23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune

Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt


Københavns Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Københavns Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Fritid, kultur og religion
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en kontrakt om udvikling og levering af en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter, La Fit, der skal give borgerne mulighed for selvbetjent adgang (i svømmehaller) samt billetkøb af forskellige billettyper, fx enkeltbilletter, klippekort og årskort samt abonnementer, til de forskellige faciliteter på de enkelte lokationer eller via webshops. Løsningen skal erstatte Ordregivers nuværende digitale adgangs- og betalingsløsning. Løsningen skal desuden integreres til visse af Ordregivers øvrige IT-systemer, herunder "Kvantum" økonomisystem.
Identifikator for proceduren :  5392b572-8ab9-4337-9e24-551c0d1d0b9b
Intern identifikator :  2022-0271825
Type af procedure :  Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet er omfattet af afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) med senere ændringer. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, jf. udbudsproceduren i udbudslovens §§  58 ff., hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør, som opfylder de egnethedskrav, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, kan ansøge om at deltage, mens kun de ansøgere, som Ordregiver prækvalificerer, kan afgive tilbud.Ordregiver vil prækvalificere fem (5) Ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, såfremt der er flere end 5 egnede Ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed. Modtager Ordregiver færre ansøgninger, vil ordregiver opfordre den eller de Ansøgere, der opfylder de fastsatte krav til egnethed, jf. udbudslovens § 140, til at afgive tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en kontrakt om udvikling og levering af en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter, La Fit, der skal give borgerne mulighed for selvbetjent adgang (i svømmehaller) samt billetkøb af forskellige billettyper, fx enkeltbilletter, klippekort og årskort samt abonnementer, til de forskellige faciliteter på de enkelte lokationer eller via webshops. Løsningen skal erstatte Ordregivers nuværende digitale adgangs- og betalingsløsning. Løsningen skal desuden integreres til visse af Ordregivers øvrige IT-systemer, herunder "Kvantum" økonomisystem.Efter Overtagelsesdagen skal Leverandøren endvidere forestå support, vedligeholdelse og evt. videreudvikling samt drift af løsningen i kontraktperioden.Leverandøren skal tilpasse løsningen til at kunne installeres i Ordregivers eksisterende hardware omfattende Automater, tilhørende PC og Betalingsterminal i svømmehaller samt til Adgangsmølle med tilhørende PC i fitnesscenter.Løsningen skal installeres på nedennævnte 10 lokation, hvor der ved Kontraktens underskrift er 13 eksisterende Automater i svømmehaller og én Adgangsmølle i fitnesscenteret:* Bellahøj Svømmestadion (2 Automater)* Emdrup Bad (1 Automat)* Frankrigsgade Svømmehal (1 Automat)* Hillerødgade Bad og Hal (1 Automat)* Sundby Bad (1 Automat)* Tingbjerg Svømmehal (1 Automat)* Valby Vandkulturhus (2 Automater)* Vesterbro Svømmehal (1 Automat)* Øbro-Hallen og Øbro Kurbad (3 Automater)* Fitnesscenter (1 Adgangsmølle)
Intern identifikator :  2022-0271825
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Den udbudte Kontrakt omfatter endvidere følgende optioner: • Option 1.: Tilkøb af løsningen til brug i ny svømmehal i Arena-området (Ørestad Syd) • Option 2: Tilkøb af løsningen til brug i ny svømmehal på Papirøen (Christiansholm) • Option 3: Tilkøb af løsningen til brug i ny svømmehal på Beauvais-grunden (ydre Østerbro) • Option 4: Tilkøb af Løsningen til kulturinstitutioner • Option 5: Tilkøb af løsningen til Stationær Adgangskodeskanner • Option 6: Tilkøb af løsningen til Mobil Adgangskodeskanner • Option 7: Tilkøb af integration til Kvantum økonomisystem for fitnesscenter
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  6 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Der er 2 optioner på forlængelse, hver forlængelse udgør 24 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse :  Underkriterier Kvalitet omfatter følgende delkriterier, der indgår i evalueringen: Non-funktionelle krav 40 % Funktionelle krav 55 % Uddannelse 5 %
Vægtning (pointantal, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leverandørens detaljerede tidsplan
Beskrivelse :  Underkriteriet vægter 10 %
Vægtning (pointantal, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leverandørens support og vedligeholdelse af løsningen
Beskrivelse :  Underkriteriet vægter 10 %
Vægtning (pointantal, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Den samlede evalueringstekniske pris indgår i vægtningen
Vægtning (pointantal, præcis) :  35
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Københavns Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Københavns Kommune
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  6,177,689 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  CompuSoft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud af den 03-10-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Underentreprise :  not-known
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  2023/S 132-422336
Titel :  Kontrakt om levering, Support og vedligeholdelse samt Drift af en adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscenter i Københavns Kommune.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-05+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-20+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.4  Statistiske oplysninger
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  5,985,339 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  6,177,689 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Københavns Kommune
Registreringsnummer :  64942212
Afdeling :  Kultur- og Fritidsforvaltningen
Postadresse :  Nyropsgade 3
By :  København V
Postnummer :  1602
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Susanne Ramsted Hensch
E-mail :  py7u@kk.dk
Telefon :  +45 21184534
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  CompuSoft A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Registreringsnummer :  21774774
Postadresse :  Sunekær 9
By :  Søndersø
Postnummer :  5471
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Preben Christensen
E-mail :  infor@compusoft.com
Telefon :  +45 63186318
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  c345b686-a6b6-47fc-be76-9f727b0a3922 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-08Z 11:54:36Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00012808-2024
EUT-S-nummer :  6/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-09Z

Send til en kollega

0.047