders forlængelse), som modsvarer den periode, der er lagt til grund for angivelsen af kontraktværdien i denne bekendtgørelse. Med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan Kunden kræve kontraktperioden forlænget på uændrede vilkår med 3x12 måneder (fra 24 og op til 60 måneders drift).
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  293092-2023
Yderligere oplysninger :  Den anslåede værdi af Kontrakten, der er angivet i denne bekendtgørelse, inklusive optioner og forlængelser, bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed. Den anslåede værdi er baseret på en periode på 76 måneder. Værdien er beregnet på baggrund af op til 16 måneders implementering og op til 60 måneders drift, som modsvarer den periode, der er angivet som kontraktlængde i denne bekendtgørelse. Ordregiver har valgt ikke at opdele i særskilte delkontrakter, da ydelsen af markedsmæssige- og økonomiske hensyn kun giver mening at udbyde som en helhed. Ansøger skal som ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD via Ethics. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder Del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B, IV.C og V: - Del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.C: Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. - Del III: Ansøger skal oplyse, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre ansøger kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. - Del IV.B: Ansøger skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen. - Del IV.C: Ansøger skal beskrive sin tekniske og faglige formåen. -Del V: Ansøger skal oplyse, om ansøger opfylder de objektive- og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelse. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgninger. Det samme gælder, hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud. Forud for tildelingsbeslutningen indhenter VisitDenmark dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151-155. VisitDenmark forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis VisitDenmark vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt. Der henvises desuden til udbudsbetingelsernes afsnit 18. Sammen med anmodningen om dokumentation for oplysninger i ESPD, vil Ordregiver forlange en erklæring fra Tilbudsgiver, hvor Tilbudsgiver erklærer, at der ikke er russisk involvering i kontrakten, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k, jf. udbudsbetingelsernes punkt 18.6. Ordregiver kan anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation for den vindende tilbudsgivers ejerstruktur. Al kommunikation med VisitDenmark om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af ansøgningsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  Ansøger skal i ESPD’ets del IV.B oplyse ansøgers årlige omsætning i de tre seneste, afsluttede og reviderede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årsomsætning på minimum 15 mio. kr . i minimum 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår . Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som sammenslutningens samlede økonomiske og finansielle formåen. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som ansøgers og de støttende enheders samlede økonomiske og finansielle formåen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse :  Ansøger skal i ESPD’ets del IV.B oplyse ansøgers årlige egenkapital i de tre seneste, afsluttede og reviderede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i minimum 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som sammenslutningens samlede økonomiske og finansielle formåen. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som ansøgers og de støttende enheders samlede økonomiske og finansielle formåen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Andet
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse :  Ansøger skal i ESPD’ets Del IV.C oplyse ansøgers betydeligste referencer udført inden for de seneste 3 år. Hver reference bør indeholde følgende oplysninger: • Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet) • Kontraktværdi • Start- og slutdato • Kunden Er der flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene til egnethed, og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, vil Ordregiver udvælge de 3 bedst egnede ansøgere på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier: Ansøgerne med de mest relevante, sammenlignelige referencer set i forhold til Kunden og den udbudte opgave, jf. beskrivelsen af den udbudte opgave. I vurderingen af referencernes relevans og sammenlignelighed vil følgende elementer vægte positivt i prioriteret rækkefølge: A) Ansøger kan påvise erfaring med transition af Drupal CMS (backend), B) Ansøger kan påvise erfaring med integration til eksterne databaser, C) Ansøger kan påvise erfaring med drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Drupal headless CMS (backend), D) Ansøger kan påvise erfaring med design, udvikling og implementering af frontend, integreret med en Drupal headless CMS (Backend) i tæt samarbejde med referencekunden, og E) Ansøger kan påvise erfaring med design, udvikling og implementering af digitale kortløsninger Det vægter mere positivt, hvis både A), B), C), D) og E) er indeholdt i samme reference, end hvis en reference vedrører enten A), B), C), D) eller E). Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål. Referencer, der er påbegyndt for mere end 3 år bagud, men hvor hele eller dele af ansøgers ydelser er leveret i perioden inden for de seneste 3 år, kan medtages. Referencer, som endnu ikke er afsluttet, beskrives kun for den del af leverancen, som allerede er udført. Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Angives mere end 5 referencer vil udelukkende de første 5 referencer blive medtaget i vurderingen. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset om ansøger er én virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  55
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Samarbejde
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-24+01:00 10:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Leverandørens skal overholde Kundens krav til CSR, jf. bilag 6. Der henvises i øvrigt til Kontrakten samt bilag.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Der skal indbetales et gebyr på 20.000 kr. ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i denne bekendtgørelse. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnetfor-udbud/klagevejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  VisitDenmark
Organisation, der behandler tilbud :  VisitDenmark
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  VisitDenmark
Registreringsnummer :  ORG-33055331
Postadresse :  Islands Brygge 43, 3.
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Tina Johansen
Telefon :  21 81 12 67
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  f5dbe3e6-b8f9-4b06-abfb-f626e19be827 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-22Z 18:45:32Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00791845-2023
EUT-S-nummer :  249/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-27Z

Send til en kollega

0.046