23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Hillerød Spildevand A/S

HCR Syd 2.0 SRO-programmering


Hillerød Spildevand A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn Hillerød Spildevand A/S
Køberens retlige status Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Miljøbeskyttelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel HCR Syd 2.0 SRO-programmering
Beskrivelse Opgaven omfatter SRO-programmering i forbindelse med udbygning af eksisterende Hillerød Centralrenseanlæg.
Identifikator for proceduren bee2aa63-455d-4cfc-90cf-85ef32f469b5
Intern identifikator SRO-programmering
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72243000   Programmeringstjenester
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse Solrødgårds Allé 6    
By Hillerød
Postnummer 3500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordsjælland   ( DK013 )
Land Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4,500,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Ansøger må ikke være omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134 a vedrørende ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Ansøger må ikke have tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, jf. EU-forordning ”om restriktive foranstaltninger i henhold til Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine” (Forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 som ændret af Rådets forordning (EU) nr. 2022/576 af 08. april 2022).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Erhvervsvirksomheden er indstillet En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Aktiver, der administreres af en kurator En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter eller afgifter i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42) Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i Udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Insolvens En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Konkurs En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt ovenfor, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Tvangsakkord uden for konkurs En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation for at danske ansøgere/tilbudsgivere ikke er omfattet af denne udelukkelsesgrund kan ske ved fremlæggelse af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udenlandske ansøgere/tilbudsgivere skal fremlægge tilsvarende dokumentation.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. Udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i Udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet LOT-0000
Titel HCR Syd 2.0 SRO-programmering
Beskrivelse Hillerød Spildevand A/S gennemfører de kommende år en større udvidelse af HCR Syd. I denne forbindelse ønsker Hillerød Spildevand A/S at udbyde SRO-programmering i forbindelse med udbygning af eksisterende Hillerød Centralrenseanlæg.
Intern identifikator SRO-programmering
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72243000   Programmeringstjenester
Mængde 1  
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse Solrødgårds Allé 6    
By Hillerød
Postnummer 3500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordsjælland   ( DK013 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-03-18+01:00
Varigheds slutdato 2025-12-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4,500,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Egenkapital
Beskrivelse Tilbudsgiver bedes i ESPD angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste tilgængelige regnskabsår: Egenkapital Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste afsluttede/offentliggjorte regnskabsår som minimum være 500.000 DKK.
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Referencer
Beskrivelse Tilbudsgiver bedes i ESPD’et angive oplysninger om sammenlignelige kontrakter afsluttet inden for de seneste tre (3) år. Tilbudsgiver må gerne vedlægge referencerne i et (eller flere) selvstændigt dokument i stedet for. Ordregiver vil maksimalt vurdere 3 referencer. Tilbudsgiver skal have erfaring med mindst to (2) opgaver vedrørende programmering af såvel PLC som SCADA med en kontraktværdi på mindst 1.000.000 DKK, hvor kontrakten er succesfuldt afsluttet inden for de seneste tre (3) år. Følgende oplysninger bør angives for hver reference: a) Ordregivers navn og kontaktperson b) Udførelsesperiode (start og slut) d) Kontraktværdi e) Beskrivelse af referencen, hvilken rolle Tilbudsgiver havde samt angivelse af, hvorfor referencen efter Tilbudsgivers opfattelse er relevant i forhold til den udbudte kontrakt. Beskrivelsen af opgaverne bør fokusere på at gøre det muligt for ordregiver at vurdere, om Tilbudsgiver opfylder ovenstående mindstekrav. Hver enkelt referencebeskrivelse bedes begrænset til maksimalt 3 sider (ca. 5.000 karakterer).
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Soliditetsgrad
Beskrivelse Tilbudsgiver bedes i ESPD angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste tilgængelige regnskabsår: Soliditetsgrad (egenkapital/balancesum)*100%. Tilbudsgivers soliditetsgrad skal i det seneste afsluttede/offentliggjorte regnskabsår som minimum være på 15%.
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Ved bedømmelsen lægges vægt på at den samlede evalueringstekniske sum er så lav som muligt. Den evalueringstekniske sum er beløbet i tilbudslistens sumfelt.
Vægtning (procentdel, præcis) 50
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Projektteam inkl. nøglemedarbejderes CVer. Ved bedømmelsen lægges vægt på: - At teamets størrelse og sammensætning er velargumenteret, således at der er stor grad af sikkerhed for at opgaverne kan løses hurtigt og effektivt, minimere ressourceforbrug til intern koordinering og risiko for tab af viden gennem projektet - I hvor høj grad de tilbudte CV’er på nøglemedarbejdere dokumenterer relevant uddannelse, kompetencer og erfaring i forhold til de roller den enkelte medarbejder er tiltænkt i teamet
Vægtning (procentdel, præcis) 50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2024-01-25+01:00   23:59:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Alternative tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2024-02-08+01:00   10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato 2024-02-08+01:00   10:05:00+01:00
Yderligere oplysninger Der vil ikke være adgang for tilbudsgiverne til at overvære tilbudsåbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Kontrakten indeholder sociale klausuler, jf. kontraktudkast i udbudsmaterialet
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.
Oplysninger om undersøgelsesfrister Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Telefon +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Internetadresse http://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Hillerød Spildevand A/S
Registreringsnummer 31592534
Postadresse Solrødgårds Allé 6    
By Hillerød
Postnummer 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordsjælland   ( DK013 )
Land Danmark
E-mail hpr@hfors.dk
Telefon +4561242257
Internetadresse www.hfors.dk
Denne organisations roller :
Køber
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen 9882ad61-c452-47b4-aacd-d893083cdb2c   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2024-01-08Z   12:44:04Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00013529-2024
EUT-S-nummer 6/2024
Offentliggørelsesdato 2024-01-09Z

Send til en kollega

0.047