23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer
Beskrivelse :  FMI har indgået en rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Teledyne RESON A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at virksomheden er den eneste økonomiske aktør, der besidder den fornødne teknologi, produktionsgrundlag og knowhow til at drifte og vedligeholde systemerne samt sikre interoperabilitet af det eksisterende materiel, som FMI besidder, med nye systemer og reservedele, som måtte blive leveret i rammeaftalens løbetid.
Identifikator for proceduren :  45638a12-030b-48c2-97bb-73dda06036ae
Tidligere bekendtgørelse :  154da1b1-ab69-4cec-9f9f-982d0402d4e1-01
Intern identifikator :  2021/106198
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  38113000 Sonarer
</div>
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 5.000,000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 10.000.000 DKK værdi. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder usikkerheder om driftsmæssige og operative behov, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer). -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer
Beskrivelse :  FMI har indgået en rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Teledyne RESON A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at virksomheden er den eneste økonomiske aktør, der besidder den fornødne teknologi, produktionsgrundlag og knowhow til at drifte og vedligeholde systemerne samt sikre interoperabilitet af det eksisterende materiel, som FMI besidder, med nye systemer og reservedele, som måtte blive leveret i rammeaftalens løbetid.
Intern identifikator :  2021/106198
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  38113000 Sonarer
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 5.000,000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 10.000.000 DKK værdi. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder usikkerheder om driftsmæssige og operative behov, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Der ikke er anvendt tildelingskriterier ved kontrakttildelingen, da der er tale om en direkte tildeling. Angivelsen af tildelingskriteriet ovenfor skyldes alene, at feltet er obligatorisk af udfylde.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  5,000,000 DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  10,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  5,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  FMI har indgået en rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Teledyne RESON A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at virksomheden er den eneste økonomiske aktør, der besidder den fornødne teknologi, produktionsgrundlag og knowhow til at drifte og vedligeholde systemerne samt sikre interoperabilitet af det eksisterende materiel, som FMI besidder, med nye systemer og reservedele, som måtte blive leveret i rammeaftalens løbetid. Dertil kommer, at Teledyne RESON A/S ejer alle rettighederne til sonarsystemerne, inklusive al den anvendte teknologi i systemerne, hvorfor identiske systemer, der kan integreres med det eksisterende materiel, ikke lovligt vil kunne reproduceres af andre virksomheder. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og 3, samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er opfyldt. FMI har på denne baggrund indgået rammeaftalen med Teledyne Reson A/S.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  10,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  5,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Teledyne RESON A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  5,000,000 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4600006958
Titel :  Rammeaftale om drift og vedligeholdelse samt genforsyning af sonarsystemer
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-19+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Suheyla Savas
E-mail :  fmi-sd-lmw05@mil.dk
Telefon :  51688770
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Teledyne RESON A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  56675817
Postadresse :  Fabriksvangen 13
By :  Slangerup
Postnummer :  3550
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Telefon :  47 38 00 22
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  24a69616-2b99-4f7d-a637-5dce3fce506a -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-08Z 08:54:59Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00013077-2024
EUT-S-nummer :  6/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-09Z

Send til en kollega

0.047