23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af overfladescannersystem


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af overfladescannersystem
Beskrivelse :  Anskaffelse af overfladescanningssystem til 3 C-arm-formede acceleratorer (2 Varian Truebeam og 1 Varian Clinac iX) og 2 ringformede acceleratorer (Varian Ethos) samt service og vedligehold heraf. Stråleterapien ønsker et overfladeskanningssystem, der sikrer præcis strålepositionering af patienten med mindsket brug af ioniserende stråling og med minimalt fysisk fikseringsbehov. Systemet skal tillige overvåge patienten under selve bestrålingen og reagere ved at afbryde strålingen, hvis patientposition ændres, mens stråling pågår for præcis og sikker levering af stråledosis. Anskaffelsen skal sikre, at der indkøbes udstyr og software, der er driftssikkert og kan anvendes til patientopsætning og åndedrætstilpasset strålebehandling på alle stråleacceleratorer, og der kan sikre præcis afgivelse af dosis til kræftsvulsten og minimal dosis af ioniseret bestråling af det raske væv.
Identifikator for proceduren :  0f344c1b-5455-4dc6-9206-6f239ff2e12d
Intern identifikator :  EMN-2022-07423
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Ringstedgade 61
By :  Næstved
Postnummer :  4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Næstved Sygehus, Onkologisk afdeling
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem . Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Tilbudsgiveren kan basere sig på andre aktørers økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Desuden kan tilbudsgiver være en sammenslutning, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer, der indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. -o0o- Yderligere oplysninger: Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed Det bemærkes, at alle tilbud skal afgives på dansk eller engelsk. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag. Det bemærkes, at kontrakten af markedsmæssige og økonomiske grunde ikke er opdelt på flere delaftaler. I den forbindelse er leverancens indbyrdes sammenhænge og afhængigheder tillagt betydning, ligesom det er tillagt vægt, at levering af udstyr og software er tæt forbundet til regionens eksisterende stråleacceleratorer, hvorfor en opdeling ikke er vurderet mulig.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Se ESPD
Konkurs :  Se ESPD
Korruption :  Se ESPD
Tvangsakkord uden for konkurs :  Se ESPD
Deltagelse i en kriminel organisation :  Se ESPD
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Se ESPD
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Se ESPD
Svig :  Se ESPD
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Se ESPD
Insolvens :  Se ESPD
Aktiver, der administreres af en kurator :  Se ESPD
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Se ESPD
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Se ESPD
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Se ESPD
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Se ESPD
Betaling af socialsikringsbidrag :  Se ESPD
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Se ESPD
Betaling af skatter og afgifter :  Se ESPD
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Se ESPD
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af overfladescannersystem
Beskrivelse :  Anskaffelse af overfladescanningssystem til 3 C-arm-formede acceleratorer (2 Varian Truebeam og 1 Varian Clinac iX) og 2 ringformede acceleratorer (Varian Ethos) samt service og vedligehold heraf. Stråleterapien ønsker et overfladeskanningssystem, der sikrer præcis strålepositionering af patienten med mindsket brug af ioniserende stråling og med minimalt fysisk fikseringsbehov. Systemet skal tillige overvåge patienten under selve bestrålingen og reagere ved at afbryde strålingen, hvis patientposition ændres, mens stråling pågår for præcis og sikker levering af stråledosis. Anskaffelsen skal sikre, at der indkøbes udstyr og software, der er driftssikkert og kan anvendes til patientopsætning og åndedrætstilpasset strålebehandling på alle stråleacceleratorer, og der kan sikre præcis afgivelse af dosis til kræftsvulsten og minimal dosis af ioniseret bestråling af det raske væv.
Intern identifikator :  EMN-2022-07423
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Ringstedgade 61
By :  Næstved
Postnummer :  4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Næstved Sygehus, Onkologisk afdeling
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  84 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  36
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Mulighed for forlængelse af afhjælpningsperiode 3x12 måneder
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem . Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Tilbudsgiveren kan basere sig på andre aktørers økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Desuden kan tilbudsgiver være en sammenslutning, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer, der indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. -o0o- Yderligere oplysninger: Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed Det bemærkes, at alle tilbud skal afgives på dansk eller engelsk. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag. Det bemærkes, at kontrakten af markedsmæssige og økonomiske grunde ikke er opdelt på flere delaftaler. I den forbindelse er leverancens indbyrdes sammenhænge og afhængigheder tillagt betydning, ligesom det er tillagt vægt, at levering af udstyr og software er tæt forbundet til regionens eksisterende stråleacceleratorer, hvorfor en opdeling ikke er vurderet mulig.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomisk og finansiel kapacitet
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Er tilbudsgiver en sammenslutning skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af rammeaftalen. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Samlede egenkapital x 100) / Samlede aktiver. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk og faglig kapacitet
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal have erfaring med levering, drift og vedligehold af overfaldescanningssystem. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Tilbudsgiver skal have minimum tre referencer inden de seneste tre år på levering, drift og vedligehold af overfaldescanningssystem
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Funktionelle egenskaber og brugervenlighed
Beskrivelse :  Se udbudsbetingelsernes pkt. 7
Vægtning (procentdel, præcis) :  62
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Non-funktionelle krav
Beskrivelse :  Se udbudsbetingelsernes pkt. 7
Vægtning (procentdel, præcis) :  8
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-31+01:00 10:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk, engelsk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-15+01:00 09:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Jf. Udbudslovens §159 stk. 5
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-15+01:00 09:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende "menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Efter investeringsscreeningsloven: (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om dennes aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Sjælland
Organisation, der behandler tilbud :  Region Sjælland
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Onkologisk afdeling, Næstved
Postadresse :  Ny Østergade 7, 4. sal
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Morten Thorsøe
Telefon :  +45 40493156
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  29190658
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  8f0953e4-fa7d-4119-a650-0dfa1658e38a -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-04Z 15:00:53Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00011181-2024
EUT-S-nummer :  5/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-08Z

Send til en kollega

0.046