23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sorø Kommune

Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem samt borgere på plejecentre i Sorø Kommune


Sorø Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Sorø Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem samt borgere på plejecentre i Sorø Kommune
Beskrivelse :  Sorø Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbuddet vedrørende levering af vaskeriydelser af tøj og linned til henholdsvis visiterede borgere i eget hjem (delaftale 1) og borgere på plejecentre (delaftale 2) i Sorø Kommune. Ydelsen omfatter afhentning af snavset vasketøj, vask, tørring, sammenlægning og pakning af rent tøj, samt levering af rent tøj til borgeren.
Identifikator for proceduren :  eeb31d08-22fa-440b-816b-fecf6bfaced1
Intern identifikator :  24-354689
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98311000 Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  98310000 Vask og rensning
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Sorø Kommune
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,600,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  8,750,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Leverancen udbydes i 2 delaftaler. Det er tilladt at give tilbud på en eller begge delaftaler. Delaftale 1 vedr. levering af vask af tøj og linned til visiterede borgere i eget hjem. Anslået aftaleværdi for delaftale 1: 2.450.000 kr. Max. aftaleværdi for delaftale 1: 2.820.000 kr. Delaftale 2 vedr. levering a af vask af tøj og linned til borgere på plejecentre. Anslået aftaleværdi for delaftale 2: 5.150.000 kr. Max. aftaleværdi for delaftale 2: 5.930.000 kr.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  2
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Serviceattest
Konkurs :  Serviceattest
Korruption :  Serviceattest
Tvangsakkord uden for konkurs :  Serviceattest
Deltagelse i en kriminel organisation :  Serviceattest
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Serviceattest
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Serviceattest
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Serviceattest
Svig :  Serviceattest
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Serviceattest
Insolvens :  Serviceattest
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Serviceattest
Aktiver, der administreres af en kurator :  Serviceattest
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Serviceattest
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Serviceattest
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Serviceattest
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Serviceattest
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Serviceattest
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Serviceattest
Betaling af socialsikringsbidrag :  Serviceattest
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Serviceattest
Betaling af skatter og afgifter :  Serviceattest
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Serviceattest
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1: Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem
Beskrivelse :  Levering af vask af tøj og linned til visiterede borgere i eget hjem. For at sikre borgerens frie valgmulighed på området, ønsker Sorø Kommune at indgå aftale med to leverandører.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98311000 Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  98310000 Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Den udbudte aftale har en løbetid på 3 år. Aftalen kan forlænges i 1 x 12 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Sorø Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-05-01+02:00
Slutdato :  2027-04-30+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  1 x 12 måneder
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,450,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  • Tilbudsgiver skal, have en soliditetsgrad ((egenkapital X 100) / Aktiver i alt) på min. 15%. • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk og/eller faglig formåen
Beskrivelse :  • Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference: - Kundens navn - Opgavens omfang - Aftaleperiode - Årlig aftaleværdi • Det er et mindstekrav, at ovennævnte referencer har en aftaleperiode, der ligger inden for de seneste 3 kalenderår og at referencen vedrører en lignende leveringsaftale. En lignende leveringsaftale er enhver form for levering af vaskeordning for visiterede borgere i en kommune. • Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være eller leve op til certificeringen efter DS2451-8. Ordregiver accepterer dog alle standarder, der opfylder tilsvarende standard, samt anden passende dokumentation. • Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være Svanemærket eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Beskrivelse :  Aftalen vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til estimeret forbrug og derved opnår den laveste tilbudssum.
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Påkrævet
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-07+01:00 23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-08+01:00 08:00:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Sorø Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Sorø Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2: Levering af tøjvask til visiterede borgere på plejecentre
Beskrivelse :  Levering af vask af tøj og linned til visiterede borgere på plejecentre. Sorø Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør, da denne aftale ikke er omfattet af fritvalgsområdet.
Intern identifikator :  2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98311000 Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  98310000 Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Den udbudte aftale har en løbetid på 3 år. Aftalen kan forlænges i 1 x 12 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Sorø Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-05-01+02:00
Slutdato :  2027-04-30+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  1 x 12 måneder
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,150,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  • Tilbudsgiver skal, have en soliditetsgrad ((egenkapital X 100) / Aktiver i alt) på min. 15%. • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk og/eller faglig formåen
Beskrivelse :  • Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være inde-holdt for hver reference: - Kundens navn - Opgavens omfang - Aftaleperiode - Årlig aftaleværdi • Det er et mindstekrav, at ovennævnte referencer har en aftaleperiode, der ligger inden for de seneste 3 kalenderår og at referencen vedrører en lignende leveringsaftale. En lignende leve-ringsaftale er enhver form for levering af vaskeordning for visiterede borgere i en kommune. • Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være eller leve op til certificeringen efter DS2451-8. Or-dregiver accepterer dog alle standarder, der opfylder tilsvarende standard, samt anden pas-sende dokumentation. • Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være Svanemærket eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Beskrivelse :  Aftalen vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til estimeret forbrug og derved opnår den laveste tilbudssum.
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Påkrævet
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-07+01:00 23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-08+01:00 08:00:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Sorø Kommune
Registreringsnummer :  29189994
Afdeling :  Indkøb
Postadresse :  Rådhusvej 8
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Annisette Jensen
E-mail :  agamj@soroe.dk
Telefon :  +45 21436136
Internetadresse :  http://soroe.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  ec0b5f62-a5f5-434c-81c0-392f5f8007e8 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-03Z 14:58:46Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00007324-2024
EUT-S-nummer :  4/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-05Z

Send til en kollega

0.063