23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbud af rammeaftale om sikringsarbejder


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af rammeaftale om sikringsarbejder
Beskrivelse :  Rammeaftalen regulerer Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver. Det materielle indhold af Rammeaftalen kan være et eller flere af følgende elementer: • AIA-anlæg i forhold til det konkret krævede sikringsniveau og de hertil knyttede projektspecifikke arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser, herunder opkobling af kommunikation med kontrolcentral og vagtcentral • ADK-anlæg, herunder etablering af adgangskontrolsystem på udpegede adgangsdøre, porte, lager- og skabsdøre samt opkobling og montering af sikkerhedsgodkendte motorlåse ud fra de angivne mindstekrav og de tilknyttede projektspecifikke arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser • TVO-anlæg, herunder montering af anlæg og mast inklusive fundament • Andre anlæg der anvendes til sikring • Mekanisk sikring, herunder levering og montering af sikringsdøre, dørkarme, boksdøre, rullegitre, enkelttrådhegn, flethegn coatet og uden coatning, flytbare hegn, palisadehegn, presgitter hegn, pigtråd i tre lag, NATO-pigtråd, højsikringsporte, pullerter, vindues- og dør-gitre, rullejalousi, sikringsvinduer og karme samt sikringsdøre • Etablering af fiberinfrastruktur til sikringsarbejder • Softwareopdatering og software vedligeholdelse af systemudstyr, f.eks. AIA centraler, ADK controller/læser – TVO kameraer m.m. • Service af eksisterende og nyetablerede anlæg og andre dele leveret i henhold til Rammeaftalen • Service og årlige Eftersyn på sikringsanlæg • Deltagelse i inspektionsvirksomhed • Forebyggende samt afhjælpende vedligehold på sikringsanlæg • Stop Skaden Opgaver • Tilstandsgennemgang af et anlæg med det formål, at Entreprenøren konstaterer, om der er behov for renovering, tilpasning eller udskiftning • Andre sikringsrelaterede opgaver • Deltagelse i opstarts- og/eller byggemøder • Derudover kan Entreprenøren i visse tilfælde komme til at forestå udførelse af mindre omfattende tilknyttede arbejder, såsom mindre flytteopgaver i forbindelse med installation, malerarbejde efter installation, rengøring efter installation, gravearbejde i forbindelse med etablering af perimeterhegn etc. Rammeaftalen er opdelt i fem (5) delaftaler, der hver dækker et geografisk område svarende til en region, jf. Danmarks officielle regionsgrænser; dvs. Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der vil blive tildelt en delaftale til to entreprenører i prioriteret rækkefølge, således at der for hver delaftale vælges en primær entreprenør og en sekundær entreprenør.
Identifikator for proceduren :  d9212b91-67ea-4bdd-8ec4-3d86c365a009
Intern identifikator :  50324
Type af procedure :  Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  32323500 Videoovervågningssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961100 Adgangskontrolsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45342000 Opsætning af hegn
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51120000 Installation af mekanisk udstyr
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  776,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,357,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. Før ordregivers beslutning om prækvalifikation, skal ordregiver kræve, at de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. Udbudslovens § 159, stk. 2, hvilket omfatter: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation udstedt inden for de seneste 6 måneder før frist for ansøgning om prækvalifikation. • Reviderede og godkendte årsrapporter for de seneste to regnskabsår, eller alternativt en revisorattesteret erklæring med de relevante økonomiske nøgletal for de seneste to afsluttede regnskabsår. • Konsortieerklæring, såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder. • Støtteerklæring, såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen. For at undgå forsinkelse i udbudsprocessen vil der blive fastsat en meget kort frist for efterfølgende indsendelse, hvorfor ansøgere opfordres til at have indhentet en serviceattest på forhånd.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsdirektiv 2014/24 -  Udbudsdirektiv 2014/24 som implementeret ved udbudsloven
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  5
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1 - Region Nordjylland
Beskrivelse :  Denne delaftale vedrører Region Nordjylland og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator :  50256-1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  32323500 Videoovervågningssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961100 Adgangskontrolsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45342000 Opsætning af hegn
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51120000 Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Delaftale 1 omfatter Region Nordjylland
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  121,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  212,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre de udbudte opgaver. Følgende mindstekrav er gældende: • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft et positivt driftsresultat (resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster og skat) • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft en egenkapital på mindst to (2) mio. kr. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes de finansielle nøgletal samlet; dvs. driftsresultat og egenkapital for alle deltagerne lægges sammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Tro- og love erklæring
Beskrivelse :  Ansøger skal underskrive tro- og love erklæring om Forordning 2022/567 (Rusland)
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig erfaring med udførelse af de pågældende opgaver. Ansøger skal minimum have to (2) referencer vedrørende udførelse af tilsvarende opgaver Ejendomsstyrelsen vil for hver delaftale prækvalificere op til seks (6) ansøgere til at afgive tilbud. For det tilfælde at der indkommer seks (6) eller færre egnede ansøgninger for en delaftale, prækvalificeres alle konditionsmæssige ansøgere til delaftalen. For det tilfælde at der indkommer flere end seks (6) egnede ansøgere til en delaftale, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, således at de seks (6) ansøgere med de efter Ejendomsstyrelsens vurdering bedste referencer vurderet i forhold til den udbudte Rammeaftale prækvalificeres. Denne vurdering sker ud fra i hvor høj grad referencen svarer til de opgaver, der er omfattet af Rammeaftalen. Ansøger kan medsende maksimum otte (8) referencer, som indgår i vurderingen af udvælgelse. Hvis der medsendes flere end otte (8) referencer, vil Ejendomsstyrelsen kun medtage de første otte (8) i vurderingen. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af leverancen, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). For at referencen kan indgå i vurderingen skal der være tale om en leverance, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år regnet fra offentliggørelse af udbuddet, og at leverancen er udført uden misligholdelse i form af forsinkelse eller væsentlige mangler. Derudover anses referencen kun for relevant, hvis den vedrører udførelse af tilsvarende opgaver, hvorved forstås leverancer svarende til det i Rammeaftalen punkt 3.1 beskrevne. Der er ikke krav til omfanget af leverancerne, hvorfor mindre leverancer kan anses for at være tilsvarende, da det ikke er omfanget men indholdet af leverancen, der afgør, om referencen er tilsvarende. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående krav være opfyldt af alle virksomheder tilsammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  6
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste evalueringspris
Beskrivelse :  Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-24+01:00 14:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-02-09+01:00
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Det er et krav i Rammeaftalen, at Entreprenøren har opnået og gennem hele Rammeaftalens løbetid opretholder en virksomheds-sikkerhedsgodkendelse til niveauet “TIL TJENESTEBRUG”. Det er endvidere et krav i Rammeaftalen, at Entreprenørens medarbejdere, samt eventuelle underentreprenører, der skal beskæftiges med opgaver omfattet af Rammeaftalen, kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse til niveauet ”TIL HEMMELIGT”. Hvis en prækvalificeret virksomhed ikke på tidspunktet for prækvalifikation har den nødvendige sikkerhedsgodkendelse, skal ansøgning herom ske senest fem (5) Arbejdsdage efter meddelelse om prækvalifikation have igangsat indhentelse af anmodning om sikkerhedsgodkendelse igangsætte sikkerhedsgodkendelse, og Ejendomsstyrelsen skal orienteres om, at ansøgningsproces er igangsat.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-08-01+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-02-07+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2 - Region Midtjylland
Beskrivelse :  Denne delaftale vedrører Region Midtjylland og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator :  50256-2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  32323500 Videoovervågningssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961100 Adgangskontrolsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45342000 Opsætning af hegn
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51120000 Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Delaftale 2 omfatter Region Midtjylland
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  121,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  352,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre de udbudte opgaver. Følgende mindstekrav er gældende: • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft et positivt driftsresultat (resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster og skat) • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft en egenkapital på mindst to (2) mio. kr. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes de finansielle nøgletal samlet; dvs. driftsresultat og egenkapital for alle deltagerne lægges sammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Tro- og love erklæring
Beskrivelse :  Ansøger skal underskrive tro- og love erklæring om Forordning 2022/567 (Rusland)
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig erfaring med udførelse af de pågældende opgaver. Ansøger skal minimum have to (2) referencer vedrørende udførelse af tilsvarende opgaver Ejendomsstyrelsen vil for hver delaftale prækvalificere op til seks (6) ansøgere til at afgive tilbud. For det tilfælde at der indkommer seks (6) eller færre egnede ansøgninger for en delaftale, prækvalificeres alle konditionsmæssige ansøgere til delaftalen. For det tilfælde at der indkommer flere end seks (6) egnede ansøgere til en delaftale, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, således at de seks (6) ansøgere med de efter Ejendomsstyrelsens vurdering bedste referencer vurderet i forhold til den udbudte Rammeaftale prækvalificeres. Denne vurdering sker ud fra i hvor høj grad referencen svarer til de opgaver, der er omfattet af Rammeaftalen. Ansøger kan medsende maksimum otte (8) referencer, som indgår i vurderingen af udvælgelse. Hvis der medsendes flere end otte (8) referencer, vil Ejendomsstyrelsen kun medtage de første otte (8) i vurderingen. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af leverancen, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). For at referencen kan indgå i vurderingen skal der være tale om en leverance, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år regnet fra offentliggørelse af udbuddet, og at leverancen er udført uden misligholdelse i form af forsinkelse eller væsentlige mangler. Derudover anses referencen kun for relevant, hvis den vedrører udførelse af tilsvarende opgaver, hvorved forstås leverancer svarende til det i Rammeaftalen punkt 3.1 beskrevne. Der er ikke krav til omfanget af leverancerne, hvorfor mindre leverancer kan anses for at være tilsvarende, da det ikke er omfanget men indholdet af leverancen, der afgør, om referencen er tilsvarende. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående krav være opfyldt af alle virksomheder tilsammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  6
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste evalueringspris
Beskrivelse :  Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-24+01:00 14:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-02-09+01:00
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Det er et krav i Rammeaftalen, at Entreprenøren har opnået og gennem hele Rammeaftalens løbetid opretholder en virksomheds-sikkerhedsgodkendelse til niveauet “TIL TJENESTEBRUG”. Det er endvidere et krav i Rammeaftalen, at Entreprenørens medarbejdere, samt eventuelle underentreprenører, der skal beskæftiges med opgaver omfattet af Rammeaftalen, kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse til niveauet ”TIL HEMMELIGT”. Hvis en prækvalificeret virksomhed ikke på tidspunktet for prækvalifikation har den nødvendige sikkerhedsgodkendelse, skal ansøgning herom ske senest fem (5) Arbejdsdage efter meddelelse om prækvalifikation have igangsat indhentelse af anmodning om sikkerhedsgodkendelse igangsætte sikkerhedsgodkendelse, og Ejendomsstyrelsen skal orienteres om, at ansøgningsproces er igangsat.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-08-01+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-02-07+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Delaftale 3 - Region Syddanmark
Beskrivelse :  Denne delaftale vedrører Region Syddanmark og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator :  50256-3
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  32323500 Videoovervågningssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961100 Adgangskontrolsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45342000 Opsætning af hegn
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51120000 Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Delaftale 3 omfatter Region Syddanmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  121,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  270,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre de udbudte opgaver. Følgende mindstekrav er gældende: • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft et positivt driftsresultat (resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster og skat) • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft en egenkapital på mindst to (2) mio. kr. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes de finansielle nøgletal samlet; dvs. driftsresultat og egenkapital for alle deltagerne lægges sammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Tro- og love erklæring
Beskrivelse :  Ansøger skal underskrive tro- og love erklæring om Forordning 2022/567 (Rusland)
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig erfaring med udførelse af de pågældende opgaver. Ansøger skal minimum have to (2) referencer vedrørende udførelse af tilsvarende opgaver Ejendomsstyrelsen vil for hver delaftale prækvalificere op til seks (6) ansøgere til at afgive tilbud. For det tilfælde at der indkommer seks (6) eller færre egnede ansøgninger for en delaftale, prækvalificeres alle konditionsmæssige ansøgere til delaftalen. For det tilfælde at der indkommer flere end seks (6) egnede ansøgere til en delaftale, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, således at de seks (6) ansøgere med de efter Ejendomsstyrelsens vurdering bedste referencer vurderet i forhold til den udbudte Rammeaftale prækvalificeres. Denne vurdering sker ud fra i hvor høj grad referencen svarer til de opgaver, der er omfattet af Rammeaftalen. Ansøger kan medsende maksimum otte (8) referencer, som indgår i vurderingen af udvælgelse. Hvis der medsendes flere end otte (8) referencer, vil Ejendomsstyrelsen kun medtage de første otte (8) i vurderingen. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af leverancen, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). For at referencen kan indgå i vurderingen skal der være tale om en leverance, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år regnet fra offentliggørelse af udbuddet, og at leverancen er udført uden misligholdelse i form af forsinkelse eller væsentlige mangler. Derudover anses referencen kun for relevant, hvis den vedrører udførelse af tilsvarende opgaver, hvorved forstås leverancer svarende til det i Rammeaftalen punkt 3.1 beskrevne. Der er ikke krav til omfanget af leverancerne, hvorfor mindre leverancer kan anses for at være tilsvarende, da det ikke er omfanget men indholdet af leverancen, der afgør, om referencen er tilsvarende. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående krav være opfyldt af alle virksomheder tilsammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  6
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste evalueringspris
Beskrivelse :  Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-24+01:00 14:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-02-09+01:00
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Det er et krav i Rammeaftalen, at Entreprenøren har opnået og gennem hele Rammeaftalens løbetid opretholder en virksomheds-sikkerhedsgodkendelse til niveauet “TIL TJENESTEBRUG”. Det er endvidere et krav i Rammeaftalen, at Entreprenørens medarbejdere, samt eventuelle underentreprenører, der skal beskæftiges med opgaver omfattet af Rammeaftalen, kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse til niveauet ”TIL HEMMELIGT”. Hvis en prækvalificeret virksomhed ikke på tidspunktet for prækvalifikation har den nødvendige sikkerhedsgodkendelse, skal ansøgning herom ske senest fem (5) Arbejdsdage efter meddelelse om prækvalifikation have igangsat indhentelse af anmodning om sikkerhedsgodkendelse igangsætte sikkerhedsgodkendelse, og Ejendomsstyrelsen skal orienteres om, at ansøgningsproces er igangsat.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-08-01+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-02-07+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1  Delkontrakt :  LOT-0004
Titel :  Delaftale 4 - Region Sjælland
Beskrivelse :  Denne delaftale vedrører Region Sjælland og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator :  50256-4
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  32323500 Videoovervågningssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961100 Adgangskontrolsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45342000 Opsætning af hegn
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51120000 Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Delaftale 4 omfatter Region Sjælland
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  195,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  341,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre de udbudte opgaver. Følgende mindstekrav er gældende: • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft et positivt driftsresultat (resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster og skat) • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft en egenkapital på mindst to (2) mio. kr. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes de finansielle nøgletal samlet; dvs. driftsresultat og egenkapital for alle deltagerne lægges sammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Tro- og love erklæring
Beskrivelse :  Ansøger skal underskrive tro- og love erklæring om Forordning 2022/567 (Rusland)
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig erfaring med udførelse af de pågældende opgaver. Ansøger skal minimum have to (2) referencer vedrørende udførelse af tilsvarende opgaver Ejendomsstyrelsen vil for hver delaftale prækvalificere op til seks (6) ansøgere til at afgive tilbud. For det tilfælde at der indkommer seks (6) eller færre egnede ansøgninger for en delaftale, prækvalificeres alle konditionsmæssige ansøgere til delaftalen. For det tilfælde at der indkommer flere end seks (6) egnede ansøgere til en delaftale, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, således at de seks (6) ansøgere med de efter Ejendomsstyrelsens vurdering bedste referencer vurderet i forhold til den udbudte Rammeaftale prækvalificeres. Denne vurdering sker ud fra i hvor høj grad referencen svarer til de opgaver, der er omfattet af Rammeaftalen. Ansøger kan medsende maksimum otte (8) referencer, som indgår i vurderingen af udvælgelse. Hvis der medsendes flere end otte (8) referencer, vil Ejendomsstyrelsen kun medtage de første otte (8) i vurderingen. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af leverancen, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). For at referencen kan indgå i vurderingen skal der være tale om en leverance, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år regnet fra offentliggørelse af udbuddet, og at leverancen er udført uden misligholdelse i form af forsinkelse eller væsentlige mangler. Derudover anses referencen kun for relevant, hvis den vedrører udførelse af tilsvarende opgaver, hvorved forstås leverancer svarende til det i Rammeaftalen punkt 3.1 beskrevne. Der er ikke krav til omfanget af leverancerne, hvorfor mindre leverancer kan anses for at være tilsvarende, da det ikke er omfanget men indholdet af leverancen, der afgør, om referencen er tilsvarende. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående krav være opfyldt af alle virksomheder tilsammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  6
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste evalueringspris
Beskrivelse :  Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-02-09+01:00
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Det er et krav i Rammeaftalen, at Entreprenøren har opnået og gennem hele Rammeaftalens løbetid opretholder en virksomheds-sikkerhedsgodkendelse til niveauet “TIL TJENESTEBRUG”. Det er endvidere et krav i Rammeaftalen, at Entreprenørens medarbejdere, samt eventuelle underentreprenører, der skal beskæftiges med opgaver omfattet af Rammeaftalen, kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse til niveauet ”TIL HEMMELIGT”. Hvis en prækvalificeret virksomhed ikke på tidspunktet for prækvalifikation har den nødvendige sikkerhedsgodkendelse, skal ansøgning herom ske senest fem (5) Arbejdsdage efter meddelelse om prækvalifikation have igangsat indhentelse af anmodning om sikkerhedsgodkendelse igangsætte sikkerhedsgodkendelse, og Ejendomsstyrelsen skal orienteres om, at ansøgningsproces er igangsat.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-08-01+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-02-07+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1  Delkontrakt :  LOT-0005
Titel :  Delaftale 5 - Region Hovedstaden
Beskrivelse :  Denne delaftale vedrører Region Hovedstaden og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator :  50256-5
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  32323500 Videoovervågningssystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961100 Adgangskontrolsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45342000 Opsætning af hegn
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51110000 Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  51120000 Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Delaftale 5 omfatter Region Hovedstaden
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  104,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  182,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre de udbudte opgaver. Følgende mindstekrav er gældende: • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft et positivt driftsresultat (resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster og skat) • at virksomheden i hvert af de seneste to regnskabsår har haft en egenkapital på mindst to (2) mio. kr. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes de finansielle nøgletal samlet; dvs. driftsresultat og egenkapital for alle deltagerne lægges sammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Tro- og love erklæring
Beskrivelse :  Ansøger skal underskrive tro- og love erklæring om Forordning 2022/567 (Rusland)
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse :  Ansøger skal have tilstrækkelig erfaring med udførelse af de pågældende opgaver. Ansøger skal minimum have to (2) referencer vedrørende udførelse af tilsvarende opgaver Ejendomsstyrelsen vil for hver delaftale prækvalificere op til seks (6) ansøgere til at afgive tilbud. For det tilfælde at der indkommer seks (6) eller færre egnede ansøgninger for en delaftale, prækvalificeres alle konditionsmæssige ansøgere til delaftalen. For det tilfælde at der indkommer flere end seks (6) egnede ansøgere til en delaftale, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, således at de seks (6) ansøgere med de efter Ejendomsstyrelsens vurdering bedste referencer vurderet i forhold til den udbudte Rammeaftale prækvalificeres. Denne vurdering sker ud fra i hvor høj grad referencen svarer til de opgaver, der er omfattet af Rammeaftalen. Ansøger kan medsende maksimum otte (8) referencer, som indgår i vurderingen af udvælgelse. Hvis der medsendes flere end otte (8) referencer, vil Ejendomsstyrelsen kun medtage de første otte (8) i vurderingen. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af leverancen, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). For at referencen kan indgå i vurderingen skal der være tale om en leverance, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år regnet fra offentliggørelse af udbuddet, og at leverancen er udført uden misligholdelse i form af forsinkelse eller væsentlige mangler. Derudover anses referencen kun for relevant, hvis den vedrører udførelse af tilsvarende opgaver, hvorved forstås leverancer svarende til det i Rammeaftalen punkt 3.1 beskrevne. Der er ikke krav til omfanget af leverancerne, hvorfor mindre leverancer kan anses for at være tilsvarende, da det ikke er omfanget men indholdet af leverancen, der afgør, om referencen er tilsvarende. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående krav være opfyldt af alle virksomheder tilsammen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  6
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste evalueringspris
Beskrivelse :  Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-02-09+01:00
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Det er et krav i Rammeaftalen, at Entreprenøren har opnået og gennem hele Rammeaftalens løbetid opretholder en virksomheds-sikkerhedsgodkendelse til niveauet “TIL TJENESTEBRUG”. Det er endvidere et krav i Rammeaftalen, at Entreprenørens medarbejdere, samt eventuelle underentreprenører, der skal beskæftiges med opgaver omfattet af Rammeaftalen, kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse til niveauet ”TIL HEMMELIGT”. Hvis en prækvalificeret virksomhed ikke på tidspunktet for prækvalifikation har den nødvendige sikkerhedsgodkendelse, skal ansøgning herom ske senest fem (5) Arbejdsdage efter meddelelse om prækvalifikation have igangsat indhentelse af anmodning om sikkerhedsgodkendelse igangsætte sikkerhedsgodkendelse, og Ejendomsstyrelsen skal orienteres om, at ansøgningsproces er igangsat.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-08-01+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-02-07+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer :  ORG-38683470
Postadresse :  Arsenalvej 55
By :  Hjørring
Postnummer :  9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henrik Holtse
E-mail :  hh@aumento.dk
Telefon :  +45 31386602
Internetadresse :  https://www.ejendomsstyrelsen.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a9cd9af5-6b8f-4046-be1d-16dd43c5d000 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-04Z 20:36:39Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00010800-2024
EUT-S-nummer :  5/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-08Z

Send til en kollega

0.109